Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2017, 75634Plannen | overigBekendmaking ter inzagelegging ontwerp Programmabegroting 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein maakt bekend dat de ontwerp Programmabegroting 2018 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht voor een ieder ter inzage ligt vanaf maandag 8 mei 2017 tot en met donderdag 6 juli 2017. De RUD Utrecht stelt jaarlijks een ontwerp Programmabegroting op, waarbij de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad van Nieuwegein behandelt de ontwerp Programmabegroting 2018 RUD Utrecht naar verwachting in mei. Zie het raadsinformatiesysteem van de gemeente Nieuwegein (http://ris.nieuwegein.nl) voor de definitieve datum. De definitieve Programmabegroting 2018 RUD Utrecht, wordt door het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht, in zijn openbare vergadering, naar verwachting op 6 juli, vastgesteld.

Wat is de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht?

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht voert voor elf gemeenten (waaronder Nieuwegein) en de provincie Utrecht diverse milieutaken uit, met name op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De RUD Utrecht is een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De deelnemende gemeenten en de provincie zijn eigenaar van deze Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, en tevens opdrachtgever.

Stukken inzien

De ontwerp Programmabegroting 2018 van de RUD Utrecht ligt ter inzage bij de receptie van het Stadshuis Stadsplein 1 te Nieuwegein. De openingstijden van de receptie zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur en woensdag tussen 8.30 en 20.00 uur. De ontwerp Programmabegroting 2018 RUD Utrecht is ook te vinden op de website van de RUD Utrecht ;

Nieuwegein,

namens college van burgemeester en wethouders Nieuwegein,

Mw. Dr. P.T. de Jong / hoofd afdeling Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid