Verordening tot wijziging van de Marktverordening gemeente Culemborg (eerste wijziging)

De raad van de gemeente Culemborg;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 maart 2017,

kenmerk GEM – 1734884/335;

 

gelet op artikel 149 en 169, lid 4 Gemeentewet;

 

overwegende dat:

 

op 15 december 2011 de Marktverordening gemeente Culemborg 2011 is vastgesteld;

 

de raad de ontwikkeling met betrekking tot private markten mogelijk wil maken;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

 

Verordening tot wijziging van de Marktverordening gemeente Culemborg (eerste wijziging)

 

Artikel I  

De Marktverordening gemeente Culemborg 2011 wordt als volgt gewijzigd.

 

Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 1a ingevoegd, luidende:

 

Artikel 1a. Toepassingsgebied

 

  • 1.

    Deze verordening is van toepassing op alle door het college ingestelde markten die op gezette tijden worden gehouden met uitzondering van eventueel door het college ingestelde private markten.

 

  • 2.

    Deze verordening is niet van toepassing op incidentele markten, evenementen en braderieën, die conform de Algemene Plaatselijke Verordening vallen onder ‘Evenementen’.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 maart 2017.

 

 

De griffier,

R. van Belzen

De voorzitter,

C.J.G.M. de Vet

Toelichting  

Uitgesloten worden evenementen en braderieën. Ook uitgesloten worden private markten, omdat de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het beheer hiervan in private handen liggen en op andere wijze gereguleerd worden.

 

Naar boven