Gemeenteblad van Waterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandGemeenteblad 2017, 83861BeleidsregelsBeleidsregels koek en zopie gemeente Waterland 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

 

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor koek en zopie in de gemeente Waterland;

 

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5:17, 5:18 en 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010,

 

BESLUITEN:

 • -

  vast te stellen de navolgende Beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland 2017.

 

BESLUIT:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Waterland;

 • b.

  ijsverenigingen: de Waterlandse ijsverenigingen, namelijk de ijsvereniging Watergang, ijsclub Marken, ijsbaanclub Ilpendam, ijsclub Broek in Waterland, ijsclub Zuiderwoude en ijsvereniging Olympia Monnickendam;

 • c.

  koek en zopie: niet-alcoholische dranken en etenswaren die op of direct grenzend aan het natuurijs verkocht worden;

 • d.

  schaatstocht: een schaatstocht georganiseerd door een of meer ijsverenigingen;

 • e.

  standplaats: standplaats als bedoeld in artikel 5:17 van de verordening voor de verkoop van koek en zopie;

 • f.

  veeggebieden: het gebied dat door de ijsverenigingen wordt onderhouden zoals aangegeven in bijlagen 1 t/m 6;

 • g.

  vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 5:18 en 5:24 van de verordening, voor de verkoop van koek en zopie;

 • h.

  verordening: Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Aanvragen om een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 en het plaatsen van een voorwerp als bedoeld in artikel 5:24 van de verordening voor de verkoop van koek en zopie op of direct grenzend aan het natuurijs, vallende binnen het gebied van de gemeente Waterland worden aan deze beleidsregels getoetst.

Artikel 3. Koek en zopie tijdens schaatstochten

 • 1.

  De ijsverenigingen zijn tijdens schaatstochten verantwoordelijk voor het innemen van de standplaatsen binnen de veeggebieden.

 • 2.

  Deze veeggebieden staan aangegeven op de bijgevoegde plattegronden (zie bijlage 1 t/m 6).

 • 3.

  Het college verleent vergunningen aan de ijsverenigingen voor het (laten) innemen van een maximum aantal standplaatsen op of direct grenzend aan het natuurijs.

 • 4.

  Tijdens schaatstochten wordt door het college aan anderen dan de ijsverenigingen geen vergunningen verleend.

 • 5.

  De volgende maximale aantallen standplaatsen gelden voor de ijsverenigingen tijdens schaatstochten:

  • a.

   ijsclub Broek in Waterland: 8;

  • b.

   ijsclub Marken: 3;

  • c.

   ijsvereniging Olympia Monnickendam: 10;

  • d.

   ijsbaanclub Ilpendam: 4;

  • e.

   ijsvereniging Watergang: 1;

  • f.

   ijsclub Zuiderwoude: 8.

 • 6.

  De ijsverenigingen bepalen wie tijdens de schaatstochten een standplaats inneemt.

 • 7.

  De standplaatsen dienen goed bereikbaar te zijn voor hulpdiensten.

 • 8.

  De ijsverenigingen zijn gerechtigd voor de inname van een standplaats door derden een financiële vergoeding van maximaal €50,- per standplaats per schaatstocht te vragen. Dit bedrag geldt ook als de schaatstocht meerdere dagen achterelkaar wordt georganiseerd.

Artikel 4. Koek en zopie buiten schaatstochten om

 • 1.

  Een vergunning dient te worden aangevraagd binnen de veeggebieden.

 • 2.

  Deze veeggebieden staan aangegeven op de bijgevoegde plattegronden (zie bijlage 1 t/m 6).

 • 3.

  Het bepalen van de locatie van de standplaats vindt plaats in overleg met de plaatselijke ijsvereniging.

 • 4.

  De volgende maximale aantallen standplaatsen gelden buiten de schaatstochten om:

  • a.

   Broek in Waterland: 2;

  • b.

   Marken: 2;

  • c.

   Monnickendam: 3;

  • d.

   Ilpendam: 2;

  • e.

   Watergang: 1;

  • f.

   Zuiderwoude: 2.

 • 5.

  Per natuurlijk persoon of rechtspersoon wordt niet meer dan één vergunning afgegeven.

 • 6.

  De standplaatsen dienen goed bereikbaar te zijn voor hulpdiensten.

 • 7.

  Het is niet toegestaan een standplaats in te nemen tijdens een schaatstocht.

Artikel 5. Intrekken oude beleidsregels

De beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland winterperiode 2016-2017 worden ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland 2017.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 8 mei 2017.

mr. N. van Ginkel MPM

algemeen directeur/gemeentesecretaris

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

burgemeester