Gemeenteblad van Kampen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenGemeenteblad 2017, 71240VerordeningenRegeling op de Monumentenraad Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

Gelezen het voorstel van 11 april 2017, kenmerk 17ADV00188,

Gelet op de bepalingen van de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening 2011 en de Regeling op de Monumentenraad Kampen 2009,

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

Besluit vast te stellen de volgende regeling:

Regeling op de Monumentenraad Kampen

Artikel 1 Taakomschrijving

 • 1.

  Er is een Monumentenraad Kampen.

 • 2.

  De Monumentenraad Kampen heeft tot taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigener beweging van voorlichting en advies te dienen ter zake van:

  • a.

   beleidsmatige aspecten ten aanzien van de zorg voor erfgoed;

  • b.

   de selectie- en aanwijzingsvoorstellen als beschermd monument als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Erfgoedwet en artikel 3 van de Erfgoedverordening Kampen;

  • c.

   het aanwijzingsvoorstel als beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 9, eerste lid onder a van de Erfgoedwet en artikel 15 van de Erfgoedverordening Kampen;

  • d.

   subsidiëring van gemeentewege in restauraties van of onderhoud aan beschermde monumenten als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Erfgoedwet en artikel 3 van de Erfgoedverordening Kampen;

  • e.

   de bevordering van het instandhouden van erfgoed;

  • f.

   de uitvoering van de gemeentelijke Erfgoedverordening, anders dan de advisering over aanvragen om vergunning, welke taak is voorbehouden aan de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie;

  • g.

   het creëren en onderhouden van draagvlak voor de erfgoed en erfgoedzorg door middel van samenwerking met andere erfgoedorganisaties;

  • h.

   andere aangelegenheden, die van belang zijn voor de behartiging van de erfgoedzorg in de gemeente Kampen.

Artikel 2 Afwegingskader voor adviezen

Bij het uitbrengen van zijn adviezen laat de Monumentenraad Kampen zich primair leiden door overwegingen van cultuurhistorisch of wetenschappelijk belang, dan wel door overwegingen die verband houden met de belangen van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Erfgoedwet en artikel 3 van de Erfgoedverordening Kampen of met de uitgangspunten van het beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 9, eerste lid onder a van de Erfgoedwet en artikel 15 van de Erfgoedverordening Kampen.

Artikel 3 Samenstelling

De Monumentenraad Kampen bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen leden. De Monumentenraad Kampen bestaat bij voorkeur uit:

 • a.

  een lid namens de Ondernemersvereniging Kampen;

 • b.

  een lid namens Stichting Stadsherstel Kampen;

 • c.

  een lid namens Het Oversticht;

 • d.

  een lid namens de Wijkvereniging Binnenstad;

 • e.

  een lid namens de Erfgoedvereniging Heemschut;

 • f.

  twee eigenaren van een rijksmonument of een gemeentelijk monument in de gemeente Kampen;

 • g.

  een of twee burgerleden met een grote betrokkenheid voor erfgoed en/of een relevant netwerk.

Artikel 4 Benoeming

 • 1.

  De benoeming van de leden geschiedt door burgemeester en wethouders als volgt:

  • a.

   de leden als bedoeld in artikel 3, derde lid onder a tot en met e, worden benoemd op voordracht van de organisatie die ze vertegenwoordigen. Vooraf vindt een gesprek plaats tussen het te benoemen lid en de voorzitter van de Monumentenraad Kampen;

  • b.

   de leden als bedoeld in artikel 3, derde lid onder f en g, worden benoemd via een sollicitatieprocedure. De sollicitatiecommissie doet een benoemingsvoorstel aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Desgewenst kunnen de organisaties als bedoeld in artikel 3, derde lid onder a tot en met e plaatsvervangende leden voordragen. Ook deze plaatsvervangende leden worden benoemd door burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Indien een in artikel 3, derde lid onder a tot en met e genoemde organisatie geen lid levert, kan de plaats in overleg tijdelijk worden ingevuld door een burgerlid als bedoeld in artikel 3, derde lid onder g.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders benoemen op voordracht van de leden van de Monumentenraad Kampen uit het midden van de Monumentenraad Kampen een voorzitter en de secretaris.

 • 5.

  De Monumentenraad Kampen kan uit zijn midden een plaatsvervangende voorzitter en secretaris aanwijzen.

 • 6.

  De benoemingen hebben plaats voor een periode van vijf jaren. Aansluitende herbenoeming is tweemaal mogelijk. Het eerste lid is hierbij niet van toepassing.

 • 7.

  Het lidmaatschap van een lid dat in een tussentijdse vacature is benoemd, eindigt op het tijdstip, waarop het lid in wiens plaats hij is benoemd, zou moeten aftreden.

 • 8.

  In afwijking van het bepaalde in zesde lid geldt voor een lid dat in een tussentijdse vacature is benoemd, dat aansluitende herbenoeming driemaal mogelijk is.

