Gemeenteblad van Oss

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssGemeenteblad 2018, 10747VerordeningenWijziging Algemene plaatselijke verordening Oss 2016

 

De raad van de gemeente Oss;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017 en van 31 oktober 2017;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op het advies van de raadscommissie van 30 november 2017;

Besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss 2016.

 

Artikel I

De Algemene Plaatselijke Verordening Oss 2016 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1:3 komt te vervallen.

 

B

In artikel 1:6, onderdeel d, wordt na “gemaakt binnen” ingevoegd: “of gedurende”.

 

C

Artikel 1:7 komt te luiden:

Artikel 1:7 Termijnen

 • 1.

  De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

 • 2.

  De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

   

D

In artikel 2:1, lid 1 wordt na “samenscholing” ingevoegd: “, te vechten,”.

 

E

In artikel 2:27 wordt “ter plaatse” ingevoegd op de volgende drie plaatsen:

 • -

  In lid 1.a.ii. laatste zin na “directe consumptie”;

 • -

  In lid 1.b. na “directe consumptie”;

 • -

  In lid 2. Na “directe consumptie.

   

F

In artikel 2:38 wordt ‘naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats,’ vervangen door: ‘naam, woonplaats,’.

 

G

In artikel 2:42, tweede lid, onderdeel b, wordt ‘kalk, krijt, teer’ vervangen door: ‘kalk, teer,’.

 

H

Artikel 2:58 lid 2 komt te luiden:

 • a.

  Het eerste lid is niet van toepassing als de eigenaar of houder van een hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

 • b.

  De eigenaar of houder van een hond moet een opruimmiddel bij zich hebben.

   

I

Na artikel 2:74 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.]

 

J

Na artikel 2:77 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:77a Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.

 • 3.

  De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   geluid- of geurhinder;

  • b.

   hinder van dieren;

  • c.

   hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

  • e.

   intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

    

K

Na artikel 2:77a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:77b Gebiedsontzeggingen

 • 1.

  De burgemeester kan aan een persoon een bevel geven zich te verwijderen en verwijderd te houden. In dit bevel geeft de burgemeester aan om welk gebied het gaat en welke tijd.

  De burgemeester geeft een bevel als de persoon alleen of in groepsverband openbare verstorende handelingen verricht dan wel een strafbaar feit pleegt.

  De burgemeester geeft een bevel in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid.

 • 2.

  De burgemeester beperkt de in het eerste lid gestelde bevel, als hij dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt.

 • 3.

  De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2017.

 

De voorzitter, drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

De griffier, drs. P.H.A. van den Akker