Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2017, 90853Overige besluiten van algemene strekkingOndermandaat teamleider Economie

 

 

Ondermandaat teamleider Economie

Gelet op het bepaalde in het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register waarin het college en de burgemeester bevoegdheden hebben gemandateerd aan de gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers;

Gelet op het bepaalde in het besluit d.d. 28 maart 2013 waarbij de afdelingsmanagers aan de teamleiders ondermandaat hebben verleend voor het uitvoeren van taken;

Gelet op het feit dat de teamleiders onder bepaalde voorwaarden ondermandaat kunnen verlenen aan door hen aan te wijzen functionarissen;

Besluit

I overeenkomstig het bepaalde in het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register, ondermandaat te verlenen tot het uitoefenen van de bevoegdheden zoals genoemd in het register op het gebied van subsidieverlening voor culturele doeleinden, tot een bedrag van maximaal  € 25.000, door Medewerker Beleidsontwikkeling III, Medewerker Beleidsuitvoering III,

onder de volgende voorwaarden:

a. Over de uitoefening van de verleende bevoegdheid dient periodiek verantwoording te worden afgelegd aan de betreffende teamleider;

  • b.

    De teamleider kan een instructie opstellen waar de gemandateerden zich aan moeten houden;

  • c.

    De voorwaarden en beperkingen als genoemd in het Algemeen mandaatbesluit 2013 en in het daarbij behorende register zijn onverkort van toepassing;

  • d.

    Wijzigingen in het Algemeen mandaatbesluit 2013 of het register werken door in dit besluit.

 II dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking .

  

Maarssen, 18 mei 2017

  

 B. Schut

Teamleider Economie