Legesverordening 2018

De raad van de gemeente Hof van Twente;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

 

 

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES (Legesverordening 2018 Hof van Twente)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Aanslaggrens

Leges van minder dan € 2,40 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één schriftelijke kennisgeving verenigde verschuldigde bedragen leges aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

2. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

3. onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen (BRP));

4. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

5. hoofdstuk 16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 13 overgangsrecht

1. De verordening ‘Legesverordening 2017 Hof van Twente’ d.d. 29 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2018 Hof van Twente.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 28 november 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018 Hof van Twente.

 

 

 

Algemeen

 

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

hoofdstuk 1

burgerlijke stand

 

 

huwelijk

 

hoofdstuk 2

reisdocumenten

 

hoofdstuk 3

rijbewijzen

 

hoofdstuk 4

verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

hoofdstuk 5

verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

hoofdstuk 6

verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 7

abonnement bestuursstukken (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 8

vastgoedinformatie

 

hoofdstuk 9

overige publiekszaken

 

hoofdstuk 10

gemeentearchief

 

hoofdstuk 11

huisvestingswet (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 12

tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte

 

hoofdstuk 13

gemeentegarantie (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 14

marktstandplaatsen

 

hoofdstuk 15

winkeltijdenwet (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 16

kansspelen

 

hoofdstuk 17

kinderopvang (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 18

ondergrondse infrastructuren

 

hoofdstuk 19

verkeer en vervoer

 

 

ontheffingen bijzonder vervoer

 

 

gehandicaptenparkeerkaart

 

 

wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

hoofdstuk 20

permanent wonen recreatiewoning

 

hoofdstuk 21

vergunning verblijfsrecreatie

 

hoofdstuk 22

vuurwerkvergunning

 

hoofdstuk 23

ventvergunning (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 24

standplaatsvergunning

 

hoofdstuk 25

diversen

 

 

vergunning algemeen

 

 

kopieën

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

hoofdstuk 1

begripsomschrijvingen

 

hoofdstuk 2

vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag (schetsplan)

 

hoofdstuk 3

omgevingsvergunning

 

 

bouwactiviteiten

 

 

extra welstandstoets(niet van toepassing)

 

 

gecertificeerde bouwbesluittoetsing

 

 

achteraf ingediende aanvraag

 

 

beoordeling aanvullende gegevens

 

 

bouwactiviteiten van tijdelijke aard

 

 

beleidsregel hogere grenswaarde geluidsbelasting

 

 

aanlegactiviteiten

 

 

planologisch strijdig waarbij sprake is van een bouwactiviteit

 

 

planologisch strijdig waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

in gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde dorps- stadsgezichten

 

 

sloopactiviteiten

 

 

aanleggen of veranderen weg (niet van toepassing)

 

 

uitweg/inrit

 

 

kappen

 

 

opslag van roerende zaken (niet van toepassing)

 

 

projecten of handelingen in het kader van natuurbeschermingswet 1998 (niet van toepassing)

 

 

handelingen in het kader van de Flora/ Fauna wet (niet van toepassing)

 

 

andere activiteiten

 

 

omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

beoordeling bodemrapport

 

 

advies

 

 

verklaring van geen bedenkingen

 

hoofdstuk 4

vermindering (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 5

teruggaaf

 

 

teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

teruggaaf leges conceptaanvraag

 

 

teruggaaf leges omgevingsvergunning voor grootschalige productie van duurzame energie

 

hoofdstuk 6

intrekking omgevingsvergunning

 

hoofdstuk 7

wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

hoofdstuk 8

aanpassing bestemmingsplan

 

hoofdstuk 9

sloopmelding (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 10

overig

 

 

 

 

Titel 3

dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

hoofdstuk 1

horeca

 

 

drank en horecawet

 

 

ontheffing openingstijden

 

hoofdstuk 2

organiseren evenementen of markten

 

 

vergunning voor evenementen of markten

 

 

reclamevergunning (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 3

prostitutiebedrijven

 

hoofdstuk 4

splitsingsvergunning woonruimte (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 5

leefmilieuverordening (niet van toepassing)

 

hoofdstuk 6

brandbeveiligingsverordening

 

hoofdstuk 7

in titel 3 niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

TITEL 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

 

 

 

 

 

Titel 1.1

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

tarief 2018

1.1

Terzake van de voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk gelden de volgende tarieven:

 

 

 

Locatie: Gemeentehuis, de Höfte 7 te Goor

 

 

1.1.1

Voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, zonder ceremonieel karakter, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement Burgerlijke Stand Hof van Twente 2016

 

gratis

1.1.2.1

Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet en met uitzondering van de tijdstippen genoemd in onderdeel 1.1.1. van deze tabel, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in het gemeentehuis, de Höfte 7 te Goor

417,05

1.1.2.2

In afwijking van onderdeel 1.1.2.1 bedraagt het tarief voor een eenvoudige ceremonie overeenkomstig artikel 6 van het Reglement Burgerlijke Stand Hof van Twente 2016

142,40

1.1.3

Op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in het gemeentehuis, de Höfte 7 te Goor

584,90

 

Overige locaties

 

 

1.1.4

Op maandag tot en met vrijdag gedurende het gehele etmaal met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in een ruimte of op een locatie welke conform artikel 7 tweede lid van het Reglement Burgerlijke Stand Hof van Twente 2016 door de gemeente hiertoe is aangewezen

263,45

1.1.5

Op zaterdag en zondag gedurende het gehele etmaal met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, waarbij de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte of op een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie

293,95

1.1.6

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

264,45

1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij geen gebruik wordt gemaakt van een trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte

88,50

1.1.8

Indien op basis van de tarieven genoemd in de onderdelen 1.1.1 t/m 1.1.7 meerdere tarieven van toepassing kunnen zijn, geldt het hoogste tarief

 

 

1.1.9

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje, of een duplicaat daarvan

26,40

1.1.10

Voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege bedraagt het tarief per getuige

21,85

1.1.11

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt, ingevolge artikel 3 lid 2 onder a van het Reglement Burgerlijke Stand Hof van Twente 2016, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats, van

86,45

1.1.12

Het tarief bedraagt terzake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

9,00

1.1.13

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

Titel 1.2

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

51,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,05

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

1.2.7

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1 t/m 1.2.6 worden vermeerderd:

 

 

1.2.7.1

voor het laten bezorgen van één reisdocument of Nederlandse identiteitskaart voor een persoon

4,95

1.2.7.2

voor het gelijktijdig laten bezorgen van meerdere reisdocumenten en/of Nederlandse identiteitskaarten voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip

9,95

1.2.7.3

bij een samenloop van de onderdelen 1.2.7.2 en 1.3.3.2 wordt maximaal een tarief gerekend van

9,95

1.2.7.4

voor de onderdelen 1.2.7.1 en 1.2.7.2 dienen bij het uitreiken van de documenten alle betreffende personen aanwezig te zijn. Bovendien dienen in dit geval alle aanvragen op hetzelfde tijdstip aan de balie ingediend te worden

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1.3

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

39,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.3 worden vermeerderd:

 

 

1.3.3.1

voor het laten bezorgen van één rijbewijs voor een persoon

4,95

1.3.3.2

voor het gelijktijdig laten bezorgen van meerdere rijbewijzen voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip

9,95

1.3.3.3

bij een samenloop van de onderdelen 1.2.7.2 en 1.3.3.2 wordt maximaal een tarief gerekend van

9,95

1.3.3.4

voor de onderdelen 1.3.3.1 en 1.3.3.2 dienen bij het uitreiken van de documenten alle betreffende personen aanwezig te zijn. Bovendien dienen in dit geval alle aanvragen op hetzelfde tijdstip aan de balie ingediend te worden

 

 

 

 

 

 

Titel 1.4

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

 

 

1.4

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

 

1.4.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,10

1.4.2

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen voor ieder daaraan besteed kwartier

21,60

 

 

 

 

 

Titel 1.5

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

1.5.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

3,00

 

 

 

 

Titel 1.6

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.7

Hoofdstuk 7 Abonnement Bestuursstukken (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.8

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per perceel

11,55

1.8.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie over de bodemgesteldheid van een perceel, voor ieder daaraan besteed half uur.

