Gemeenteblad van Eersel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EerselGemeenteblad 2018, 107243BeleidsregelsVaststelling Privacybeleid gemeente Eersel

 

Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat het college van deze gemeente op 22 mei 2018 het Privacybeleid gemeente Eersel heeft vastgesteld. Dit is beleid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

In het privacybeleid gemeente Eersel staan onder andere bepalingen rondom privacy benoemd die er mede voor kunnen zorgen dat er niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan voor het doel noodzakelijk is. Daarnaast wordt beschreven hoe de verzamelde gegevens worden beveiligd en veilig gebruikt kunnen worden. Ook wordt aandacht besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle organisatieniveaus, teneinde middels de inrichting van de organisatie de privacy van inwoners te waarborgen.

 

Het Privacybeleid gemeente Eersel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Het privacybeleid is op deze pagina als bijlage te downloaden.