Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2017, 82777Beschikkingen | afhandelingDefinitieve beschikking omgevingsvergunning, omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik bouwwerk, Maaslandlaan 65, Weert

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende beschikking is genomen.

 

  • Maaslandlaan 65, Weert, PSW, omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik bouwwerk, 17 mei 2017

 

Definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. De termijn vangt aan op de eerste dag na de datum van deze publicatie.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Beroep kan worden ingesteld zes weken vanaf de dag na de dag van ter inzage legging. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond).

 

Stukken inzien

Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. 14 0495 of (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl.