Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2017, 9102VerordeningenPercentageregeling Alkmaar Kunst Openbare Ruimte (PAKOR)

De raad van de gemeente Alkmaar;

 

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr. 2016-1282;

 

gelet op het advies van de commissie Bestuur en middelen;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de

Percentageregeling Alkmaar Kunst Openbare Ruimte (PAKOR)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  bouwproject: het tot stand brengen van een bouwwerk, de vernieuwing en/of uitbreiding daarvan en andere grote beeldbepalende projecten in de openbare ruimte (zoals inrichting van een buurt, wijk, [verkeers-] plein etc.) waarvoor minimaal een kale bouwsom geldt van € 500.000,-;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

 • c.

  kale bouwsom: de aanneemsom of, bij gebrek daaraan, het totaal voor het bouwproject geraamde bedrag;

 • d.

  openbare ruimte: de – al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke ruimte;

 • e.

  WBKOR: werkgroep beeldende kunst in de openbare ruimte (deze werkgroep ressorteert onder de Adviescommissie Cultuur van de gemeente Alkmaar);

Artikel 2 Toepasselijkheid regeling

 • 1.

  Bij ieder binnen de begripsomschrijving passend bouwproject waarvan de gemeente Alkmaar

  voor tenminste 2/3 opdrachtgever en/of bekostiger is, is de percentageregeling van toepassing.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien het bouwproject voor tenminste 1/3 door de gemeente wordt bekostigd, voor het percentage dat de gemeente bijdraagt in de kosten. Opdrachtgever(s) en medebekostiger(s) van het bouwproject wordt gevraagd tot hun deel van de kosten bij te dragen.

 • 3.

  Bij andere bouwprojecten wijst het college op de percentageregeling en stelt voor om op vrijwillige basis over te gaan tot toepassing hiervan.

Artikel 3 Inhoud regeling

De percentageregeling houdt in dat de gemeente maximaal 1% van de kale bouwsom van een project reserveert en beschikbaar stelt voor een uniek werk van beeldende kunst in, naast, op, aan of bij het bouwproject of zichtbaar is vanaf de openbare ruimte, met inachtneming van de procedureregeling als bedoeld in artikel 4.

Artikel 4 Procedure kunstopdracht

Indien besloten wordt om een kunstopdracht te verlenen kan de door het college vastgestelde procedureregeling beeldende kunst in de openbare ruimte worden gevolgd zoals opgenomen in bijlage 1.

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  De Verordening Percentageregeling Alkmaar Kunst Openbare Ruimte, vastgesteld op 9 januari 2009, wordt ingetrokken..

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: Regeling PAKOR.

   

Aldus vastgesteld

In de openbare vergadering van de raad van de gemeente Alkmaar op 01-12-2016.

De raad voornoemd,

P.M. Bruinooge,

voorzitter

drs. A.P.A. Koolen,

griffier

Bijlage 1  

Procedure als bedoeld in artikel 4 van de Percentageregeling Alkmaar Kunst Openbare Ruimte (PAKOR)

 • 1.

  Start van de procedure

  • -

   start markeren in startnotitie (bouw)project

  • -

   vaststelling budget

  • -

   vaststelling eventuele aanvullende gelden

  • -

   vaststelling procedure en instellen kunstcommissie

 

 • 2.

  Samenstelling kunstcommissie

  • -

   vertegenwoordiging gebruikers/belanghebbenden

  • -

   vertegenwoordiger(s) opdrachtgever

  • -

   architect/ontwerper

  • -

   beleidsadviseur cultuur

  • -

   adviseurs WBKOR

 

 • 3.

  Inventarisatie van mogelijkheden

  • -

   nagaan van mogelijkheden

  • -

   wensen van de belanghebbenden, gebruikers en opdrachtgever

  • -

   eventuele budgetverdeling

 

 • 4.

  Formulering opdracht

  • -

   omschrijving van gewenste kunsttoepassing

  • -

   aangeven thematiek, karakter, stijl

  • -

   aangeven (plaats)en of aangrijppunt(en)

 

 • 5.

  Selectie kunstenaar(s)

  • -

   werving door middel van advertentie; openbaar

  • -

   desgewenst werving door middel van voordracht door (leden) WBKOR

  • -

   voorselectie van verzamelde documentatie door WBKOR

  • -

   voordracht van WBKOR aan kunstcommissie, eventueel voorzien van aanbeveling

  • -

   selectie ten behoeve van een al dan niet meervoudige opdracht voor een schetsontwerp

 

 • 6.

  Opdracht maken schetsontwerp

  • -

   opdrachtformulering

  • -

   nadere voorwaarden specifiek voor de kunsttoepassing

  • -

   aanhouden redelijke termijn van gereedkomen

 

 • 7.

  Beoordeling schetsontwerp

  • -

   presentatie schetsontwerpen door kunstenaar(s) aan kunstcommissie

  • -

   selectie van het schetsontwerp

  • -

   voorbereiding definitief ontwerp

  • -

   toetsing aan wet- en regelgeving

 

 • 8.

  Opdracht tot uitvoering

  • -

   vervaardiging definitief ontwerp

  • -

   vaststellen opleveringstermijn

  • -

   regeling betalingstermijnen

  • -

   vaststelling definitief ontwerp

  • -

   opdracht tot uitvoering

  • -

   vaststellen eventuele tussentijdse beoordelingen door kunstcommissie of WBKOR

 

 • 9.

  Afronding

  • -

   plaatsingsdatum

  • -

   oplevering en eventuele onthulling

  • -

   afschouwen kunstwerk door kunstcommissie

  • -

   verslaggeving kunstenaar

  • -

   archivering dossier kunsttoepassing

   toevoegen kunstwerk aan het beheer- en onderhoud bestand kunstwerken van de gemeente Alkmaar