Artikel 5 Adviseurs

 • 1.

  De Monumentenraad Kampen wordt bijgestaan door één of meerdere ambtelijk adviseurs.

 • 2.

  De Monumentenraad Kampen kan zich bij haar beraadslagingen door andere adviseurs laten bijstaan.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, de Monumentenraad Kampen gehoord, andere adviseurs aan de Monumentenraad Kampen toe te voegen.

 • 4.

  De adviseurs als hierboven bedoeld, hebben in de Monumentenraad Kampen een adviserende stem.

Artikel 6 Aftreden/ontslagregeling

 • 1.

  Het lidmaatschap van de Monumentenraad Kampen eindigt:

  • a.

   bij het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd;

  • b.

   door ontslag van het lid middels aangetekende brief door burgemeester en wethouders;

  • c.

   door schriftelijk genomen ontslag door het lid zelf;

  • d.

   door ontslag uit de organisatie die het lid vertegenwoordigt;

  • e.

   door overlijden van het lid.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de Monumentenraad Kampen eindigt voor eigenaren van een rijksmonument of een gemeentelijk monument tevens bij verhuizing. Het lid mag de lopende termijn uit dienen.

Artikel 7 Vergadering

 • 1.

  De Monumentenraad Kampen komt formeel bijeen:

  • a.

   na schriftelijke oproep van de voorzitter, drie maal per jaar;

  • b.

   op verzoek van ten minste twee van haar leden;

  • c.

   op verzoek van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In de gevallen bedoeld in het eerste lid onder b en c, belegt de voorzitter de vergadering binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van het verzoek.

 • 3.

  De vergaderingen van de Monumentenraad Kampen zijn openbaar. Op voorstel van minimaal twee van de leden kan de Monumentenraad Kampen besluiten de vergadering achter gesloten deuren voort te zetten. Het bepaalde in artikel 86 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders stellen vergaderruimte en al datgene wat de Monumentenraad Kampen voor de vervulling van haar taak nodig heeft, ter beschikking.

Artikel 8 Stemming

 • 1.

  Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

 • 2.

  De Monumentenraad Kampen mag slechts besluiten nemen indien ten minste een meerderheid van de leden aanwezig is, of indien de afwezigen één van de leden schriftelijk gemachtigd hebben om te stemmen.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen kunnen leden ook separaat om advies of stemming worden gevraagd.

 • 4.

  Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

 • 5.

  De minderheid kan vorderen, dat uit het advies ook van haar afwijkende mening blijkt.

 • 6.

  Een lid mag niet aanwezig zijn bij de beraadslaging en bij de vaststelling van een advies over zaken, waarbij hij/zij als belanghebbende is betrokken.

 • 7.

  Alle adviezen zijn met redenen onderbouwd.

 • 8.

  De adviezen worden door de secretaris op schrift gesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 9 Presentiegeld/reiskostenvergoeding

 • 1.

  De leden van de Monumentenraad Kampen ontvangen voor aanwezigheid bij een formele vergadering een vergoeding ter hoogte van de vergoeding welke leden van een raadscommissie van de gemeente Kampen ontvangen.

 • 2.

  Leden van de Monumentenraad Kampen die woonachtig zijn buiten de gemeente Kampen ontvangen tevens reiskostenvergoeding voor het bijwonen van een formele vergadering. De hoogte van de vergoeding is overeenkomstig de vergoeding voor leden van een raadscommissie van de gemeente Kampen.

Artikel 10 Mandatering

 • 1.

  De Monumentenraad Kampen is bevoegd in zaken van minder gewicht of van spoedeisende aard haar bevoegdheden aan één of meer van haar leden te mandateren.

 • 2.

  Van de mandatering wordt in het advies melding gemaakt.

Artikel 11 Geschillen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslissen burgemeester en wethouders, de Monumentenraad Kampen gehoord.

Artikel 12 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Benoemingsbesluiten, genomen op grond van artikel 4 van de Regeling op de monumentenraad Kampen 2009, blijven van kracht en worden geacht te berusten op grond van artikel 4 van onderhavige regeling.

 • 2.

  Voor zover leden recht hebben op presentiegeld of reiskostenvergoeding op grond van artikel 5 van de Regeling op de monumentenraad Kampen 2009 blijft dat recht van kracht en wordt geacht te berusten op artikel 9 van onderhavige regeling.

 • 3.

  Door de monumentenraad op grond van artikel 1 van de Regeling op de monumentenraad Kampen 2009 uitgebrachte adviezen blijven van kracht en worden beschouwd als op grond van artikel 1 van onderhavige regeling door de Monumentenraad Kampen uitgebrachte adviezen.

Artikel 13 Intrekken bestaande regeling

De Regeling op de Monumentenraad Kampen 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Monumentenraad Kampen.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 18 april 2017.

J.F. Goedegebure,

secretaris

drs. mr. B. Koelewijn,

burgemeester