Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 101332Beschikkingen | afhandelingEvenement het houden van een sportfestival met braderie op het terrein van de Maarsseveense Plassen aan de Herenweg 53 in Maarssen op 25 augustus 2018

Vergunning is verleend op grond van art. 2:25 van de APV voor het houden van een sportfestival met braderie op het terrein van de Maarsseveense Plassen aan de Herenweg 53 in Maarssen op 25 augustus 2018.

Zaaknummer:Z/18/133626

Gemeente Stichtse Vecht

Verzenddatum:4-5-2018

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Verzoek om een kopie van het bestreden besluit aan uw bezwaarschrift toe te voegen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  uw volledige naam- en adresgegevens;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  een kopie van het bestreden besluit waarmee u het niet eens bent; en

 • 5.

  de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

  Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeente, dit kan online www.stichtsevecht.nl/bezwaar of per brief postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

  Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met jouw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

   

  U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.