22,85

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van diverse gegevens met betrekking tot ruimtelijke plannen, vergunningen en ontheffingen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening, per perceel voor:

 

 

1.8.3.1

een korte aanvraag; omvattende kopie bestemmingsplankaart, legenda, kopie voorschriften en kopie kadastrale kaart

21,85

1.8.3.2

een uitgebreide aanvraag; omvattende de onder 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3.1 genoemde werkzaamheden uitgebreid met informatie in de zin van de Monumentenwet, voorschriften welstand, aanschrijvingen en dergelijke

86,45

 

 

 

 

Titel 1.9

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,60

 

 

 

 

Titel 1.10

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,60

1.10.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen een digitaal afschrift of digitale kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk

 

 

1.10.2.1

indien het origineel op papier een A3 formaat heeft of kleiner, per pagina

0,20

1.10.2.2

indien het origineel op papier een groter formaat heeft dan A3, per pagina

4,50

1.10.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk

 

 

1.10.3.1

per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit

0,20

1.10.3.2

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

1,05

1.10.3.3

per pagina op papier van A3-formaat in zwart-wit

0,45

1.10.3.4

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

2,15

1.10.3.5

per pagina op papier van een formaat groter dan A3-formaat

9,05

1.10.4

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

4,75

 

 

 

 

Titel 1.11

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.12

Hoofdstuk 12 Tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet

65,10

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

32,55

 

 

 

 

Titel 1.13

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.14

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Marktverordening 2011 gemeente Hof van Twente, voor het innemen van een standplaats op de markt

29,50

 

 

 

 

Titel 1.15

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.16

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b, eerste lid van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten

90,50

1.16.1.3

voor een periode van achtenveertig maanden of voor onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

226,50

1.16.1.4

voor een periode van achtenveertig maanden of voor onbepaalde tijd voor twee of meer kansspelautomaten

362,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

46,25

 

 

 

 

Titel 1.17

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.18

Hoofdstuk 18 Ondergrondse infrastructuren

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden, waarvoor een instemmingsbesluit is vereist, als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 1 lid 1 van de 'Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Hof van Twente' (AVOI)

349,30

1.18.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.18.1, verhoogd met

150,35

1.18.1.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.18.1.3

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.18.1.2 is uitgebracht, wordt een melding geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

1.18.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden, waarvoor geen instemmingsbesluit is vereist, als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 1 lid 2 AVOI

100,05

 

 

 

 

Titel 1.19

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

 

onderdeel 1

ontheffingen bijzonder vervoer

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

38,15

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1.1

23,90

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

38,15

onderdeel 2

gehandicaptenparkeerkaart

 

 

1.19.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

1.19.2.1

Indien de gehandicaptenparkeerkaart wordt verleend of verlengd voor een periode van 5 jaren of indien de aanvraag niet kan worden gehonoreerd

96,60

1.19.2.2

indien de gehandicaptenparkeerkaart wordt verleend of velengd voor een periode van korter dan 5 jaren, per jaar waarvoor de gehandicaptenparkeerkaart wordt verleend of verlengd

19,30

1.19.2.3

Indien een verleende gehandicaptenparkeerkaart niet wordt opgehaald vanwege het overlijden van de aanvrager, zijn geen leges verschuldigd.

 

 

1.19.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervangen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 BABW ingeval van verlies, diefstal, beschadiging of slijtage

32,00

1.19.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen of vervangen van een "kentekenbord" bij een invalidenparkeerplaats

100,70

onderdeel 5

wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

1.19.5.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen bedraagt:

 

 

1.19.5.1.1

voor een aanvraag van een eenmalige ontheffing

127,15

1.19.5.1.2

voor een aanvraag van een ontheffing geldig voor de duur van drie jaar

167,85

1.19.5.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van een verleende ontheffing als bedoeld in onderdeel 1.19.5.1.2 voornoemd, voor de duur van nog eens drie jaar, bedraagt

116,95

 

 

 

 

Titel 1.20

Hoofdstuk 20 Permanent wonen recreatiewoning

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gedoogbesluit voor het permanent wonen in een recreatiewoning voor onbepaalde tijd

432,35

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gedoogbesluit voor het permanent wonen in een recreatiewoning voor bepaalde tijd

 

 

 

 

216,15

 

 

 

 

Titel 1.21

Hoofdstuk 21 Vergunning Verblijfsrecreatie

 

 

1.21.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikelen 2 en 3 van de Verordening op de Verblijfsrecreatie

254,30

 

 

 

 

Titel 1.22

Hoofdstuk 22 Vuurwerkvergunning

 

 

1.22

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor de verkoop van vuurwerken, alsmede de opslag daarvan als bedoeld in Hoofdstuk 2 afdeling 13 van de Algemene Plaatselijke Verordening

121,85

 

 

 

 

Titel 1.23

Hoofdstuk 23 Ventvergunning (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 1.24

Hoofdstuk 24 standplaatsvergunning

 

 

1.24.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning op het grondgebied van de gemeente Hof van Twente, als bedoeld in artikel 5:16 van de Algemene plaatselijke verordening, een bedrag van

96,25

1.24.2

vermeerderd met

0,45

 

per strekkende meter per dag waarvoor de vergunning is verleend

 

 

 

 

 

 

Titel 1.25

Hoofdstuk 25 Diversen

 

 

1.25

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.25.1

een beschikking op aanvraag (vergunning), voor zover daarvoor niet elders in Titel 1 of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

 

 

25,40

1.25.2

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,75

1.25.3.1

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,30

1.25.3.2

Indien het uittreksel bedoeld in onderdeel 1.25.3.1 digitaal is aangevraagd (door middel van Digid) dan wordt het uittreksel kosteloos verstrekt.

 

 

1.25.4

digitale afschriften of digitale kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.25.4.1

indien het origineel op papier een A3 formaat heeft of kleiner, per pagina

0,20

1.25.4.2

indien het origineel op papier een groter formaat heeft dan A3, per pagina

4,50

1.25.5

afschriften, kaarten, tekeningen, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.25.5.1

per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit

0,20

1.25.5.2

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

0,45

1.25.5.3

per pagina op papier van A3-formaat in zwart-wit

1,05

1.25.5.4

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

2,15

1.25.5.5

per pagina op papier van een formaat groter dan A3-formaat

9,05

1.25.6

Het tarief voor het verstrekken van kopieën van documenten en de eventuele noodzakelijke kosten van derden als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur of de Wet hergebruik overheidsinformatie wordt – voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag – via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting gebaseerd.

 

 

1.25.6.1

Voor de toepassing van het onderdeel 1.25.6 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de veertiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze veertiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

Titel 2.1

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in titel 2 onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd en waarbij de inhoud van het bouwwerk wordt berekend conform NEN 2580 en welke bouwkosten door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks worden genormeerd en gepubliceerd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

2.1.2

De in titel 2 voorkomende begrippen, die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

De in titel 2 voorkomende begrippen, die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.2

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (schetsplan)

 

 

2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om beoordeling van een principeverzoek of een schetsplan zonder tekening

90,55

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag (schetsplan) om een omgevingsvergunning: 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld

 

 

Titel 2.3

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Titel 2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

%

2,77

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

160,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

%

2,52

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

5.540,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

%

2,33

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

12.600,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

%

2,14

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

23.300,00

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

%

2,01

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

42.800,00

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

%

1,84

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

100.500,00

 

en een maximum van:

204.700,00

 

 

 

 

Titel 2.3.1.2

Extra welstandstoets n.v.t.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.1.3

Gecertificeerde bouwbesluittoetsing

 

 

2.3.1.3

onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief verlaagd met 30% indien een aanvraag als bedoeld in 2.3.1.1 wordt ingediend met een begeleidende gecertificeerde bouwbesluittoetsing waaruit blijkt dat de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit. Deze bouwbesluittoetsing dient te voldoen aan de vereisten zoals deze zijn vastgelegd in de Beoordelingsrichtlijn “Bouwplantoetsingen aan het bouwbesluit” (BRL 5019).

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 150% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief verhoogd met 5% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, indien voor de aanvraag om de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd c.q. ingediend, met een maximum van € 1.000

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.1.6

Bouwactiviteit van tijdelijke aard

 

 

2.3.1.6

Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit van tijdelijke aard als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

2.3.1.6.1

als het oppervlak kleiner of gelijk is aan 30 m²

91,55

2.3.1.6.2

als het oppervlak groter dan 30 m² en kleiner dan of gelijk aan 100 m² is

183,10

2.3.1.6.3

als het oppervlak groter is dan 100 m²

305,15

2.3.1.6.4

Indien de instandhoudingtermijn van het tijdelijke bouwwerk langer dan 1 jaar is, worden de bovenstaande bedragen als volgt verhoogd:

 

 

2.3.1.6.4.1

instandhoudingtermijn van maximaal 4 jaar: 25%

 

 

2.3.1.6.4.2

instandhoudingtermijn meer dan 4 jaar en maximaal 6 jaar: 50%

 

 

2.3.1.6.4.3

instandhoudingtermijn meer dan 6 en maximaal 8 jaar: 75%

 

 

2.3.1.6.4.4

instandhoudingtermijn meer dan 8 jaar en maximaal 10 jaar: 100%

 

 

2.3.1.6.4.5

Indien de aanvrager schriftelijk melding maakt van het verwijderen van het tijdelijke bouwwerk binnen de vergunde periode, wordt een teruggave van de leges verstrekt dat gelijk is aan de genoemde verhoging. Bij verlenging van de instandhoudingtermijn (tot maximaal 10 jaar) wordt het verschil in het verhogingspercentage in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.1.7

Beleidsregel Hogere Grenswaarde Geluidsbelasting

 

 

2.3.1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder

579,70

2.3.1.7.2

Het tarief genoemd in onderdeel 2.3.1.7.1 wordt - voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting verhoogd met de begrote kosten van:

 

 

2.3.1.7.2.1

de eventuele noodzakelijke advieskosten van een externe deskundige

 

 

2.3.1.7.2.2

de kosten voor het eventueel plaatsen van één of meerdere – wettelijk vereiste – bekendmakingen.

 

 

2.3.1.7.3

Voor de toepassing van de onderdelen 2.3.1.7.1 en 2.3.1.7.2 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 10%

 

 

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

264,45

 

en een maximum van:

427,25

2.3.2.2

Als de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden van tijdelijke aard waarvoor een aanlegvergunning met toepassing van artikel 3.17 van de Wet ruimtelijke ordening moet worden verleend, wordt het overeenkomstig onderdeel 2.3.2.1 berekende bedrag verhoogd met

217,55

2.3.2.3

Leges als bedoeld in 2.3.2.1 worden niet geheven indien de aanvraag aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo uitsluitend werkzaamheden betreffen ten behoeve van het vellen en rooien van bomen.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij sprake is van een bouwactiviteit

 

 

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

111,90

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

364,15

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast voor het plaatsen van een erfafscheiding of indien de leges van de bouwactiviteit op grond van onderdeel 2.3.1.1.1 niet boven het minimumbedrag uitstijgen, bedraagt het tarief in afwijking van onderdeel 2.3.3.2.1

89,50

2.3.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking - projectbesluit), waarbij de aanvraag valt binnen de door de gemeenteraad aangewezen categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking noodzakelijk is

364,15

2.3.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking - projectbesluit)

1424,20

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) voor een tijdelijke omgevingsvergunning:

104,75

2.3.3.5

afwijking exploitatieplan (niet van toepassing)

 

 

2.3.3.6

afwijking van provinciale regelgeving (niet van toepassing)

 

 

2.3.3.7

afwijking van nationale regelgeving (niet van toepassing)

 

 

2.3.3.8

afwijking van voorbereidingsbesluit (niet van toepassing)

 

 

2.3.3.9.1

Het tarief genoemd in het onderdeel 2.3.3.3.2 wordt - voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting verhoogd met de begrote kosten van:

 

 

 

- de eventuele noodzakelijk advieskosten en/of onderzoekskosten van een externe deskundige

 

 

 

- de interne kosten van de gemeente ter verkrijging en beoordeling van de in dit onderdeel genoemde adviezen van een externe deskundige, en het opstellen c.q. het voorbereiden van het besluit, ad. € 113,80 per uur

 

 

 

- de kosten voor het plaatsen van één of meerdere - wettelijk vereiste - bekendmakingen

 

 

2.3.3.9.2

Voor de toepassing van het onderdeel 2.3.3.9.1 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

111,90

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

549,30

2.3.4.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking - projectbesluit), waarbij de aanvraag valt binnen de door de gemeenteraad aangewezen categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking noodzakelijk is

364,15

2.3.4.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking - projectbesluit)

1424,20

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) voor een tijdelijke omgevingsvergunning:

415,05

2.3.4.5

afwijking exploitatieplan (niet van toepassing)

 

 

2.3.4.6

afwijking van provinciale regelgeving (niet van toepassing)

 

 

2.3.4.7

afwijking van nationale regelgeving (niet van toepassing)

 

 

2.3.4.8

afwijking van voorbereidingsbesluit (niet van toepassing)

 

 

2.3.4.9.1

Het tarief genoemd in het onderdeel 2.3.4.3.2 wordt - voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting verhoogd met de begrote kosten van:

 

 

 

- de eventuele noodzakelijk advieskosten en/of onderzoekskosten van een externe deskundige

 

 

 

- de interne kosten van de gemeente ter verkrijging en beoordeling van de in dit onderdeel genoemde adviezen van een externe deskundige, en het opstellen c.q. het voorbereiden van het besluit, ad. € 113,80 per uur

 

 

 

- de kosten voor het plaatsen van één of meerdere - wettelijk vereiste - bekendmakingen

 

 

2.3.4.9.2

Voor de toepassing van het onderdeel 2.3.4.9.1 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van werken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012 :

 

 

 

Categorie en gebruiksoppervlakte:

 

 

2.3.5.1.1

categorie 1 0 t/m 100 m²

513,70

2.3.5.1.2

categorie 2 101 t/m 500 m²

383,25

 

vermeerderd met een tarief per m² van

1,54

2.3.5.1.3

categorie 3 501 t/m 2.000 m²

889,30

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,57

2.3.5.1.4

categorie 4 2.001 t/m 5.000 m²

1805,90

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,13

2.3.5.1.5

categorie 5 5.001 t/m 50.000 m²

2380,15

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,03

2.3.5.1.6

categorie 6 meer dan 50.000 m²

3629,20

 

vermeerderd met een tarief per m² van

0,01

2.3.5.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 welke betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning, indien het betreft:

 

 

2.3.5.2.1

uitbreiding van de gebruiksoppervlakte, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van de uitbreiding van de gebruiksoppervlakte;

 

 

2.3.5.2.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele in onderdeel 2.3.5.1 bedoelde werken, dan wel een deel van die werken, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of het gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de gebruiksoppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of het gewijzigd gebruik.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

178,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke Monumentenverordening 2002 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

89,50

 

 

 

 

Titel 2.3.7

Sloopactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

162,75

 

 

 

 

Titel 2.3.8

Aanleggen of veranderen weg (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

96,60

 

 

 

 

Titel 2.3.10

Kappen

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2 van de Bomenverordening Hof van Twente 2015 (kapvergunning) een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

100,70

2.3.10.1

Leges als bedoeld in 2.3.10 worden niet geheven indien blijkt dat een kapvergunning niet noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.11

Opslag van roerende zaken (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.12

Projecten of handeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.14

Andere activiteiten (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

188,20

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

279,75

2.3.16.3

voor de beoordeling van een archeologisch vervolgonderzoek op het archeologisch bodemrapport als bedoeld in 2.3.16.2 wordt – voorafgaand aan de beoordeling daarvan – het tarief aan de aanvrager meegedeeld via een door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting van:

 

 

 

- de eventuele noodzakelijk advieskosten van een externe deskundige

 

 

 

de interne kosten van de gemeente ter verkrijging en beoordeling van de hiervoor genoemde adviezen van een externe deskundige ad. € 94,43 per uur

 

 

 

