Gemeenteblad van Drimmelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenGemeenteblad 2017, 83764VerordeningenWijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2017, gemeente Drimmelen

De raad van de gemeente Drimmelen;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.;

 

gelet op de bepalingen van de Participatiewet;

 

overwegende dat het als gevolg van wijziging van de Participatiewet noodzakelijk is om aanpassingen aan te brengen in een aantal hierop gebaseerde verordeningen;

besluit

 

vast te stellen: de ‘Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2017, gemeente Drimmelen’.

Artikel I Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Drimmelen

De Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Drimmelen wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef wordt ‘vierde lid’ vervangen door ‘vijfde lid en zevende lid’.

B

In artikel 6 komen lid 3 en lid 4 als volgt de luiden:

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan het college besluiten de voorziening als genoemd in artikel 11 in te zetten voor de niet-uitkeringsgerechtigde jonger dan 27 jaar afkomstig uit:

  • a.

   het praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs;

  • b.

   het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de expertisecentra; of

  • c.

   de entreeopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2., onderdeel a, van de Wet educatie en beroeponderwijs, die niet in staat kan worden geacht tot het volgen van uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs.

 • 4.

  Geen recht op ondersteuning bestaat voor de niet-uitkeringsgerechtigde en de persoon met een uitkering nabestaanden- of wezen uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, indien sprake is van een voorliggende voorziening welke naar de mening van het college in voldoende mate bijdraagt aan de re-integratie van de aanvrager.

C

Artikel 13 komt als volgt te luiden:

Artikel 13 Beschut werk

 • 1.

  Het college biedt de voorziening beschut werk aan aan een persoon die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassing van de werkplek nodig heeft, dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt, en deze persoon:

  • a.

   behoort tot de doelgroep, of

  • b.

   een persoon is aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt.

 • 2.

  Het college biedt alleen een voorziening beschut werk aan als het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in een advies heeft aangegeven dat de persoon uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

 • 3.

  Om de in artikel 10b, eerste lid, van de wet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken kan het college de volgende ondersteunende voorzieningen inzetten:

  • a.

   fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;

  • b.

   uitsplitsing van taken;

  • c.

   aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

 • 4.

  Het college biedt niet meer plaatsen beschut werk aan dan het aantal waarvoor de gemeente middelen ontvangt van het Rijk en zoals dit aantal wordt vastgesteld bij ministeriële regeling als genoemd in artikel 10b, lid 4, van de wet.

 • 5.

  Indien het maximum aantal plaatsen beschut werk als bedoeld in het vierde lid is bereikt en een persoon die is aangewezen op de participatievoorziening beschut werk verzoekt om plaatsing in deze voorziening dan plaatst het college deze persoon op een wachtlijst.

 • 6.

  Indien een plaats beschut werk beschikbaar komt, wordt de persoon die het langst op de wachtlijst, als genoemd in het vijfde lid, staat op deze beschikbare plaats geplaatst.

 • 7.

  Van het bepaalde in het zesde lid kan worden afgeweken indien er voor de persoon die het langst op de wachtlijst staat geen beschut werk plaats beschikbaar is die past binnen de arbeidsmogelijkheden van deze persoon.

 • 8.

  Het college kan aanvullend regels vaststellen ten aanzien van de wijze van uitvoering van de voorziening beschut werk en de voorwaarden die hieraan verbonden worden.

D

In artikel 17, tweede lid, onderdeel a wordt na ‘van de wet’ toegevoegd ‘of tot de doelgroep van de participatievoorziening beschut werk als bedoeld in artikel 10b van de wet’

E

Aan artikel 18 wordt een derde lid toegevoegd luidende:

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kan het college met de werkgever overeenkomen dat gedurende de eerste zes maanden van het dienstverband toepassing wordt gegeven aan artikel 10d, lid 1, onderdeel b, van de wet en de loonkostensubsidie vaststellen conform het bepaalde in artikel 10d, lid 5, van de wet.

Artikel II Wijziging Afstemmingsverordening sociale zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

De Afstemmingsverordening sociale zekerheid 2015, gemeente Drimmelen wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef wordt ‘gelet op artikel 8, lid 1, aanhef en onderdeel a, van de Participatiewet’ vervangen door ‘gelet op artikel 8, lid 1, aanhef en onderdeel a en d, van de Participatiewet’

B

In artikel 1, tweede lid, onderdeel d, komt de omschrijving van het begrip ‘uitkering’ als volgt te luiden: ‘bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW of een uitkering op grond van de IOAZ;’

C

In artikel 3 wordt in de aanhef na ‘als bedoeld in’ toegevoegd ‘artikel 9a, twaalfde lid en’

D

In artikel 7 wordt in de aanhef na ‘artikelen 9, 9a’ toegevoegd ‘, 17, tweede lid’

Artikel III Wijziging Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015, gemeente Drimmelen

A

In artikel 4, eerste lid, wordt sub d toegevoegd, luidende:

 • d.

  Voor personen in een inrichting wordt de toeslag onder a t/m c gehalveerd.

Artikel IV Wijziging Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015, gemeente Drimmelen

A

Aan artikel 5 ‘Hoogte en betaling van de individuele studietoeslag’ wordt een derde lid toegevoegd:

 • 3.

  Het college kan aanvullend beleidsregels vaststellen voor jong volwassenen tot 21 jaar.

Artikel V Slotbepalingen

A

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Van artikel I werken de onderdelen A, C en D terug tot 1 januari 2017.

 • 3.

  Van artikel II werken de onderdelen A en D terug tot 1 januari 2017.

 • 4.

  van Artikel IV werkt onderdeel A terug tot 1 januari 2017.

B

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2017, gemeente Drimmelen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 mei 2017.

de raad voornoemd,

F. Ronde

griffier

drs. G.L.C.M. de Kok

voorzitter

Toelichting Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2017

Algemene toelichting

Als gevolg van een aantal wetten dat op 1 januari 2017 en 1 februari 2017 in werking is getreden, is de Participatiewet op een aantal onderdelen gewijzigd.

De Verzamelwet SZW 2017 (Staatsblad 471 d.d. 14 november 2016), de wet tot wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeid beperkten en het openstellen van de Praktijkroute (Staatsblad 519 d.d. 14 december 2016) en de wet tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (Staatsblad 444 d.d. 17 november 2016) brengen op verschillende onderdelen aanpassingen aan in de Participatiewet. Een groot deel van de wijzigingen van de Participatiewet treedt op 1 januari 2017 in werking. Een deel van de wijzigingen treedt op 1 februari 2017 in werking maar van deze onderdelen heeft weer een gedeelte terugwerkende kracht tot 4 juli 2016.

Deze wetswijzigingen maken het noodzakelijk om in een aantal verordeningen die wij in het kader van de Participatiewet hebben vastgesteld wijzigingen aan te brengen. Met deze wijzigingsverordening worden wijzigingen aangebracht in de Re-integratieverordening, de Afstemmingsverordening, de Verordening individuele inkomenstoeslag en de Verordening individuele studietoeslag.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015

A

Door wijziging in de wet dient de verwijzing naar het wetsartikel aangepast te worden

B

Door toevoeging van een nieuw derde lid wordt de mogelijkheid geopend om kwetsbare jongeren die tot de categorie niet-uitkeringsgerechtigden tijdelijk een detacheringsbaan aan te bieden. Hiermee kan de jongere werkervaring opdoen en zijn kansen op een duurzame plaats op de arbeidsmarkt vergroten.

C

Met de wijziging van de Participatiewet wordt de inzet van de participatievoorziening beschut werk verplicht gesteld. Vanwege deze wijziging wordt artikel 13 van de re-integratieverordening vervangen door een nieuw artikel 13. Hierbij worden de bepalingen over beschut werk in lijn gebracht met de gewijzigde wetgeving.

Met de wetswijziging krijgt een individuele burger tevens de mogelijkheid om zelfstandig een advies beschut werk bij het UWV aan te vragen. Als het UWV een advies beschut werk afgeeft, is de gemeente vervolgens verantwoordelijk voor het realiseren van het beschut werk totdat het aantal plaatsen bereikt is waarvoor de gemeente budget ontvangt. Indien dit aantal bereikt is, kan zich de situatie voordoen dat er een wachtlijst ontstaat. Dit is in het vijfde lid van artikel 13 opgenomen. Als er sprake is van een wachtlijst en er komt weer een plaats beschut werk beschikbaar dan is in het zesde lid geregeld dat de persoon die het langst op de wachtlijst staat als eerste in aanmerking komt voor de plaats die beschikbaar is gekomen.

In het zevende lid is bepaald dat kan worden afgeweken van het zesde lid. Er kan zich namelijk een situatie voordoen dat de beschut werk plaats die beschikbaar komt niet past bij de arbeidsmogelijkheden van de betrokken persoon. Uiteraard moet terughoudend omgegaan worden met deze uitzonderingsbepaling. Indien het in eerste instantie nog niet mogelijk is om tot plaatsing over te gaan, zal gezocht moeten worden naar een werkplek die wel aansluit bij de arbeidsmogelijkheden van betrokkene. Indien noodzakelijk kan dit betekenen dat overgegaan moet worden tot functiecreatie.

D

Met de wijziging van de wettelijke bepalingen over beschut werk staat de participatievoorziening beschut werk ook open voor personen met een uitkering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Dit betekent dat deze groep ook in aanmerking kan komen voor een structurele loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet.

E

Indien een structurele loonkostensubsidie wordt toegekend wordt de hoogte hiervan vastgesteld op basis van de loonwaarde van de werknemer. Met de wijziging van de wet biedt de wetgever de mogelijkheid om gedurende de eerst zes maanden van het dienstverband een forfaitaire loonkostensubsidie van 50% toe te kennen. Vanwege deze wetswijziging wordt een derde lid aan artikel 18 toegevoegd.

Artikel II Wijziging Afstemmingsverordening sociale zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

A, C en D

Vanwege aanpassingen in de wet dienen enkele verwijzingen naar het wetsartikelen gewijzigd te worden.

B

Dit betreft een taalkundige aanpassing.

Artikel III Wijziging Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015, gemeente Drimmelen

A

Overweging tot halvering van de individuele inkomenstoeslag voor personen in een inrichting komt uit de gedachte dat deze personen minder deel kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten. De activiteiten worden over het algemeen binnen de muren van de instelling aangeboden. Daarnaast staat een volledige vergoeding niet in verhouding met de maandelijkse vergoeding aan zakgeld en is zonder korting van 50% deze zelfs hoger dan de zakgeldnorm.

Artikel IV Wijziging Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015, gemeente Drimmelen

A

Sinds de invoering van de verordening individuele studietoeslag staat de verordening op zich en is er geen aanvullend beleid geformuleerd. Toevoeging van een derde lid bij artikel 5 maakt het mogelijk dat het college aanvullend beleid kan formuleren.

Artikel V Slotbepalingen

A

In dit onderdeel wordt geregeld dat deze wijzigingsverordening de dag na bekendmaking in werking treedt. Omdat een belangrijk deel van de wetswijzigingen die aanleiding zijn voor deze wijzigingsverordening op 1 januari 2017 in werking zijn getreden is het voor een aantal bepalingen van belang om de bepalingen terugwerkende kracht te geven tot 1 januari 2017.

B

Dit onderdeel behoeft geen nadere toelichting.