Wijzigen van de Verordening Energieleningen Amsterdam 2012. (2017, nr. 106/312)

 

Nummer 106/312

Agendapunt 12

Datum besluit B&W 28 februari 2017

Onderwerp

Wijzigen van de Verordening Energieleningen Amsterdam 2012.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 28 februari 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 312);

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Besluit:

I.Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening Energieleningen Amsterdam 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 juli 2012 (Gemeenteblad afd. 3A. nr. 111/516) en gewijzigd bij raadsbesluit van 1 juli 2015 (Gemeenteblad afd. 3A. nr. 150/643):

Artikel 1

Aan Artikel 1 wordt toegevoegd lid onder l; dit lid komt te luiden:

Rijksmonument: een rijksmonument in de zin van artikel 1.1 van de Erfgoedwet 2016.

Artikel 2

Artikel 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:

 • 1.

  Er geldt een leningplafond. Het leningplafond bedraagt vierentwintig miljoen euro (€ 24.000.000,--);

 • 2.

  De Energielening loopt tot en met 31 december 2020 of zoveel eerder als het leningplafond is bereikt. Aanvragen ingediend na bovenstaande datum worden niet in behandeling genomen.

Artikel 3

Artikel 8 lid onder e wordt gewijzigd en komt te luiden:

er nog geen twaalf maanden zijn verstreken sinds de uitvoering en afmelding van de maatregelen waarvoor de eerdere subsidie is verleend.

Artikel 4

Artikel 8 lid onder g vervalt.

Artikel 5

Artikel 13, derde lid wordt gewijzigd en komt te luiden:

De Energielening kleine particuliere verhuurder betreft een annuïteitenlening, waarbij automatische incasso van rente en aflossing verplicht is.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie ervan in het Gemeenteblad.

 • III.

  Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Energielening in 2012-2016;

 • IV.

  Kennis te nemen van de Maatregelenlijst Energieleningen 2017.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 10 mei 2017.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Naar boven