- de kosten voor het eventueel plaatsen van één of meerdere - wettelijk vereiste - bekendmakingen

 

 

2.3.16.4

Voor de toepassing van de onderdelen 2.3.16.2 en 2.3.16.3 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

109,15

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.4

Hoofdstuk 4 Vermindering (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.5

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

Titel 2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project, als bedoeld in onderdelen 2.3.1en 2.3.3 of hoofdstuk 2.8 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, doch voor verlening van de vergunning, 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip als bedoeld in onderdeel 2.5.1.1 na het in behandeling nemen ervan, doch voor verlening van de vergunning, 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.3

Indien de teruggaaf, bedoeld in de onderdelen 2.5.1.1 en 2.5.1.2, betrekking heeft op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project bedoeld in hoofdstuk 2.8, dan wordt teruggaaf verleend tot het bedrag van de kosten welke op het moment van intrekking van de aanvraag door de gemeente zijn gemaakt dan wel nog moeten worden gemaakt in verband met de aanvraag.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.2.2

Teruggaaf op grond van titel 2.5.2 is niet van toepassing indien het intrekken van een omgevingsvergunning onder titel 2.5.5 valt.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Indien de gemeente geen vergunning kan verlenen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1, en de aanvraag ingetrokken wordt voordat het besluit tot weigering van de vergunning is genomen, bedraagt de teruggaaf 75 % van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.3

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.2 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking, waarbij de vergunning is verleend, bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.5.4

Teruggaaf leges conceptaanvraag

 

 

2.5.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning (bedoeld in hoofdstuk 3) of een aanpassing bestemmingsplan (bedoeld in hoofdstuk 8) is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag of principeverzoek als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 8, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt teruggaaf verleend van de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag of het principeverzoek geheven leges

 

 

 

 

 

 

Titel 2.5.5

Teruggaaf leges omgevingsvergunning voor grootschalige productie van duurzame energie

 

 

2.5.5.1

Indien een omgevingsvergunning is verleend voor een bouwactiviteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1, voor de productie van duurzame energie van meer dan 1 megawatt vermogen waarvoor een rijkssubsidie is aangevraagd voor Stimulering Duurzame Energieproductie(SDE+) is er recht op teruggaaf indien:

 

 

2.5.5.1.1

De aanvraag voor de SDE+ subsidie niet is toegekend.

 

 

2.5.5.1.2

De verleende omgevingsvergunning wordt ingetrokken binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

 

2.5.5.2

Indien aan de onderdelen 2.5.5.1.1 en 2.5.5.1.2 wordt voldaan wordt de leges met het hiernaast genoemd bedrag vastgesteld. Er wordt teruggaaf verleend voor dat deel van de legesaanslag dat boven dit bedrag uitkomt.

2568,65

2.5.5.3

Teruggaaf op grond van titel 2.5.5 is niet van toepassing indien het intrekken van een omgevingsvergunning onder titel 2.5.2 valt.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.6

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 en 2.5.5 van toepassing is:

109,15

 

 

 

 

Titel 2.7

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.7

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in hoofdstuk 3, met dien verstande dat zij niet minder dan € 160,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.8

Hoofdstuk 8 Aanpassing bestemmingsplan

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek (zonder schetsplan als bedoeld in 2.2.1)

29,70

2.8.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

982,55

2.8.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot toepassing van de artikelen 3.1, 3.6 lid 1 sub a of b,of 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening

90,20

 

Met dien verstande dat de aanvraag op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening uitsluitend van toepassing is indien daarbij uitvoering wordt gegeven aan een positief besluit op een principeverzoek als bedoeld in onderdeel 2.8.1

 

 

2.8.4

Onderdeel 2.5.4 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot teruggaaf van de leges als bedoeld in onderdeel 2.8.1

 

 

2.8.5

Het tarief genoemd in onderdelen 2.8.2 en 2.8.3 wordt - voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag - via een aan de aanvrager mee te delen door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting verhoogd met de begrote kosten van:

 

 

 

- de eventuele noodzakelijke advieskosten en/of onderzoekskosten van een externe deskundige

 

 

 

- de interne kosten van de gemeente ter verkrijging en beoordeling van de in hiervoor genoemde adviezen van een externe deskundige en het opstellen c.q. het voorbereiden van de procedure tot herziening, wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan of het opstellen van een beheersverordening, ad.€ 113,80 per uur

 

 

 

- de kosten voor het plaatsen van één of meerdere - wettelijk vereiste - bekendmakingen

 

 

2.8.6

Voor de toepassing van het onderdeel 2.8.5 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de veertiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze veertiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Titel 2.9

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 2.10

Hoofdstuk 10 Overig

 

 

2.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in titel 2 een tarief is opgenomen

33,55

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

Titel 3.1

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

Titel 3.1.1

Drank en horecawet

 

 

3.1.1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

498,45

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

100,70

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet

69,15

 

 

 

 

Titel 3.1.2

Ontheffing openingstijden

 

 

3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van:

 

 

3.1.2.1

een ontheffing tot het verruimen van de openingstijden als bedoeld in artikel 2:29 zevende lid van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt:

24,40

 

vermeerderd met:

3,05

 

per elk uur, waarvoor ontheffing is verleend

 

 

3.1.2.2

een doorlopende ontheffing tot het verruimen van de openingstijden als bedoeld in artikel 2:29 vijfde en zesde lid van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt:

 

 

3.1.2.2.1

voor een horecabedrijf waar op grond van de vigerende gebruiksvergunning niet meer dan 1.500 personen mogen worden toegelaten (categorie I):

48,80

 

vermeerderd met:

3,05

 

per elk uur, waarvoor ontheffing is verleend

 

 

3.1.2.2.2

voor een horecabedrijf waar op grond van de vigerende gebruiksvergunning meer dan 1500 personen mogen worden toegelaten (categorie II):

48,80

 

vermeerderd met:

6,10

 

per elk uur, waarvoor ontheffing is verleend

 

 

 

 

 

 

Titel 3.2

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

Titel 3.2.1

Vergunning voor evenementen of markten

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in Hoofdstuk 2 afdeling 7 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

3.2.1.1

voor zover het betreft een standaardaanvraag zonder advisering

55,95

3.2.1.2

voor zover het betreft een standaardaanvraag met advisering en publicatie

96,60

3.2.1.3

voor zover het betreft de behandeling van een samengestelde aanvraag met advisering door diverse disciplines en publicatie

129,15

3.2.1.4

voor zover het betreft een uitgebreide, complexe aanvraag waarvoor vooroverleg, uitgebreide advisering en controle(s) vereist zijn

366,20

 

 

 

 

Titel 3.2.2

Reclamevergunning n.v.t.

 

 

 

 

 

 

Titel 3.3

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf krachtens artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening

365,05

 

 

 

 

Titel 3.4

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 3.5

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (niet van toepassing)

 

 

 

 

 

 

Titel 3.6

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.6.1

een aanvraag tot een eenmalige ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4 (met daarin de verwijzing naar artikel 7.6 van het Bouwbesluit) van de Brandbeveiligingsverordening (verbod stoffen aanwezig te hebben):

90,50

3.6.2

een aanvraag tot opnieuw in gebruik nemen van een rookkanaal waarin brand gewoed heeft (artikel 7.9 lid 1 van het Bouwbesluit):

90,50

3.6.3

een aanvraag voor een tijdelijke vergunning voor een gebouw waarvoor (nog) geen gebruiksvergunning is verleend of een inrichting met een tijdelijk karakter (zoals een tent e.d.), bij een overdekte oppervlakte van:

 

 

3.6.3.1

maximaal 400 m²

183,10

3.6.3.2

meer dan 400 m²

409,95

 

 

 

 

Titel 3.7

Hoofdstuk 7 In titel 3 niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikkingen

 

 

3.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening, welke onder de Europese dienstenrichtlijn valt en niet elders in deze legesverordening wordt genoemd, bedraagt:

21,60

 

 

 

De raad van Hof van Twente,

de griffier, de voorzitter,

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MP

Behoort tot het raadsbesluit van 28 november 2017

de griffier,

mr. A. Venema

Naar boven