Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2017, 72886Overige besluiten van algemene strekkingVerordening tot wijziging van de Participatieverordening WIL, gemeente Nieuwegein

 

De raad van de gemeente Nieuwegein: gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein van 15 november 2016; gelet op Participatiewet en artikel 147 Gemeentewet;

besluit vast te stellen: Verordening tot wijziging van de Participatieverordening WIL

Artikel I

De Participatieverordening WIL wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 12 komt te luiden:

1. Het DB bevordert dat inwoners die een beroep doen op de Participatiewet aan de slag gaan in betaald werk, in re-integratie, als vrijwilliger of als mantelzorger.

2. Het DB kan de belanghebbende verplichten tot het verrichten van een tegenprestatie als hij nog niet aan de slag is als genoemd in het eerste lid.

3. Een verplichting als bedoeld in het tweede lid kan door het DB maximaal één keer per kalenderjaar worden opgelegd, met een maximale omvang van 100 uren.

4. Het DB houdt bij de toepassing van het tweede en derde lid rekening met de individuele omstandigheden, waaronder de zorgtaken en de gezondheid van belanghebbende.

5. Het DB houdt bij de toepassing van het tweede en derde lid rekening met de talenten en capaciteiten van de belanghebbende en zijn wensen ten aanzien van de inhoud van de tegenprestatie.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2016.

de griffier, de voorzitter,