Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2017, 94111Beschikkingen | afhandelingGemeentelijk monument afvoeren van de monumentenlijst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat bij besluit van 24 mei 2017 de aanwijzing van het pand Van Dissellaan 25-27 te Bladel tot beschermd gemeentelijk monument is ingetrokken.

Het besluit met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis

Het besluit is op 30 mei 2017 naar de rechthebbende verzonden.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag dat het besluit aan de rechthebbende van het pand is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tevens kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening aangevraagd wordt, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een digitale handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden

Indien u een verzoek om voorlopige voorziening aanvraagt, bent u griffierecht verschuldigd.