Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 100530Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling beleidsregel geluid bij evenementen in Amsterdam, locatieprofielen voor evenementenlocaties en richtlijn duurzaamheid evenementen in Amsterdam

De burgemeester van Amsterdam

 

Gelet op artikel 2.40 en verder van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (hierna : APV);

 

Mede gelet op artikel 4:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

  • in de beleidsregel geluid bij evenementen in Amsterdam, locatieprofielen voor evenementenlocaties en de richtlijn Duurzaamheid evenementen in Amsterdam de nadere uitwerking van het evenementen(vergunningen)beleid voor de gemeente Amsterdam wordt vastgelegd;

  • deze beleidsregel, locatieprofielen en richtlijn beogen meer sturing te gegeven aan evenementen en vooraf meer duidelijkheid te verschaffen aan organisatoren, omwonenden en andere betrokkenen;

  • dit tevens een instrument is om een integrale, soepele en efficiënte afhandeling van vergunningaanvragen te bewerkstelligen;

  • wordt beoogd een betere balans tussen de waarde van (muziek)evenementen en de overlast die zij veroorzaken te bewerkstelligen;

  • tevens een maximumstelsel is voorgelegd ter regulering van evenementen;

  • de beleidsregel, locatieprofielen en richtlijn een uitwerking zijn van de bevoegdheden genoemd in artikel 2.43 en 2.44 APV;

Brengt ter algemene kennis dat hij heeft besloten,

vast te stellen de:

  • Beleidsregel geluid bij evenementen in Amsterdam

  • Locatieprofielen voor evenementenlocaties

  • Richtlijn Duurzaamheid evenementen in Amsterdam;

1 maart 2018

Burgemeester van Amsterdam  voornoemd,

J.J. van Aartsen,

waarnemend burgemeester