Gemeenteblad van Helmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondGemeenteblad 2017, 7012VerordeningenNADERE REGELS SUBSIDIE PEUTERARRANGEMENT HELMOND 2017

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Helmond;

 

Gelet op de bepalingen in 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

Besluit:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie peuterarrangement Helmond 2017

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

a. ASV Helmond 2009:

Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

 

b. college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

 

c. incidentele subsidie:

subsidie als bedoeld in artikel 1.1 onder h ASV Helmond 2009;

 

d. peuterarrangement:

onder peuterarrangement wordt verstaan een afgestemd voorschools programma:

 • specifiek gericht op kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot het tijdstip waarop zij kunnen deelnemen aan het basisonderwijs;

 • gericht op het stimuleren van de cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatieve ontwikkeling van peuters:

 • uitgevoerd in een kindcentrum dat is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Het peuterarrangement omvat een aanbod van maximaal 6 uur per week verdeeld over minimaal 2 dagen per week, gedurende maximaal 40 weken per jaar

 

e. subsidieplafond:

het subsidieplafond als omschreven in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1.2 Doelstelling en reikwijdte

 • 1.

  Met deze regeling wordt beoogd om initiatieven (activiteiten) gericht op het voorkomen en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden bij peuters te stimuleren en is specifiek gericht op dat deel van de activiteiten waarvoor geen dekking is vanuit de kinderopvang toeslagregeling van het Rijk.

 • 2.

  Voor subsidie op basis van deze regeling komen in aanmerking instellingen als bedoeld in artikel 1.1 onder f. ASV Helmond 2009 die zijn geregistreerd als kinderopvang houder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zie www.lrkp.nl).

Artikel 1.3 Verhouding tot ASV Helmond 2009

Van de ASV Helmond 2009 zijn de volgende artikelen niet van toepassing, tenzij elders in deze regeling anders is bepaald:

 • artikel 2.1, eerste tot en met het tweede lid;

 • artikel 2.2, lid 1.

Artikel 1.4 Algemene subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het aanbod als bedoeld in artikel 1.2 aan de volgende algemene eisen te voldoen:

 • a.

  het te subsidiëren aanbod is geregistreerd als aanbod in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);

 • b.

  het aanbod heeft geen primair commercieel belang;

 • c.

  het aanbod voorziet in een aantoonbare behoefte;

 • d.

  het aanbod dient ten goede te komen aan de ingezetenen van de gemeente Helmond.

Artikel 1.5 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling geldt een subsidieplafond op jaarbasis.

 • 2.

  Honorering van volledige aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van een complete aanvraag bij het college, totdat het subsidieplafond als bedoeld in het vorige lid is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens het bepaalde in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid is geboden om de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Bij het indienen van subsidie dient door aanvrager verplicht gebruik te worden gemaakt van een door het college beschikbaar gesteld format.

 • 2.

  Volledige subsidieaanvragen worden naar volgorde van ontvangst behandeld.

Artikel 2.2 Weigering subsidieverlening

In aanvulling op de in de ASV Helmond 2009 genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie op basis van deze regeling geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met de doelstelling en reikwijdte van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de algemene subsidievoorwaarden als bedoeld in artikel 1.4;

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 3.1 Inwerkingtreding, evaluatie en werkingsduur regeling

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 

Besloten in de vergadering van 10 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

De secretaris,

Mr. drs. A.P.M. ter Voert