Gemeenteblad van Oss

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssGemeenteblad 2017, 70858VerordeningenVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Oss 2017

 

De raad van de gemeente Oss;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2017;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op het advies van de adviescommissie Ruimte d.d. 30 maart 2017;

gelet op de Geurgebiedsvisie Oss 2013 als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op het rapport Harmonisatie geurnormen Wet geurhinder en veehouderij gemeente Oss:

b e s l u i t:

 

I. in te trekken Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oss 2013, als de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oss 2017 in werking treedt;

II.vast te stellen de verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

 

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oss 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 • b.

  wet: Wet geurhinder en veehouderij;

 • c.

  geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met VStacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;

 • d.

  geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 • e.

  odour units (ouE/m3; P98): Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volumeeenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden;

 • f.

  bedrijf met een geringe omvang: bedrijf waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld met een maximale omvang van 200 stuks melkrundvee en 140 stuks jongvee.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Oss.

 • 2.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6, lid 3 van de wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Oss.

 • 3.

  Het gebied als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Geurgebiedsvisie 2013 en bijbehorende kaarten en op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte rapport Harmonisatie geurnormen Wet geurhinder en veehouderij gemeente Oss en bijhorende kaarten .

Artikel 3 Waarden voor de geurbelasting

 • 1.

  Op grond van artikel 6, lid 1 van de wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2, lid 1 van deze verordening:

  • A.

   Stad Oss 1,0 Ou

  • B.

   Woonkern met geen/enige intensieve veehouderij 2,0 Ou

  • C.

   Plangebied (bij kern A en B) 3,0 Ou

  • D.

   Woonkern met intensieve veehouderij 6,0 Ou

  • E.

   Zoekgebied + plangebied Maren-Kessel West en Liesdaal 6,0 Ou

  • F.

   Recreatiegebieden 8,0 Ou

  • G.

   Extensiveringsgebieden 8,0 Ou

  • H.

   Bedrijventerreinen 8,0 Ou

  • I.

   Bedrijventerrein Vorstengrafdonk 12,0 Ou

  • J.

   Verwevingsgebied 14,0 Ou

  • K.

   Landbouwontwikkelingsgebied 14,0 Ou

 • 2.

  De onder 1 genoemde gebieden staan aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart‘Geurnormen Verordening 2017’.

Artikel 4 Andere waarde voor de vaste afstanden

Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de wet, bedraagt de afstand tussen een bedrijf met een geringe omvang en een geurgevoelig object in de gebieden:

 • a.

  binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter;

 • b.

  buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

“Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oss 2017”.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking van de verordening.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Oss

in zijn openbare vergadering van 13 april 2017,

 

De griffier, De voorzitter,

 

Drs. P.H.A van den Akker, Mevrouw drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, griffier burgemeester

 

Kaart Geurnormen Verordening 2017