Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 111333

Gepubliceerd op 28 mei 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Verordening raadscommissie Beemster 2018

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 24 april 2018,

 

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

 

vast te stellen de verordening raadscommissie Beemster 2018,luidende.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  commissielid: plaatsvervangend lid van de raadscommissie;

 • -

  griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

 • -

  voorzitter: voorzitter van een raadscommissie;

 • -

  wet: Gemeentewet.

 

Artikel 2 Instelling raadscommissie

De raad stelt een raadscommissie in.

 

Artikel 3 Taken

De raadscommissie heeft de volgende taken:

 • a.

  het uitbrengen van advies aan de raad over alle voorstellen die door het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester worden aangeboden voor besluitvorming door de raad;

 • b.

  het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging;

 • c.

  het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur.

 

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De raadscommissie bestaat uit de leden van de gemeenteraad.

 • 2.

  De raad benoemt op voordracht van een fractie voor ieder fractie ten hoogste twee plaatsvervangend leden (commissieleden). Een raadslid kan zich in een vergadering van de raadscommissie laten vervangen door een plaatsvervangend lid.

 • 3.

  Als plaatsvervangende leden komen gedurende de eerste 2 jaren na de installatie van de raad uitsluitend in aanmerking zij, die voorkomen op de kandidatenlijst voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

 • 4.

  Op het plaatsvervangend lid (commissielid) zijn de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de wet van overeenkomstige toepassing.

   

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De raad benoemt uit zijn midden uit elke fractie een voorzitter.

 • 2.

  De benoemde voorzitters leiden bij toerbeurt een vergadering op grond van een rooster.

 • 3.

  Als een voorzitter voorafgaand aan een vergadering daarom vraagt kan worden afgesproken dat in de vergadering wordt gewisseld van voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter is geen lid van de raadscommissie.

 • 5.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

 

Artikel 6 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  Het lidmaatschap van een commissielid eindigt van rechtswege als niet meer wordt voldaan aan de in artikel 4 vierde lid gestelde eisen.

 • 2.

  De zittingsduur van een commissielid en een voorzitter eindigt zodra voor de nieuwe zittingsperiode van de raad de nieuwe plaatsvervangende leden en voorzitters zijn benoemd.

 • 3.

  De raad kan een commissielid ontslaan op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen.

 • 4.

  De raad kan een voorzitter ontslaan.

 • 5.

  Een commissielid en voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6.

  Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 7.

  Het lidmaatschap van commissielid van een fractie die niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt van rechtswege.

 

Artikel 7 De commissiegriffier

 • 1.

  De griffier vervult de rol van commissiegriffier.

 • 2.

  De griffier is aanwezig in de vergaderingen van de raadscommissie.

 • 3.

  De voorzitter kan de griffier gelegenheid geven aan de beraadslagingen in de vergadering van de raadscommissie deel te nemen.

 

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding

 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

 • 1.

  In de regel vinden de vergaderingen van de raadscommissie driewekelijks plaats op dinsdag vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

 • 2.

  Indien nodig wordt de vergadering voortgezet op een nader door de raadscommissie te bepalen moment.

 • 3.

  De raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

 • 4.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de griffier.

 

Artikel 9 Oproep en agenda

 • 1.

  De voorzitter zendt ten minste tien dagen voor een vergadering op elektronische of andere wijze, aan de leden een schriftelijke oproep annex voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken.

 • 2.

  Na het verzenden van een schriftelijke oproep kan de voorzitter, in spoedeisende gevallen, tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda met de daarbij behorende stukken aan de leden zenden.

 • 3.

  Op de stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 10 tweede lid van toepassing.

 • 4.

  De agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

 • 5.

  Op voorstel van een raadslid, commissielid of de voorzitter, kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 6.

  Een voorstel van een lid zoals bedoeld in het vijfde lid moet door tenminste twee fracties worden gesteund en dient gemotiveerd te zijn blijkende uit een vooraf, aan de vergaderstukken toegevoegd schriftelijk stuk.

 • 7.

  Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 8.

  Op voorstel van een raadslid, commissielid of de voorzitter kan de raadscommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

 

Artikel 10 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een agenda dienen worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep, op de website van de gemeente geplaatst (in het raadsinformatiesysteem) en op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2.

  Stukken waaromtrent op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de wet geheimhouding is opgelegd, blijven in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en de griffier verleent een lid inzage.

 

Artikel 11 Openbare kennisgeving

 • 1.

  Van de vergadering wordt openbare kennisgeving gedaan door de vermelding hiervan, tegelijk met de schriftelijke oproep, op de website van de gemeente (in het raadsinformatiesysteem).

 • 2.

  Daarnaast wordt een aankondiging gedaan in het blad De Binnendijks met de vermelding van de datum, aanvangstijd, de plaats van de vergadering, de agendapunten (zoveel mogelijk) met een korte toelichting, de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien en de mogelijkheid van het spreekrecht als bedoeld in artikel 14.

 

Paragraaf 2. Vergadering

Artikel 12 Presentielijst

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst van de vergaderingen.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen de leden de presentielijst, die aan het einde van elke vergadering door de voorzitter en de griffier door ondertekening wordt vastgesteld.

 

Artikel 13 Opening vergadering en quorum

 • 1.

  Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 2.

  Als op grond van het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter opnieuw een vergadering op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3.

  Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, als blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 

Artikel 14 Spreekrecht burgers

 • 1.

  Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen of voorstellen die geagendeerd of niet geagendeerd zijn.

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit uiterlijk voor de vergadering aan de griffier, onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wenst te voeren.

 • 3.

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding tenzij afwijking van die volgorde in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4.

  Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers zijn. Insprekers krijgen gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten gelegenheid om het woord te voeren. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 5.

  De inspreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.

 • 6.

  De voorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 7.

  De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de inspreker.

 

Artikel 15 Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 

Artikel 16 Aantal spreektermijnen en woordvoering per fractie

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de voorzitter afgesloten.

 • 3.

  De deelnemers aan de vergadering voeren in een termijn niet meer dan éénmaal het woord over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel keer een deelnemer over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

 • 5.

  In het geval een onderwerp of voorstel beeldvormend wordt besproken kunnen meerdere leden van een fractie aan de bespreking deelnemen. In het geval een onderwerp of voorstel oordeelsvormend wordt besproken, om te komen tot een advies aan de raad, kan alleen de woordvoerder van een fractie aan de beraadslagingen deelnemen.

 

Artikel 17 Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  De voorzitter handhaaft de orde in de vergadering.

 • 2.

  Hij kan de raadscommissie voorstellen aan een deelnemer aan de vergadering dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat de deelnemer de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan de deelnemer bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • 3.

  Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

 

Artikel 18 Voorstellen van orde

De deelnemers aan de vergadering kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

Artikel 19 Advies; geen stemmingen

 • 1.

  Als een raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies en onder welke categorie (A, B of C) het onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering geplaatst kan worden.

 • 2.

  Een A-punt is een agendapunt waarover in de raadsvergadering niet meer kan worden gediscussieerd.

  Een B-punt is een agendapunt waarover opnieuw kan worden gediscussieerd in de raadsvergadering die niet aansluitend is op de betreffende raadscommissievergadering maar de daarop volgende.

  Een C-punt is een agendapunt waarbij niet om een raadsbesluit wordt gevraagd maar voor een opiniërende discussie.

 • 3.

  De raadscommissie benoemt een onderwerp of voorstel tot B-punt als één fractie daarom vraagt.

 • 4.

  De raadscommissie kan adviseren om een B-punt te agenderen voor in de raadsvergadering die op dezelfde dag als de raadscommissievergadering plaats vindt als het onderwerp of voorstel een spoedeisend karakter heeft of als dit een onderwerp of voorstel betreft waarvan zowel de raadscommissie als het college aangeven dat er geen behoefte is aan heroverweging.

 • 5.

  In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen over geheimhouding en met betrekking tot de orde.

 

Artikel 20 Verslaglegging

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor verslagen van vergaderingen. Het verslag van de raadscommissievergadering bestaat uit een audio- en beeldregistratie en een besluitenlijst.

 • 2.

  Uit de besluitenlijst blijkt in ieder geval:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de griffier, de leden, de bestuurders en ambtenaren, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een aantekening van welke raadsleden en bestuurders afwezig waren;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een samenvatting van het advies aan de raad met vermelding van de namen van de leden en/of fracties die zich tegen het advies hebben uitgesproken en met aantekening van de namen van de leden en/of fracties die zich niet hebben uitgelaten over het voorstel;

  • e.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van artikel 15 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3.

  De concept besluitenlijst wordt aangeboden, voor de vaststelling daarvan, bij de eerstkomende vergadering van de raadscommissie.

 • 4.

  De vastgestelde besluitenlijst wordt ondertekend door de voorzitter en de griffier.

 

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

 

Artikel 21 Toepassing verordening op besloten vergaderingen

 • 1.

  Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag van een besloten vergadering bestaat uit tenminste een besluitenlijst en eventueel een audio- en beeldregistratie als de raadscommissie daarmee heeft ingestemd.

 • 3.

  De besluitenlijst van een besloten vergadering wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van de lijst.

 

Artikel 22 Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

 

Paragraaf 4. Toehoorders en pers

Artikel 23 Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

 

Artikel 24 Geluid- en beeldregistraties (anders dan van gemeentewege)

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 25 Intrekking oude verordening

De instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010 wordt ingetrokken.

 

Artikel 26 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: verordening raadscommissie Beemster 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 8 mei 2018

A.J.M. van Beek

voorzitter

A.B. Visser

loco-griffier


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl