Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 69998

Gepubliceerd op 26 april 2017 09:00

1e wijziging van de Tarieventabel 2017 behorende bij Legesverordening 2017

 

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2017,

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de 1e wijziging van de Tarieventabel 2017 behorende bij Legesverordening 2017

 

Artikel I

Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 18 Instemmingsbesluiten, wordt vervangen door:

 

 

Hoofdstuk 18 Instemmingsbesluiten, leidingvergunningen

 

1.18

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding van

- een aanvraag voor het verkrijgen van instemming,

- een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning,

als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Beemster 2016 bedraagt per aanvraag.

 

Dit basistarief wordt verhoogd met een opslag, afhankelijk van de lengte van de te graven sleuf. De verhoging bedraagt

- € 2,10 per meter met een minimum van € 51,50 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 0 en 100 meter;

- € 1,55 per meter met een minimum van € 180,25 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 101 en 500 meter;

- € 0,95 per meter met een minimum van € 643,75 als de te graven sleuf een lengte heeft van meer dan 501 meter.

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2.1, lid 2 en 4 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Beemster 2016 bedraagt € 1,55 per melding.

Voor de berekening wordt het aantal meldingen aangehouden dat in het voorafgaande jaar door de netwerkbeheerder gemeld zijn.

 

 

 

 

158,80

 

Artikel II

Titel 3 Dienstverlening, Hoofdstuk 6a Kinderopvang vallend onder Europese dienstenrichtlijn, wordt vervangen door:

 

 

Hoofdstuk 6a Kinderopvang

 

3.6a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de artikelen 1.45 en 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

 

3.6a.1

voor het in exploitatie nemen van een gastouderbureau, kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal

 

1.239,10

3.6a.2

voor het aanbieden van gastouderopvang op het adres van de gastouder

418,85

3.6a.3

voor het aanbieden van gastouderopvang op het adres van de vraagouder

418,85

 

Artikel III
  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge dit besluit worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2017.

  • 3.

    Dit besluit wordt aangehaald als de 1e wijziging van de Tarieventabel 2017 behorende bij de Legesverordening 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 18 april 2017

A.J.M. van Beek

voorzitter

M. Timmerman

griffier


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl