Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 86584Plannen | overigVaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, partiële herziening. (2017, nr. 108/316)

 

Nummer 108/316

Agendapunt 16

Datum besluit B&W 21 maart 2017

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, partiële herziening.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 316);

Gelet op:

 artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

 artikel 8:72, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 artikel 1.1. eerste lid onder a en tweede lid jo. bijlage II onder Aa nummer. 3 van de Crisis- en herstelwet,

Besluit:

  • 1.

    het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, partiële herziening, bestaande uit de verbeelding en regels en vergezeld van een toelichting, met identificatienummer NL.IMRO.0363.K1609BPGST-VG01 in elektronische en analoge vorm vast te stellen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik gemaakt is van een ondergrond welke ontleend is aan de Grootschalige Basiskaart Amsterdam, versie januari 2017;

  • 2.

    geen exploitatieplan vast te stellen;

  • 3.

    dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 10 mei 2017.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe