Ontwerpbestemmingsplan Woongebieden 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Woongebieden 2018 met ingang van 31 mei 2018, gedurende 6 weken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. U kunt de stukken op afspraak inzien bij het omgevingsloket, Raadhuisplein 1 te Veenendaal. Het ontwerpplan met bijbehorende stukken is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het ontwerpplan voorziet in een geactualiseerde juridisch-planologische regeling voor alle bestaande woongebieden in Veenendaal, met uitzondering van het centrumgebied en de wijken Dragonder-oost en Veenendaal-oost. Met deze actualiseringsslag wordt voorgesorteerd op de Omgevingswet. Gestreefd is naar de toepassing van minder gedetailleerde, ruimere en meer uniforme bouw- en gebruiksregelgeving.

Geen exploitatieplan

Omdat het bestemmingsplan niet voorziet in grootschalige nieuwe ontwikkelingen is voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan opgesteld.

Wilt u een zienswijze indienen?

Binnen de genoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Veenendaal, postbus 1100, 3900 BC Veenendaal o.v.v. ‘zienswijze Woongebieden 2018 – z-874907’. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u – ook binnen genoemde termijn – een afspraak maken met de heren Gert Drost of Jan van Manen van de afdeling Wonen en Leven, telefoonnummer (0318) 538 538.

Naar boven