Wijzigen verleende vergunning bouwen vakantiewoning Galgewei 16

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor het wijzigen van de door ons op 13 april 2017 aan u verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van twee vakantiewoningen op de locatie Galgewei 16 in Vlissingen. De wijzigingen betreffen in hoofdzaak een gespiegelde uitvoering van de vakantiewoning Galgewei 16 met aangepaste gevels en de kleurstelling van Galgewei 6 (22-05-2017)

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven