Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 11259

Gepubliceerd op 18 januari 2018 09:26
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Beleidsregel sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024 gemeente Utrecht

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op:

• de Nota van uitgangspunten sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024;

• artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening 2014 (ASV 2014);

• de Sportnota 2017-2020.

 

Besluit vast te stellen de navolgende beleidsregel sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024 gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 

Anders georganiseerde sport: sport buiten een sportvereniging om en buiten zelf georganiseerde sport om (alleen of met bekenden). Zie ook bij ‘sportaanbieder’.

Horizontale verantwoording: het vragen om feedback aan sportverenigingen, sportaanbieders, bewoners en andere samenwerkingspartners bij het leerproces dat de sportorganisatie in de dagelijkse uitvoering van de opdracht doorloopt. Tevens geeft de sportorganisatie aan wat zij met de uitkomsten daarvan heeft gedaan en van plan is te doen.

Leerlijn sportief vermogen: de leerlijn sportief vermogen verbindt pedagogische intenties in de verschillende leeromgevingen van een kind (school, wijk, sportvereniging). Zo dragen sport en bewegen bij aan het ontwikkelen van competenties en vaardigheden bij kinderen.

Methodiek Vreedzame Wijk: bij de Vreedzame Wijk wordt de methodiek van de Vreedzame School toegepast op wijkniveau. Het is een pedagogische aanpak gericht op sociale competentie en democratisch burgerschap. Bij de Vreedzame Wijk worden ook opvoeders (docenten, ouders, buurstportcoaches, trainers en andere pedagogische professionals of vrijwilligers) ondersteund om kinderen een samenhangend opvoedklimaat te bieden.

Netwerk Utrecht Sport op Maat: netwerk van organisaties met het gezamenlijke doel om Utrechters met een functiebeperking te helpen bij het vinden van en meedoen aan passend sportaanbod.

Sport doet meer: term voor breed maatschappelijk betrokken sportverenigingen.

Stedelijk sportteam: team waarin buurtsportcoaches samenwerken met sportaanbieders, de voortgezet onderwijsscholen (VMBO en Praktijkonderwijs), primair onderwijs (groep 7 en 8) en andere partners om zo een bijdrage te leveren aan de sport- en beweegstimulering voor jongeren in de stad.

Sportprofessional: iemand die werkzaam is in de sport. Bijvoorbeeld als adviseur voor verenigingen, buurtsportcoach of als een beweeg- en vitaliteitsmakelaar die inwoners helpt bij het zoeken naar een geschikte vorm van bewegen en ondersteunt bij het realiseren van een gezonde leefstijl.

Sportaanbieder: daar waar in deze beleidsregel gesproken wordt van ‘sportaanbieder’ wordt bedoeld een anders georganiseerde (not for profit) sportaanbieder. Zie ook ‘anders georganiseerde sport’.

Talentontwikkeling: kinderen ontdekken hun kwaliteiten door deelname aan activiteiten onder andere op het gebied van sport en bewegen. De activiteiten stimuleren het kind zijn/haar talenten maximaal te ontwikkelen en te benutten.

Werkgeverschap: in deze beleidsregel wordt werkgeverschap in ruime zin bedoeld, mensen in dienst hebben en ook het inhuren van personeel, zoals zzp’ers.

Wijksportteam: team waarin buurtsportcoaches samenwerken met sportaanbieders, de primair onderwijsscholen en andere partners in het werkgebied en zo een bijdrage leveren aan de sport- en beweegstimulering in de wijk.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Utrecht wil een vitale en gezonde stad zijn en blijven, waar iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen, waar bewoners zelfredzaam zijn, waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien, waar alle inwoners prettig kunnen wonen en zoveel mogelijk mee kunnen doen aan het ‘gewone’ leven. We willen het leefklimaat verbeteren door de sociale samenhang in buurten en wijken te vergroten, faciliteren in talentontwikkeling en bewoners ondersteunen in een gezonde leefstijl. De aanvrager draagt hieraan bij door uitvoering te geven aan de opgaven benoemd in de nota van uitgangspunten sport, bewegen en verenigingsondersteuning en de doelstellingen en ambities beschreven in de sportnota 2017 – 2020 ‘Utrecht Sportief en Gezond’. Ook sluit de aanvrager aan bij de nota Volksgezondheid ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’ 2015-2018, de Uitvoeringsnota ‘Zorg voor Jeugd’ en de transformatieagenda Wmo ‘Samen verder bouwen aan een zorgzame en toegankelijke stad’.

 

De aanvrager levert hiermee een bijdrage aan de doelstelling ‘Utrecht heeft een optimale sportinfrastructuur die mensen uitnodigt tot sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl’. Dit wordt gedaan met de inzet van sportprofessionals en vrijwilligers.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager in ieder geval zich te vergewissen van de wet- en regelgeving en van toepassing zijnde cao bepalingen rondom overgang van onderneming dan wel overname van personeel.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het subsidiebedrag wordt vermeld in de subsidiestaat. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat. Voor de eerste periode 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2019 staan de bedragen vermeld op www.utrecht.nl/subsidie. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde van de vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Het bedrag op de subsidiestaat bestaat voor een gedeelte uit een rijksbijdrage. Zolang deze bijdrage niet bekend is, zal er subsidie verleend worden onder een opschortende voorwaarde.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De activiteiten dragen bij aan de volgende onderdelen:

5.1 Sport- en beweeginfrastructuur

5.2 Sport- en beweegstimulering

5.3 Talentontwikkeling en topsport

5.4 Promotie van sport & bewegen

5.5 Belangenbehartiging

5.1 Doelen en activiteiten sport- en beweeginfrastructuur

Het doel is om de sportinfrastructuur te versterken zodat zoveel mogelijk Utrechters kunnen sporten en bewegen met een kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar sport- en beweegaanbod. Ook sport- en beweegactiviteiten die plaatsvinden in de openbare ruimte vormen een onderdeel van deze sportinfrastructuur. De aanvrager zet zich proactief in voor het vitaal krijgen en houden van (kwetsbare) sportverenigingen. Hiertoe onderneemt de aanvrager ten minste de volgende activiteiten:

- Het ondersteunen en versterken van sportverenigingen door de inzet van verenigingsadviseurs. Onderdeel hiervan is het periodiek uitvoeren van een (verenigings)scan en het actief delen van kennis in sportnetwerken.

- Het stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen bij hun maatschappelijke inzet.

- De sportorganisatie is intermediair voor sportaanbieders en sporters bij (her)inrichting van de openbare ruimte

- Het agenderen van en bijscholen en inspireren op thema’s die relevant zijn op het gebied van sport en bewegen (denk aan gezondheid/gezonde sportaanbieder, veiligheid, duurzaamheid, vernieuwende sportinitiatieven/sportaanbod, veilig sportklimaat, financieel beheer, organisatiestructuur, (vrijwilligers)beleid, accommodatie).

- Het organiseren van het netwerk voor anders georganiseerde sport.

 

Zie voor een verdere beschrijving van de belangrijkste activiteiten de nota van uitgangspunten sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024.

 

5.2 Doelen en activiteiten sport- en beweegstimulering

De aanvrager werkt proactief aan het verhogen van de duurzame sport- en beweegdeelname van de Utrechtse inwoners voor wie dat niet of minder vanzelfsprekend is (met name de kwetsbare bewoners). De beschikbare capaciteit wordt ingezet met een accent op de wijken en buurten met de grootste achterstand in gezondheid en sport- en beweegdeelname. Als basis dienen de gegevens van www.volksgezondheidsmonitor.nl.

De sportprofessionals werken volgens de methodiek ‘Vreedzame wijk’, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan meedoen. Tevens maken zij waar mogelijk gebruik van de leerlijn sportief vermogen.

Hiertoe onderneemt de aanvrager ten minste de volgende activiteiten:

a. Loket- en makelfunctie voor bewoners, sportaanbieders, onderwijs, de eerstelijnszorg of andere partners in de wijk, die iets willen met sport en bewegen.

b. Het versterken van gezondheidsvaardigheden en het vormgeven van een gezonde leefstijl van bewoners met een gezondheidsachterstand onder andere door de inzet van vitaliteitsmakelaars.

c. Het verzorgen van de aansturing, het werkgeverschap en de coördinatie van buurtsportcoaches (minimaal 18 fte, minimaal MBO niveau) die samen met het onderwijs en sportaanbieders werken aan een duurzame sport- en beweegdeelname van jeugd in wijken en buurten waar de sportparticipatie laag is en op stedelijk niveau voor het VO gericht op praktijkonderwijs en VMBO. Belangrijk hierbij is toeleiding naar sportverenigingen en sportaanbieders, passend en laagdrempelig aanbod (bij sportverenigingen, -aanbieder en de buurtsportclub) en versterken van jeugdafdelingen bij sportverenigingen. Er is ruime aandacht voor het vergroten van ouderbetrokkenheid en het versterken van het pedagogisch klimaat, zodat ook kinderen en jongeren met een extra ondersteuningsvraag kunnen meedoen. Binnen de 18 fte is maximaal 1 fte beschikbaar voor coördinatie.

1. De buurtsportcoaches in het onderwijs werken vanuit wijksportteams en/of vanuit het stedelijk sportteam.

2. De poule van buurtsportcoaches besteedt ongeveer 60% van zijn tijd aan het verzorgen van open aanbod voor de jeugd uit de wijk/school, en ongeveer 40% van zijn tijd is hij werkzaam binnen een sportaanbieder als trainer/coach/verenigingsondersteuner. De buurtsportcoach wordt ingezet bij site events van evenementen, toernooien en activiteiten in de wijk en stad

3. Het beoordelen van aanvragen van sportverenigingen en sportaanbieders die inzet willen van een buurtsportcoach ten behoeve van het versterken van de eigen jeugdafdeling en het ontwikkelen van laagdrempelig sportaanbod in relatie tot de wijk/buurt. De organisatie heeft hiervoor een helder, eenvoudig en transparante aanvraag- en beoordelingsprocedure waarbij de gemeente als adviseur wordt geraadpleegd. Sportverenigingen en sportaanbieders die een aanvraag willen indienen zijn U-pas geaccrediteerd.

4. De buurtsportcoach wordt ingezet bij één of meerdere sportverenigingen/-aanbieders tegelijk, én is werkzaam voor één tak van sport of meerdere sporten tegelijk.

d. Inzet door buurtsportcoaches op sport in de openbare ruimte voor kinderen en jongeren. In samenwerking met het jongerenwerk, de sociaal makelaars, Krajicek Foundation en Cruyff Foundation en andere relevante partijen coördineren en uitvoeren van aanbod op de Richard Krajicek playgrounds, Cruyff Courts en andere geschikte plekken in de openbare ruimte. In samenwerking met het jongerenwerk, ondersteuning voor jeugdsportbegeleiders; jongeren die activiteiten organiseren voor andere jongeren in de wijk. Aanvullend op dit reguliere aanbod (waarbij gewerkt wordt volgens de afspraken met het coördineren van landelijke sporttoernooien van de Cruyff Foundation, Richard Krajicek Foundation en de KNVB. Uitvoering geven aan afspraken

e. Het faciliteren en coördineren van het netwerk Utrecht Sport op Maat. De doelen en activiteiten van het netwerk zijn omschreven in de samenwerkingsovereenkomst ‘Utrecht sport op maat 2017-2020’.

f. Het ondersteunen en begeleiden van mensen met een beperking naar passend sportaanbod. En het stimuleren en ondersteunen van sportaanbieders om vanuit de vraag van mensen met een beperking sportaanbod te ontwikkelen voor mensen met een beperking. Hiervoor wordt een buurtsportcoach aangepast sporten (minimaal 1 fte) aangesteld op minimaal HBO niveau.

g. Het organiseren van schoolvoetbaltoernooien en ondersteunen van andere schoolsporttoernooien.

 

Zie voor een verdere beschrijving van de belangrijkste activiteiten de nota van uitgangspunten sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024.

Voor activiteiten genoemd onder artikel 5.2.a en 5.2.d wordt minimaal 10,5 fte gerealiseerd, waarvan 0,32 fte overhead.

5.3 Doelen en activiteiten talentontwikkeling en topsport

In talentenstad Utrecht, is de organisatie een belangrijke speler in het creëren van een goed klimaat voor topsporters en topsporttalenten. De aanvrager is hét aanspreekpunt voor talentvolle topsporters en topsportorganisaties in de stad. De aanvrager geeft als Regionale Topsportorganisatie (RTO) invulling aan het beleid op gebied van topsport en talentontwikkeling van het NOC*NSF.

Hiertoe onderneemt de aanvrager ten minste de volgende activiteiten:

- Het ondersteunen van Regionale Talent Centra (RTC), het nationale Trainingscentrum Waterpolo en het Nationale Hockeycentrum.

- Het ondersteunen van Utrechtse topsporttalenten.

- Het ondersteunen van sportverenigingen bij het realiseren van hun topsportambities.

- Het aanjagen, faciliteren en ondersteunen van de ontwikkeling van het Utrecht Talent Centre.

- Het administreren en zichtbaar maken van de inzet en prestaties van talenten, topsporters en topsportverenigingen ten behoeve van huldigingen, het organiseren van een jaarlijkse uitreiking van de Utrechtse Sportprijzen en een bijdrage leveren aan de inzet van topsport/topsporters ter inspiratie voor de breedtesport en sportstimulering.

 

Zie voor een verdere beschrijving van de belangrijkste activiteiten de nota van uitgangspunten sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024.

Voor de punten 5.1 tot en met 5.3 levert de aanvrager indicatoren aan voor de gemeentelijke verantwoording van begroting. Voor punt 5.2 levert u informatie aan voor de jaarlijkse monitoring vanuit het rijk.

5.4 Doelen en activiteiten promotie van sport en bewegen

De aanvrager staat ervoor om sport en bewegen in de stad te promoten, en de kracht van sport en sportevenementen zichtbaar te maken. Er is ruime aandacht voor communicatie en de verschillende communicatiemiddelen gericht op het bereiken van bewoners, sportaanbieders, anders georganiseerde sporter en ongeorganiseerde sporters. De organisatie vormt één duidelijk loket voor sportverenigingen, sportaanbieders, talenten, sporters, organisatoren van evenementen, bewoners met een sport of beweegvraag en partners in de stad.

Hiertoe onderneemt de aanvrager ten minste de volgende activiteiten:

- Het beheren, onderhouden en promoten van de website sportstad-utrecht.nl, dé portal met alle informatie op het gebied van sport en bewegen in Utrecht. Via deze website kunnen ook geschikte beweeg- en sportlocaties in de openbare ruimte onder de aandacht van de bewoners worden gebracht.

- Het betrekken van relevante partijen bij site events rond grote evenementen om zo de bredere economische en maatschappelijke effecten te bewerkstelligen.

 

Zie voor een verdere beschrijving van de belangrijkste activiteiten de nota van uitgangspunten sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024.

5.5 Doelen en activiteiten belangenbehartiging

Met belangenbehartiging komt de aanvrager op voor de wensen en behoeftes van sportverenigingen en anders georganiseerde sportaanbieders richting college van B en W en gemeenteraad.

Hiertoe onderneemt de aanvrager ten minste de volgende activiteiten:

- Het geven van - gevraagd en ongevraagd - advies aan het college van B en W en/of de gemeenteraad.

- Het optreden als vertegenwoordiger van de sport of als intermediair tussen sportaanbieders en gemeente, afhankelijk van het onderwerp.

 

Zie voor een verdere beschrijving van de belangrijkste activiteiten de nota van uitgangspunten sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024.

Uitsluitend de strikt noodzakelijke kosten voor uitvoering van de activiteiten zijn subsidiabel conform de ASV. Er is geen kostensoort uitgesloten.

De aanvrager is er verantwoordelijk voor dat medewerkers en flexwerkers die werken met kinderen en jongeren beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.

Na toewijzing gaat de aanvrager met de gemeenteraad in gesprek om te komen tot afspraken over de wijze waarop zij een bijdrage levert aan het realiseren van de in artikel 5 genoemde doelstellingen.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Subsidieaanvragers moeten voldoen aan financiële economische en juridische eisen, zoals beschreven in de Algemene Subsidie Verordening en dit artikel. Deze eisen gelden als uitsluitingscriteria in het geval de subsidieaanvrager er niet aan voldoet. De gemeente Utrecht behoudt zich het recht voor om in een later stadium onderliggende bewijsstukken bij de subsidieaanvrager op te vragen.

Aan de subsidieaanvraag worden een aantal eisen gesteld. De subsidieaanvraag bestaat uit:

1. Een visie en aanpak voor de periode 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2024, met een gedetailleerd werkplan voor de periode 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2019.

