Ontwerpbestemmingsplan Natuurbegraafplaats De Velden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats De Velden’ ter inzage wordt gelegd.

 

Het betreffende bestemmingsplan voorziet in het ontwikkelen van een Natuurbegraafplaats op het landgoed Tonckensborg te Westervelde. Het is de bedoeling om diverse gronden behorende bij het landgoed om te zetten naar natuur met als nevenfunctie natuurbegraafplaats. Door het inrichten van de percelen ten behoeve van natuur zal de kwaliteit van het Natuurnetwerk worden verbeterd. De natuurbegraafplaats wordt zo ingericht dat de graven eeuwige grafrust kan worden geboden. Om het planvoornemen mogelijk te maken zal het ter plaatse geldende bestemmingsplan worden herzien.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 31 mei tot en met 11 juli ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2017BP067-ow01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het Roder Journaal en de Krant.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC RODEN of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld: postbus@gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplanNatuurbegraafplaats De Velden’. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met de heer C. Abma van het team Realisatie, telefoon 14 050.

 

Naar boven