Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 75543Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: vaststellen Ceintuurbrug in Zuid

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Overwegende:

• het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) van 26 juni 2015

• het positief advies van het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie Zuid van 8 september 2015

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 2 mei 2017

de volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Ceintuurbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Toelichting op vaststellen Ceintuurbrug in Zuid

In het verlengde van de Ceintuurbaan ligt brug 116 die in 2015 volledig gerenoveerd is. Officieel had deze brug geen naam, maar in de volksmond werd de brug al sinds jaar en dag als Ceintuurbrug aangeduid. De brug ligt in het verlengde van de Ceintuurbaan en de voorgestelde naam van Ceintuurbrug herinnert aan de periode eind negentiende eeuw toen een ceintuurweg of gordel om een groot gedeelte van de stad werd gelegd. Deze gordel kreeg later de naam Ceintuurbaan voor zover deze weg tussen de Boerenwetering en de Amstel lag. Voorgesteld is om deze brug als Ceintuurbrug vast te stellen. Bij de heropening van de brug begin oktober 2015 is de naam officieel onthuld.

Recentelijk is gebleken dat het voorstel destijds niet aan het college is aangeboden

voor besluitvorming. Met dit voorstel om de Ceintuurbrug vast te stellen, wordt dit verzuim weggenomen.

Bijlage

Situatietekening