2. Een voorstel waarin u uw zienswijze verwoordt en uw activiteitenplan concretiseert. Hieronder staan de punten benoemd waaraan de aanvrager aandacht moet besteden.

3. Een sluitende begroting aansluitend bij de subsidiabele activiteiten in artikel 5.

a. U geeft een totale begroting die inzicht geeft in de:

o personele kosten (uitgesplitst naar management, overhead en uitvoerend)

o verdeling fte (uitgesplitst naar management, overhead en uitvoerend)

o materiele kosten

o huisvestingskosten

Bij de huisvestigingskosten geeft u aan hoeveel uur kantoorruimte u nodig hebt in buurtcentra (met een specificatie per buurtcentrum). Hiervoor kunt u rekening houden met een tarief van € 262 per jaar per m2 (exclusieve kantoorruimte met full service (huur en faciliteiten en meubilair)).

b. U geeft een uitsplitsing van de totale begroting naar de verschillende activiteiten zoals gevraagd in deze beleidsregel. U geeft een uitsplitsing van het aantal fte naar activiteiten en de toerekening van de directe en indirecte kosten per activiteit.

 

Visie en aanpak

Omschrijf hoe u de uitvoering van de subsidie sport, bewegen en verenigingsondersteuning vormgeeft:

 Eén organisatie betekent één aanspreekpunt en loket voor sportverenigingen, sportaanbieders, talenten, sporters, bewoners met een sport of beweegvraag en partners in de stad.

 Continuïteit in de uitvoering voor sportverenigingen, sportaanbieders, bewoners en wijkpartners.

 Bestaande netwerken intact houden.

 Goede en efficiënte samenwerking en contact met de Utrechtse sportwereld en andere samenwerkingspartners (bijvoorbeeld de sociaal makelorganisaties, geïntegreerde eerstelijns zorg (GEZ) en buurtteams).

 Brede inzetbaarheid door flexibiliteit in personele inzet (capaciteit en kwaliteit).

 Tijdige en adequate vervanging van personeel bij ziekte (binnen vier weken) of ontstane vacature (binnen acht weken).

 

Verder gaat u in op de volgende onderwerpen:

 Visie: wat is uw visie op de rol en werkwijze van de sportorganisatie voor de uitvoering van de opdracht sport, bewegen en verenigingsondersteuning op basis van de leidende principes zoals genoemd in de nota van uitgangspunten en met aandacht voor:

o De wijze waarop u de verschillende onderdelen zoals benoemd in artikel 5 vormgeeft.

o De positie van de sportorganisatie in de Utrechtse sportwereld.

 Flexibiliteit: hoe speelt u in op de veranderingen die zich met regelmaat aandienen in het sportlandschap en het sociaal domein?

 Kennis van de sport in Utrecht: beschrijf dat u beschikt over voldoende kennis en ervaring om sport, bewegen en verenigingsondersteuning vorm te geven in Utrecht samen met partners (waaronder de Utrechtse sportwereld, relevante partijen in de stad en wijk).

 Leren en verantwoorden: hoe zorgt u dat u een lerende organisatie bent en hoe geeft u vorm aan horizontale verantwoording?

 Social return: in uw aanvraag dient u aan te geven welke inzet u gaat realiseren voor social return. De nadere detaillering hiervan kan samen met de gemeente later worden ingevuld na het besluit tot verlening. De richtlijn voor de inzet voor social return is 5% van het aangevraagde subsidiebedrag, maar u mag dit beperken tot 2% van uw totale inkomsten als dit lager is dan de genoemde 5% van de subsidie.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen uiterlijk 12 maart 2018 worden ingediend. Dit kan uitsluitend digitaal middels een aanvraagformulier op www.utrecht.nl/subsidie of per email (subsidie@utrecht.nl). Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. U kunt na afloop van de indieningsdatum geen aanvullende informatie meer aanleveren.

 

Er is tot 1 februari 2018 gelegenheid tot het stellen van vragen over deze beleidsregel. Die kunt u per e-mail sturen aan subsidie@utrecht.nl. De antwoorden op de vragen worden gepubliceerd op www.utrecht.nl/subsidies.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

Subsidieaanvragers moeten voldoen aan financiële economische en juridische eisen, zoals beschreven in de Algemene Subsidie Verordening en deze uitvraag. Deze eisen gelden als uitsluitingscriteria in het geval de subsidieaanvrager er niet aan voldoet. De gemeente Utrecht behoudt zich het recht voor om in een later stadium onderliggende bewijsstukken bij de subsidieaanvrager op te vragen.

De gemeente Utrecht geeft voorrang aan aanvragers die aantoonbaar ervaring hebben met de Utrechtse sportwereld en relevante partijen in de stad en wijken.

De gemeente Utrecht verleent subsidie voor de activiteiten voor de periode 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2024. De invulling van de uit te voeren activiteiten vindt jaarlijks plaats. U dient daar jaarlijks een activiteitenplan en begroting voor aan op 1 oktober van het voorgaande jaar.

 

De aanvragen worden gewaardeerd aan de hand van de volgende criteria.

 

 Criterium 1: een beknopte visie die goed aansluit bij de leidende principes, doelstellingen en accenten van de nota van uitgangspunten sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024.

Dit criterium heeft wegingsfactor 20

 Criterium 2: een effectieve en innovatieve aanpak op de verschillende onderdelen, waarbij u aangeeft welk netwerk en kennis van de sport in de stad Utrecht u kunt inzetten.

Dit criterium heeft wegingsfactor 30

 Criterium 3: de afstemming en samenwerking met sportverenigingen, sportaanbieders, bewoners en professionele partners uit zorg, welzijn, onderwijs en gezondheid. Zowel op stedelijk als op wijkniveau.

Dit criterium heeft wegingsfactor 20

 Criterium 4: de wijze waarop u de sportorganisatie organisatorisch vormgeeft, wijk- en buurtgericht werkt, de management structuur, verdeling van fte en inzet in de wijken, en de wijze waarop u flexibel in kunt spelen op vragen en initiatieven van sportverenigingen, andere sportaanbieders en bewoners.

Dit criterium heeft wegingsfactor 15

 Criterium 5: Efficiënte en effectieve inzet van middelen.

Dit criterium heeft wegingsfactor 15

Artikel 9 Besluitvorming

De aanvraag wordt ambtelijk beoordeeld. De beoordelingsprocedure is onderscheiden in een drempeltoets als bedoeld in artikel 6 en een kwalitatieve toets als bedoeld in artikel 8. Indien een aanvraag niet voldoet aan alle eisen in artikel 6 wordt de aanvraag niet verder in de beoordeling meegenomen.

De aanvraag die door de commissie met het hoogst aantal punten wordt gewaardeerd, en waarbij voor elk afzonderlijk criterium minimaal 60% van het maximaal te halen aantal punten is gescoord, komt in aanmerking voor de subsidie. Het is mogelijk dat de commissie de aanvragers uitnodigt om de aanvraag te bespreken. Het uiteindelijk besluit wordt genomen door het college van B&W. Uiterlijk 1 mei 2018 wordt het besluit bekend gemaakt.

Artikel 10 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie sport, bewegen en verenigingsondersteuning wordt ingezet en de uitvoering daarvan, wordt in het najaar van 2021 geëvalueerd op basis van de kwaliteitscriteria genoemd in artikel 8. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze beleidsregel.

 

Jaarlijks wordt op basis van een tussentijdse rapportage en eindrapportage getoetst of de inzet bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen. Wij verwachten één tussentijdse en eindrapportage voor de hele stad. Bij deze monitoring en verantwoording wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten. Onderdeel is onder andere een omschrijving van de wijze waarop horizontale verantwoording is vormgegeven, ook geeft de aanvrager aan hoe de rol van belangenbehartiger wordt geëvalueerd.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag van bekendmaking en wordt aangehaald als ‘Beleidsregel sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024 gemeente Utrecht’.

De beleidsregels ‘Subsidie-uitvraag Sport en bewegen in de buurt’, vastgesteld op 13 december 2012 en de beleidsregel ‘Stimuleringssubsidie Combinatiefuncties Jeugd 2017-2018’ vastgesteld op 30 mei 2016 worden ingetrokken per 1 augustus 2018.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 16 januari 2018.

De secretaris, De burgemeester,

G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl