WIJZIGING MANDATERINGSBESLUIT 2004

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Middelburg, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op de artikelen 75, tweede lid, 166 en 171, tweede lid van de Gemeentewet;

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gehoord de Ondernemingsraad op 26 februari 2018;

 

b e s l u i t e n :

 

I.

Het bij het Mandateringsbesluit 2004 behorende “Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004” als volgt te wijzigen (2de wijziging):

 

AFDELINGSHOOFDEN (algemeen).

De mandaten van de Afdelingshoofden (algemeen) als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

 • 1.

  De omschrijving van de bevoegdheid bij het onderstaande mandaat aanpassen en als volgt vaststellen:

“Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester bij de behandeling van klachten door de klachtencommissie Middelburg, de Zeeuwse ombudsman, de landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid en het Huis voor klokkenluiders , met de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat aan aan hem ondergeschikte medewerkers.”

 

 • 2.

  De volgende mandaten toe te voegen:

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

 

G-2

 

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (inclusief verdagingsbeschikkingen)

 

 

M

 

-

 

G-2

 

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (inclusief verdagingsbeschikkingen)

 

 

M

 

 

-

 

 

G-2

 

Aangaan en ondertekenen van bewerkersovereenkomsten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

M/O

 

-

 

G-2

 

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot en met € 50.000

 

 

M/O

 

Voor zover passend binnen de begroting of het beschikbaar gestelde krediet.

 

G-2

 

Het ondertekenen van overeenkomsten boven de € 50.000

 

 

O

 

-

 

 

AFDELING BESTUURSONDERSTEUNING.

De mandaten van de Afdeling Bestuursondersteuning als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

 • 3.

  De volgende mandaten toe te voegen:

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

 

G-21, G-22, S-14, en G-32

 

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (inclusief verdagingsbeschikkingen)

 

 

M

 

-

 

G-21, S-14, en G-32

 

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (inclusief verdagingsbeschikkingen)

 

 

M

 

-

 

 • 4.

  Aan het onderstaande mandaat de in vet aangegeven functionaris met de daarbij behorende functiecode toe te voegen en de in de omschreven bevoegdheid in vet aangegeven zinsnede toe te voegen:

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

 

G-32 en S-14

 

Zorgdragen voor lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de Wet op de Lijkbezorging indien niemand hierin voorziet (artikel 21 Wet op de lijkbezorging) en het verhaal op de nalatenschap en de nabestaanden.

 

 

M

 

-

 

 • 5.

  Aan de onderstaande mandaten de functionaris met de functiecode: G-33 toe te voegen:

- Als benadeelde voegen in een strafproces (art. 51a e.v. Wetboek van Strafvordering);

- Aangaan/wijzigingen van verzekeringen;

- Beoordelen en afhandelen van aansprakelijkheidstellingen.

 

 • 6.

  Aan het onderstaande mandaat de functionaris met de functiecode: G-22 toe te voegen:

- Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de WOB (inclusief verdagingsbeslissingen).

 

 • 7.

  Aan de onderstaande mandaten de functionaris met de functiecode: G-32 toe te voegen:

- Het vragen van advies en politiegegevens in het kader van de handhaving van de openbare orde (art. 16 Wet politiegegevens);

- Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

- Verdagen van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet Bestuursrecht.

 

AFDELING BEDRIJFVOERING.

De mandaten van de Afdeling Bedrijfsvoering als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

Voor wat betreft Planning en Control.

 

 • 8.

  De aanduiding “Planning en Control” wijzigen in “Financiën”.

 

 • 9.

  Bij het onderstaande mandaat de functionaris met de functiecode G-2 te wijzigen in G-22:

- Goedkeuring begroting en rekening van instellingen die gemeentegarantie hebben verkregen.

 

 • 10.

  Bij het onderstaande mandaat van de functionaris G-2 de specifieke bepaling: “In overleg met de directeur bij bedragen boven de € 10.000.000” te wijzigen in: “Na schriftelijke goedkeuring van de directeur bij bedragen boven de € 10.000.000”:

- Aantrekken en verstrekken van langlopende geldleningen via onderhandse leningen of deelname in een Medium Term Nota (MTN).

 

 • 11.

  Bij het onderstaande mandaat de in vet aangegeven functionarissen met de daarbij behorende functiecode toe te voegen en de daarbij behorende in vet aangegeven onderdelen van de specifieke bepaling te wijzigen:

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

G-21, G-31, G-32, G-33, G-35, G-36, G-42 en S-10 (cluster financiën)

Het ondertekenen van opdrachten aan bankinstellingen tot betaling

M

Voor een betalingsopdracht zijn 3 handtekeningen nodig; voor het importeren van gegevens ( G-42 , en G-36), voor de 1 ste handtekening (G-33 en G-35), voor de 2 de handtekening < € 3.000.000,-- ( G-21 , G-31 en G-32) en voor de 2 de handtekening > € 3.000.000,- (G-21 , G-31 en S-10).

 

 • 12.

  De onderstaande mandaten te schrappen (behoren bij de afdeling Belastingen en zijn daar reeds opgenomen):

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

G-31 (Belastingen)

Verlenen van uitstel tot betaling en het treffen van betalingsregelingen voor civiele vorderingen.

M

Invorderingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-31 (Belastingen)

Verlenen van uitstel tot betaling en het treffen van betalingsregelingen voor belastingvorderingen.

M

Invorderingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-31 (Belastingen)

Verzenden van aanmaning en het uitvaardigen van een dwangbevel indien belasting niet tijdig voldaan wordt

M

Invorderingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-23, G-31 (Belastingen), G-33 en G-42

Het vertegenwoordigen van B&W bij de belastingkamer van het Gerechtshof

M/V

-

G-31 (Belastingen)

Verzenden herinnering tot betaling indien vordering niet tijdig wordt voldaan

M

Invorderingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-33

Vaststelling van het belastingkohier

M

Heffingsambtenaar conform attributiebesluit ex art. 231 Gemeentewet

G-31 (Belastingen)

Het op voorstel van de vakspecialist V (belast met het bewaken van de vorderingen) oninbaar verklaren van gemeentelijke vorderingen

M

-

 

 

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN.

De mandaten van de Afdeling Facilitaire Zaken als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

 • 13.

  Bij het onderstaande mandaat de functionaris met de functiecode S-41 wijzigen in S-29:

- Het vertegenwoordigen van de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van door of ten behoeve van de gemeente te verrichten leveranties en diensten, de huur van voertuigen, machines, apparatuur en andere bedrijfsmiddelen.

 

 • 14.

  Bij het onderstaande mandaat de functionarissen met de functiecodes S-41en S-32 wijzigen in S-29 en G-23:

- Het afsluiten en ondertekenen van bruikleenovereenkomsten m.b.t. mobile devices .

 

 • 15.

  Bij het onderstaande mandaat de functionaris met de functiecode G-53 schrappen:

- (Tijdelijk) in beheer geven d.m.v. bruikleen, verhuur of verpachting van accommodaties.(sport, welzijn, cultuur, onderwijs)

 

 • 16.

  De omschrijving van de bevoegdheid bij het onderstaande mandaat aanpassen en als volgt vaststellen:

- Uitvoeren van de bepalingen van het Besluit Informatiebeheer Middelburg 2016

 

AFDELING STEDELIJK SOCIAAL BELEID.

De mandaten van de Afdeling Stedelijk Sociaal Beleid als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

 • 17.

  Bij de onderstaande mandaten de functionaris met de functiecode S-30 te schrappen:

- Het uitvoeren van onderzoeken, het opmaken van proces-verbaal, het nemen van beslissingen en ondertekening van documenten en correspondentie inzake de uitvoering van de Leerplichtwet 1969.

- Het voorbereiden en ondertekenen van beslissingen inzake de verzoeken van vrijstellingen en ontheffingen, in het kader van de artikelen 3a, 3b, 5 en 15 van de Leerplichtwet 1969.

 

 • 18.

  Het volgende mandaat toe te voegen:

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

 

G-11, G-12 en G-13

 

Het verdagen van termijnen voor het indienen van stukken voor subsidieaanvragen en subsidieverantwoordingen.

 

M

 

-

 

 

AFDELING RUIMTELIJK BELEID.

De mandaten van de Afdeling Ruimtelijk Beleid als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

 • 19.

  Bij de onderstaande mandaten de volgende functionarissen met de functiecodes: G-32en G-33 toe te voegen en de functionaris met de functiecode: G-23 te schrappen:

- Uitgifte van grond in en periodiek herzien van erfpacht. Vestiging recht van opstal en andere zakelijke rechten (zowel t.b.v. als t.l.v. gemeente).

- (Tijdelijk) in beheer geven/nemen d.m.v. bruikleen, verhuur of verpachting van (openbare) gronden, gebouwen en water.

- Periodiek herzien van huren.

- Verkopen/aankopen van onroerende zaken.

 

 • 20.

  Bij het onderstaande mandaat de functionaris met de functiecode: G-23 te schrappen en de functionarismet de functiecode: G-33 toe te voegen:

- Vervroegd in gebruik geven gronden vooruitlopend op verkoop

 

 • 21.

  Bij het onderstaande mandaat de volgende functionarissen met de functiecodes: S-3 en G-12 toe te voegen:

- Verlenen van o.g.v. privaatrechtelijke overeenkomsten van de gemeente vereiste/gewenst(e) ontheffing, toestemming tot doorverkoop/wijziging bebouwing, uitstel van juridische levering en verlenging van termijnen.

 

 • 22.

  Bij de onderstaande mandaten de functionaris met de functiecode: G-35 te schrappen:

- Beslissen over toekenning van planschade ex artikel 6.1 Wro .

- Vaststellen van een hogere grenswaarde o.g.v. artikel 83 Wet geluidhinder.

- Verdagen van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet Bestuursrecht

 

 • 23.

  De omschrijvingen van de bevoegdheid bij het onderstaande mandaten aan te passen en als volgt vast te stellen:

- Vragen en accepteren/ondertekenen van offertes en geven van opdrachten in het kader van promotie, acquisitie, toerisme, energie en klimaat.

- Beslissen omtrent toekenning, uitbetaling en afrekening subsidies voor zover betrekking hebbend op het beleidsterrein economische ontwikkeling en milieu .

 

 • 24.

  Bij het mandaat Offerte/reservering/optie/verkoop van grond ten behoeve van bedrijven/kantoren/woningen:

- de functionarissen met de functiecodes: G-32 en G-33 toe te voegen;

- de specifieke bepaling aan te passen en als volgt vast te stellen: Niet lager dan vastgestelde exploitatieopzet en conform bestemmingsplan of (ontbindende voorwaarde voor) onherroepelijke wijziging/uitwerking/afwijking Wro/Wabo, met toepassing van het ‘vier ogen principe’.

 

 • 25.

  Bij het mandaat Verkopen/aankopen van onroerende zakende specifieke bepaling aan te passen en als volgt vast te stellen:

Tot € 50.000,--, mits er aantoonbaar sprake is van een marktconforme prijs per m².

 

AFDELING INGENIEURSBUREAU.

De mandaten van de Afdeling Ingenieursbureau als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

 • 26.

  Bij de onderstaande mandaten de omschrijving, de aanduiding (M/V/O) en de specifieke bepalingen aan te passen en als volgt vast te stellen:

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

G-2

Het ondertekenen van opdrachten en meerwerk staten boven de € 50.000,--

O

-

 

G-31, G-32, G-33, G-34 en G-36

Het ondertekenen van opdrachten en meerwerk staten tot en met € 50.000,--

O

In overleg met het afdelingshoofd .

 

 • 27.

  Bij de onderstaande mandaten:

- Keuze van architectenbureaus

- Keuze van advies- c.q. ingenieursbureaus

- Keuze van aannemers van werken en keuze van leveranciers

de specifieke bepaling aan te passen en als volgt vast te stellen:

Met inachtneming van de Nota inkoop- en aanbesteding 2017.

 

AFDELING STADSBEHEER.

De mandaten van de Afdeling Stadsbeheer als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

 • 28.

  Bij het onderstaande mandaat:

Keuze van aannemers van werken en keuze van leveranciers

de specifieke bepaling aan te passen en als volgt vast te stellen:

Met inachtneming van de Nota inkoop- en aanbesteding 2017.

 

 • 29.

  Bij het onderstaande mandaat de omschrijving, de aanduiding (M/V/O) en de specifieke bepalingen aan te passen en als volgt vast te stellen:

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

G-3

Het ondertekenen van opdrachten en meerwerk staten tot en met de € 50.000,--

O

In overleg met het afdelingshoofd

 

 

AFDELING VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING.

De mandaten van de Afdeling Vergunningverlening en Handhaving als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

Voor wat betreft het onderdeel Vergunningverlening:

 

 • 30.

  Aan het onderstaande mandaat genoemd bij de taak Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende functionarissen met de functiecodes: G-22, G-23, G-31 en G-33 toe te voegen.

- “Het beslissen op verzoeken om vergunning als bedoeld in de artikel 2.4 (straatartiest e.d.) en op verzoeken om ontheffing als bedoeld in artikel 5.12, tweede lid (venten) van de APV“.

 

 • 31.

  Aan het onderstaande mandaat genoemd bij de taak Drank- en Horecawetgeving en aanverwante regelgeving de volgende functionarissen met de functiecodes: G-22, G-23 en G-31 toe te voegen.

- “Het opvragen van justitiële gegevens op grond van de Wet Justitiële Documentatie”.

 

 • 32.

  Aan het onderstaande mandaat genoemd bij de taak Haven(verordening) en ligplaatsen de volgende functionarissen met de functiecodes: S-43, G-22 en G-23 toe te voegen.

Het beslissen over vergunningaanvragen op grond van de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg.”.

 

 • 33.

  Aan het onderstaande mandaat genoemd bij de taak Marktwezen de volgende functionaris met de functiecode: S-43toe te voegen.

“Bepalingen van de Marktverordening Middelburg 2010 en op grond van die verordening gestelde nadere regels.

Het beslissen op grond van Marktverordening Middelburg 2010 inzake:

- de toewijzing van vaste standplaatsen (artikel 9).

Het beslissen op grond van nadere regel Marktreglement gemeente Middelburg 2010 inzake:

- de toewijzing van dagplaatsen (artikelen 8 en 9);

- plaatsing op de wachtlijst (artikel 14).”.

 

 • 34.

  Aan het onderstaande mandaat genoemd bij de taak Marktwezen de volgende functionarissen met de functiecodes: G-22, G-23 en S-43toe te voegen.

“Bepalingen van de Marktverordening Middelburg 2010 en op grond van die verordening gestelde nadere regels.

Het beslissen op grond van nadere regel Marktreglement gemeente Middelburg 2010 inzake:

- het innemen van standplaats (artikelen 10 en 11);

- verhindering en vervanging (artikelen 12 en 13);

- gebruik verlichting en elektriciteit en voorziening elektriciteit (artikelen 20 en 25);

- aanwezigheid tijdens de markt (artikelen 10 en 11);

- voertuigen op de markt (artikel 15);

- geluidsversterking (artikel 24);

- het gebruik verwarmingstoestellen en/of bak- of kookinstallaties (artikel 25).

Het beslissen op grond van nadere regel Uitvoeringsbesluit dagplaatsen warenmarkt, inzake:

- toewijzing dagplaatsen (artikel 17);

- aanwezigheid dagplaats tijdens de markt (artikelen 3 en 4).”

 

 • 35.

  Aan de onderstaande mandaten genoemd bij de taak Marktwezen de volgende functionaris

met de functiecode : S-43 toe te voegen.

“Bepalingen van de Marktverordening Middelburg 2010 en op grond va n

d ie verordening gestelde nadere regels.

Het beslissen op grond van de Marktverordening Middelburg 2010 inzake:

- onmiddellijke verwijdering ingeval van wangedrag/ontzegging toegang (artikel 14);

- tijdelijke intrekking vaste standplaats, standplaatshouder of standwerker (schorsing) voor ten hoogste 4 achtereen volgende marktdagen (artikelen 12 en 13).

Het beslissen op grond van nadere regel Marktreglement gemeente Middelburg 2010 inzake:

-verkoop eet- en drinkwaren ten behoeve van de standplaatshouders (artikel 27).

Het beslissen op grond van nadere regel Uitvoeringsbesluit dagplaatsen warenmarkt, inzake:

- mededeling inzake niet- standwerken (artikel 5),

stap 1:

voor een periode van twee maanden uitgesloten van deelname aan loting;

stap 2:

voor een jaar uitges loten van deelname aan loting.”

en

 

“Het intrekken van facturen wegens verschuldigd marktgeld.”

 

 • 36.

  Aan het onderstaande mandaat bij de taak Overig de volgende functionaris met de functiecode: S-43 toe te voegen.

“Het verlenen van ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar voor wedstrijden/oriëntatieritten op grond van de Wegenverkeerswet 1994.”

 

Voor wat betreft het onderdeel Parkeerbeheer:

 • 37.

  Aan de onderstaande mandaten de in vet aangegeven functionarissen met de daarbij behorende functiecode toe te voegen en de in de omschreven bevoegdheid in vet aangegeven zinsnede toe te voegen:

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

S-43

Het inhuren van personeel van derden ten behoeve van het toezicht, de controle en de handhaving terzake van parkeren, verkeer en toezicht openbare ruimte.

M

-

S-43, G-22, G-23, G-31, G-41 en G-51

Het verlenen, wijzigen, weigeren en intrekken van vergunningen en ontheffingen op grond van de Parkeerverordening 2009.

M

Inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften en ook in afwijking van de wens van de aanvrager c.q. houder

S-43, G-22, G-23, G-31, G-41 en G-51

Het toekennen en weigeren van gehandicaptenparkeerkaarten.

M

Overeenkomstig het medisch advies

S-43, G-22

Het beslissen op aanvragen om abonnementen voor parkeerkelders.

M

Inclusief weigeringen en inclusief bezwarende en/of beperkende voorschriften

S-43, G-22, G-23,

G-31, G-41 en G-51

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex artikel 87 Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de Toegangsregeling kernwinkelgebied.

M

Inclusief weigeringen en besluiten onder beperkende en/of bezwarende voorschriften

 

S-43, G-22, G-23,

G-31, G-41 en G-51

Het vaststellen van verkeersbesluiten tot aanwijzing van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen en artsenparkeerplaatsen.

M

Ook indien bezwaar en beroep mag worden verwacht

 

 

 • 38.

  Het volgende mandaat toe te voegen:

 

S-43, G-22, G-23,

G-31, G-41 en G-51

Beslissen op aanvragen om vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats en artsenparkeerplaats.

M

Inclusief weigeringen en besluiten onder beperkende en/of bezwarende voorschriften

 

 

Voor wat betreft het onderdeel Vergunningverlening, handhaving en parkeerbeheer:

 

 • 39.

  Aan de onderstaande mandaten vermeld bij de taak Algemene wet Bestuursrecht de functionaris met de functiecode: S-43 toe te voegen.

- Ondertekening van het college van burgemeester en wethouders uitgaande stukken terzake van de uitvoering van de door de afdeling voorbereide besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

- Het verdagen van de beslissing op aanvragen ten aanzien waarvan de desbetreffende functionaris tot beslissen of positief beslissen bevoegd is met inbegrip van het aanhouden van een beslissing indien dit met het oog op de in een wettelijk voorschrift opgenomen connexiteit van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen e.d. noodzakelijk is.

- Besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag die niet voldoet aan een wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de voorbereiding van de te nemen beslissing danwel een verzochte vertaling niet is overgelegd.

- Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift tegen een besluit terzake waarvan de desbetreffende functionaris krachtens mandaat bevoegd is tot beslissing in eerste instantie.

 

 • 40.

  Aan de onderstaande mandaten bij de taak Algemene wet Bestuursrecht de functionarissen met de functiecode: S-43 en S-31 toe te voegen.

- Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

- Verdagen van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet Bestuursrecht.

 

Voor wat betreft het onderdeel Vergunningverlening:

 • 41.

  De omschrijvingen van de bevoegdheid bij de onderstaande mandaten aan te passen en als volgt vast te stellen:

Bij de taak Bouwregelgeving de bevoegdheid:

- Het weigeren van omgevingsvergunningen vanwege strijd met redelijke eisen van welstand voor bouwprojecten waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is en de vastgestelde bouwkosten maximaal € 25.000 incl. BTW bedragen of die vallen onder de zogenaamde “kruimellijst” als bedoeld in artikel. 4, tweede lid van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), ingeval van een negatief advies van de welstandscommissie (“WARK”).

 

Bij de taak Overig de bevoegdheid:

- Het verpacht en van kermisstandplaatsen.

 

Voor wat betreft het onderdeel Handhaving:

 

 • 42.

  Bij het onderstaande mandaat een specifieke bepaling op te nemen, inhoudende: “Inclusief het afwijzen van een verzoek tot handhaving ter naleving van de genoemde voorschriften.”

- “Het nemen van besluiten ter naleving van voorschriften op grond van het gestelde bij of krachtens de Wabo , de APV, de Wet Milieubeheer, de Wet Bodembescherming, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet geluidhinder, de Woningwet, de Drank- en Horecawet, de Bouwverordening, het Bouwbesluit 2012, de Brandveiligheidsverordening, de Monumentenwet, het Besluit Bodemkwaliteit, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet Kinderopvang, de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg en de Winkeltijdenwet”

 

AFDELING PUBLIEKSZAKEN.

De mandaten van de Afdeling Publiekszaken als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

 • 43.

  Aan de onderstaande mandaten de functionaris met de functiecode G-21 toe te voegen:

- Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

- Het ondertekenen van declaraties en verantwoordingen aan ministeries en andere ( overheids )instanties en ondertekening van correspondentie terzake .

- Benoeming leden stembureau en tellers.

- Verdelen/wijzigen van de gemeente in stemdistricten ingevolge de Kieswet.

- Het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van artikel 4.17 van de Wet Beheer en Toezicht Basisregistratie Personen.

 

 • 44.

  Aan de onderstaande mandaten de functionaris met de functiecode G-32 toe te voegen en functionaris met de functiecode S-17 te schrappen:

- Stellen van andere termijn in afwachting van de wettelijke termijn voor begraven of cremeren (art. 17 Wet lijkbezorging).

- Afgifte verlof tot lijkontleding (art. 68, 1 e lid Wet lijkbezorging).

- Afgifte van laissez-passer voor lijken (art. 11 Besluit op de lijkbezorging).

 

 • 45.

  Aan de onderstaande mandaten de functionaris met de functiecode G-32 toe te voegen:

- Afgifte van uittreksels en verklaringen uit de BRP en het archiefbevolkingsregister.

- Legalisatie van handtekeningen en stukken.

- De uitvoering van hoofdstuk 2 van de Wet Basisregistratie Personen, met inbegrip van het nemen van beslissingen als bedoeld in dat hoofdstuk.

- Beslissen inzake de verstrekking van gegevens op grond van hoofdstuk 3, paragrafen 2, 3 en 4 van de Wet Basisregistratie Personen.

 

AFDELING BELASTINGEN.

De mandaten van de Afdeling Belastingen als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 • 46.

  Het volgende mandaat toe te voegen:

 

 

G-2

 

Het aanstellen van belastingdeurwaarders die niet in loondienst zijn van de gemeente Middelburg .

 

 

M

 

-

 

 

II.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2018.

 

 

 

 

Middelburg, 24 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

De burgemeester van Middelburg,

mr. H.M. Bergmann

Toelichting op de besluitpunten in het B&W-voorstel tot aanpassing van het Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en ondertekening 2004 (2de wijziging).

 

AFDELINGENHOOFDEN.

 • 1.

  In de oude omschrijving was “de onderzoeksraad integriteit overheid” opgenomen. Dat is nu het “Huis voor klokkenluiders” geworden.

 

 • 2.

  Toevoeging van een aantal bevoegdheden bij de afdelingshoofden op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Verder is het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot en met een bedrag van € 50.000 gemandateerd aan de afdelingshoofden. Dit voor zover het passend is binnen de begroting of het beschikbaar gestelde krediet. Voor overeenkomsten boven de € 50.000 is de ondertekening – niet het aangaan - van overeenkomsten toegevoegd aan de mandaten. Het bedrag is in navolging van het nieuwe inkoopbeleid verhoogd van € 25.000 naar € 50.000.

Dit mandaat betreft een algemene bevoegdheid met betrekking tot overeenkomsten. Indien er specifieke overeenkomsten gemandateerd moeten worden aan medewerkers is dit bij de mandaten van de betreffende afdeling geregeld.

 

AFDELING BESTUURSONDERSTEUNING.

 

 • 3.

  Zie 2. Toevoeging van de onder 2 vermelde bevoegdheden waardoor enkele medewerkers van de afdeling Bestuursondersteuning (medewerkers van de clusters juridische zaken en de adviseurs I en II) gemandateerd worden.

 

 • 4.

  Deze bevoegdheid was al toegewezen aan de medewerkers van de juridische cluster. Toegevoegd wordt de (senior) juridisch adviseur.

Voorts is de omschrijving uitgebreid. Verhaal op nalatenschappen en nabestaanden komt steeds meer voor.

 

 • 5.

  Er is een functionaris die specifiek belast is met de verzekeringen en de schadeafhandeling. Deze toevoegen als bevoegde functionaris voor de daarop betrekking hebbende bevoegdheden.

 

 • 6.

  Er is een functionaris (communicatie adviseur) toegevoegd aan het mandaat “Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de WOB (inclusief verdagingsbeslissingen).

 

 • 7.

  Onder deze functiecode vallen de juridisch adviseurs en één van de functionarissen OOV. Zij voeren in de praktijk al deze bevoegdheden al uit. Het formaliseren ervan is gewenst.

 

AFDELING BEDRIJFSVOERING.

 

 • 8.

  Wijziging in de benaming.

 

 • 9.

  Deze bevoegdheid toekennen aan de financiële adviseurs II.

 

 • 10.

  De specifieke bepaling is op advies van de controller gewijzigd van: “In overleg met …” in: “Na schriftelijke goedkeuring van …”.

 

 • 11.

  De adviseur I en de vakspecialist 1 ook deze bevoegdheid toekennen.

 

 • 12.

  Deze mandaten behoren tot de afdeling Belastingen en zijn daar ook opgenomen.

 

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN.

 • 13.

  De functiecode S-41 is bij Facilitaire Zaken vervallen. Daarvoor in de plaats is de functiecode S-29 (regisseur) toegevoegd. De bevoegdheid die S-41 had is dan ook nu toegedeeld aan S-29.

 

 • 14.

  Zie 13 voor wat betreft de functiecode S-41. De functiecode S-32 (Vakspecialist II) is niet ingevuld (Wordt aangegeven als “Beschikbare ruimte”), daarvoor in de plaats S-23 (adviseur III) de bevoegdheid toekennen.

 

 • 15.

  Door het schrappen van de functiecode G-53 (Uitvoerende medewerkers III) komt deze bevoegdheid alleen te liggen bij de medewerkers met de functiecode G-43 (Administratief medewerkers III).

 

 • 16.

  Wijziging in omschrijving. Er is een nieuwe Besluit Informatiebeheer Middelburg 2016 vastgesteld.

   

AFDELING STEDELIJK SOCIAAL BELEID.

 

 • 17.

  De functiecode S-30 bij de afdeling Stedelijk Sociaal Beleid is vervallen.

 

 • 18.

  De beleidsmedewerkers krijgen het mandaat om termijnen voor het indienen van stukken voor subsidieaanvragen en subsidieverantwoordingen te verdagen.

 

AFDELING RUIMTELIJK BELEID.

 

 • 19.

  In de afgelopen periode heeft zich bij de afdeling Ruimtelijk Beleid een aantal wijzigingen voorgedaan in zowel de personen als in de functies. Het mandaatbesluit moet hieraan aangepast worden. De functiecode G-23 is geschrapt en de functiecodes G-32 (Vakspecialist II) en G-33 (Vakspecialist III) zijn toegevoegd.

 

 • 20.

  Zie 19 betreft aanpassing in functies.

 

 • 21.

  Zie 19 betreft aanpassing in functies.

 

 • 22.

  Zie 19 betreft aanpassing in functies waardoor functiecode G-35 (vakspecialist IV-2) vervalt bij deze mandaten.

 

 • 23.

  Betreft een aanpassing van de omschrijving van de daar genoemde mandaten.

 

 • 24.

  Zie 19 en 23.

 

 • 25.

  Betreft een toevoeging van de specifieke bepaling bij dit mandaat.

   

AFDELING INGENIEURSBUREAU.

 

 • 26.

  Het bedrag waarboven het afdelingshoofd en waaronder de medewerkers bevoegd zijn tot ondertekening is van € 25.000 verhoogd naar € 50.000. Dit in navolging van het bedrag in het nieuwe inkoopbeleid.

Het aangaan/ondertekenen van de overeenkomsten die aan de opdrachten en/of het meerwerk ten grondslag liggen is geregeld bij de algemene bevoegdheden van de afdelingshoofden (zie onder punt 2 van deze toelichting).

Vervolgens is de aanduiding M gewijzigd in O. Het betreft hier het ondertekenen en niet het beslissen dat blijft de bevoegdheid van het college (tenzij dit gemandateerd is aan het afdelingshoofd [punt 2] of aan een specifieke medewerker).

Tenslotte is bij de bevoegdheid voor de medewerkers als specifieke bepaling opgenomen dat de uitvoering in overleg met het afdelingshoofd moet gebeuren.

 

 • 27.

  Wijziging in de omschrijving. Er is een nieuwe nota inkoop- en aanbesteding 2017 vastgesteld.

 

AFDELING STADSBEHEER.

 

 • 28.

  Zie 27.

 

 • 29.

  Het bedrag waaronder de medewerkers bevoegd zijn is van € 25.000 verhoogd naar € 50.000. Dit in navolging van het bedrag in het nieuwe inkoopbeleid.

Tenslotte is bij de bevoegdheid als specifieke bepaling opgenomen dat de uitvoering in overleg met het afdelingshoofd moet gebeuren. Zie ook de toelichting bij punt 26.

 

AFDELING VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING.

 

 • 30.

  Betreft toevoeging van bevoegde functionarissen. Bij de andere gemandateerde bevoegdheden van de APV zijn deze functionarissen ook al bevoegd. Gelijktrekking is gewenst.

 

 • 31.

  Zie 30. Betreft hier gemandateerde bevoegdheden van de Drank- en horecawetgeving en aanverwante regelgeving.

 

 • 32.

  Betreft in de eerste plaats ook een gelijktrekking met de overige gemandateerde bevoegdheden bij de taak Haven(verordening) en ligplaatsen, maar ook toevoeging van de functionaris met de functiecode S-43 (Coördinator Park/THOR).

 

 • 33.

  Betreft de toevoeging van de functionaris met de functiecode S-43 (Coördinator Park/THOR) bij de taak Marktwezen.

 

 • 34.

  Zie 31 bij de taak Marktwezen.

 

 • 35.

  Zie 32 bij de taak Marktwezen.

 

 • 36.

  Zie 32 bij de taak Overig.

 

 • 37.

  Betreft voor het onderdeel Parkeerbeheer in de eerste plaats een gelijktrekking met de overige gemandateerde bevoegdheden bij dit onderdeel, maar ook toevoeging van de functionaris met de functiecode S-43 (Coördinator Park/THOR). Daarnaast aanpassing van een omschrijving.

 

 • 38.

  Betreft een bevoegdheid die in de praktijk al werd uitgeoefend maar niet geformaliseerd was.

 

 • 39.

  Betreft de toevoeging van de functionaris met de functiecode S-43 (Coördinator Park/THOR) bij het onderdeel Vergunningverlening, handhaving en parkeerbeheer aan de taak Algemene wet Bestuursrecht.

 

 • 40.

  Betreft de toevoeging van de functionarissen met de functiecodes S-43 (Coördinator Park/THOR) en S-31 (Vakspecialist I) bij het onderdeel Vergunningverlening, handhaving en parkeerbeheer aan de taak Algemene wet Bestuursrecht.

 

 • 41.

  Betreft aanpassing van de omschrijving van de mandaten (correctie van taalfouten).

 

 • 42.

  Betreft het opnemen van een specifieke bepaling bij het genoemde mandaat.

   

AFDELING PUBLIEKSZAKEN.

 

 • 43.

  Betreft toevoeging van de functionaris met de functiecode G-21 (Adviseur I) aan de genoemde mandaten.

 

 • 44.

  Betreft een aanpassing van de bevoegde functionarissen bij de genoemde mandaten inhoudende een toevoeging van de functionaris met de functiecode G-32 (Vakspecialist II) en het schrappen van de functionaris met de functiecode S-17 (Medewerker publiekszaken II).

 

 • 45.

  Betreft toevoeging van de functionaris met de functiecode G-32 (Vakspecialist II) aan de genoemde mandaten.

 

AFDELING BELASTINGEN.

 • 46.

  Betreft een toevoeging van een mandaat aan de ontvanger. Als de ontvanger gebruik wil maken van belastingdeurwaarders die niet in loondienst zijn van de gemeente Middelburg, dient er een aanstelling plaats te vinden door het dagelijks bestuur. Deze aanstellingsbevoegd kan gemandateerd worden.

 

Naar boven