Gemeente Borger-Odoorn, Nota evenementenbeleid en bijbehorende beleidsregels 2018, ter inzage

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, ieder bestuursorgaan voor hetgeen zijn bevoegdheid betreft, hebben op 6 maart 2018 de Nota evenementenbeleid 2018 Gemeente Borger-Odoorn en de daaruit voortvloeiende Beleidsregels evenementen 2018 vastgesteld.

Het evenementenbeleid van de gemeente Borger-Odoorn zorgt voor een balans tussen enerzijds de levendige gemeente die Borger-Odoorn wil zijn met veel ruimte voor evenementen, vooral die die bijdragen aan een aangenaam ‘Cittaslow’ leefklimaat en anderzijds de zorg tot reductie van de omgevingsbelasting die van een evenement uitgaat en de borging van de veiligheid van bezoekers en omgeving. De gemeente verwezenlijkt dit met name door vanuit haar publiekrechtelijke taak evenementen adequaat te reguleren waar dat moet en vanuit haar dienstverlenende rol te faciliteren waar dat kan.

Het evenementenbeleid en de bijbehorende beleidsregel treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Het evenementenbeleid en de bijbehorende beleidsregel liggen voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van de eerste dag na bekendmaking op het gemeentehuis, Hoofdstraat 50 te Exloo. Het beleid en de beleidsregel zijn in te zien bij het Klantcontactcentrum en zijn als bijlage toegevoegd aan deze bekendmaking.

Naar boven