Gemeente Goeree-Overflakkee - Aanstelling en aanwijzing onbezoldigde gemeenteambtenaren Cannock Chase

 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat er behoefte bestaat aan een gewijzigde aanstelling van onbezoldigde gemeenteambtenaren;

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n:

  • I.

    De belastingdeurwaarders, zoals bedoeld in de overeenkomst, d.d. 14 januari 2013, met kenmerk S/13 5364, in dienst van Cannock Chase aan te stellen als onbezoldigde gemeenteambtenaren.

  • II.

    Dit besluit treedt in werking te laten treden op de eerste dag na die van bekendmaking.

  • III.

    De Aanstelling onbezoldigde gemeenteambtenaren en Aanwijzing belastingdeurwaarders gemeente, vastgesteld op 15 januari 2013, in te trekken.

Aldus vastgesteld op 9 mei 2017 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Naar boven