Gemeenteblad van Lopik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikGemeenteblad 2017, 72381VerordeningenVerordening winkeltijden gemeente Lopik 2017

De raad van de gemeente Lopik;

 

gelezen het initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie van 13 maart 2017;

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet en het bepaalde in de Winkeltijdenwet;

 

besluit in meerderheid:

 

vast te stellen de “Verordening winkeltijden gemeente Lopik 2017

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  ontheffing: een ontheffing van de verboden, vervat in artikel 2 van de wet.

Artikel 2 Indiening- en beslistermijn

 • 1.

  Een aanvraag tot ontheffing van de verboden in artikel 2 van de wet wordt ingediend bij het college.

 • 2.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 6 weken.

 • 3.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 2 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college, onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of niet worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen 6 maanden na datum van verlening;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  Voor winkels die zijn gevestigd binnen een straal van 500 meter van een kerk wordt met deze verordening een algemene vrijstelling verleend van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden op zon- en feestdagen tussen 12.00 en 17.00 uur.

 • 2.

  Voor winkels die zijn gevestigd buiten een straal van 500 meter van een kerk wordt met deze verordening een algemene vrijstelling verleend van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden op zon- en feestdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

 • 3.

  De in lid 1 en 2 bedoelde algemene vrijstellingen gelden niet voor eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag.

 • 4.

  Het is voor winkels verboden om op zon- en feestdagen goederen te laden en te lossen.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan voor zon- en feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 7 Straatverkoop van bepaalde goederen

In afwijking van de in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden kan het college voor zon- en feestdagen ontheffing verlenen van het te koop aanbieden of verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 2 mei 2017 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening winkeltijden gemeente Lopik 2013 zoals vastgesteld op 9 juli 2013.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Lopik 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik gehouden op 25 april 2017,

De griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

De voorzitter,

DRS. J.P.J. LOKKER

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel worden de begripsbepalingen neergelegd die nodig zijn voor de toepassing van deze verordening. Aan de reeds bestaande begrippen is voor de volledigheid het begrip ‘werkdagen’ toegevoegd, zoals ook in de VNG modelverordening 2013 is geregeld.

 

Artikelen 2 tot en met 4.

Geen wijzigingen.

 

Artikel 5. Vrijstelling zon- en feestdagen voor winkels

Artikel 2 geeft een algemene vrijstelling voor de openstelling van winkels op zon- en feestdagen, onder directe verwijzing naar de Winkeltijdenwet. Ook wordt in dit artikel onderscheid gemaakt tussen winkels die binnen een straal van 500 meter van een kerk liggen en winkels die buiten deze straal liggen. Dit is bedoeld om rekening te houden met zowel de ochtend- als de avonddienst. Winkels die buiten deze straal liggen worden geacht geen invloed te hebben op de diensten.

 

De gemeenteraad van Lopik kan volgens de Gemeentewet verordeningen maken die zij nodig oordeelt in het belang van de gemeente. De Verordening Winkeltijden gemeente Lopik dient de belangen van de Lopikse gemeente. Om die reden is gekozen om de afstandsgrens slechts op te nemen voor kerken die zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Lopik. Ook heeft de verordening geen werking op winkels die zouden zijn gevestigd buiten de gemeente maar die wel binnen een straal van 500m van een Lopikse kerk liggen.

 

Eerste Paasdag en eerste Pinkersterdag vallen altijd op een zondag. Om die reden zijn ze niet apart als feestdag in de Winkeltijdenwet genoemd. Bij een algemene vrijstelling voor de zondag, zouden winkels dus ook open mogen op deze dagen. Omdat eerste Kerstdag een feestdag is in de zin van artikel 2, eerste lid aanhef en onder b, van de Winkeltijdenwet, zou ook hiervoor een algemene vrijstelling gelden. Een algemene vrijstelling voor eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag wordt echt als zeer ongewenst beschouwd. Om die reden wordt in het derde lid van het artikel geregeld dat de algemene vrijstelling niet geldt voor deze drie dagen.

 

Om tot slot te voorkomen dat er op zon- en feestdagen overlast is van het laden of lossen van vrachtwagens, is hierover een verbod opgenomen in het vierde lid van het artikel.

 

Artikel 6 tot en met 10.

Geen inhoudelijke wijzigingen.