Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2018, 100507Beschikkingen | afhandelingKennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften

WET MILIEUBEHEER

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nissewaard maken het volgende bekend.

Wij hebben op 16 januari 2018 een verzoek ontvangen van C. Steinweg-Handelsveem B.V. om maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Ingenieur Herman de Grootweg 18 te Spijkenisse.

C.Steinweg-Handelsveem B.V. valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Gelet op artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.20, vierde en zesde lid van het Activiteitenbesluit besluiten wij om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot geluid.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 mei 2018 tot en met 25 juni 2018 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Nissewaard, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse (de gemeente werkt alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0181);

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Inlichtingen

Mevrouw C. van Rijn van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 68.

Zaaknummer: 999972346.