Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2017, 68839Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:35 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht

 

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op artikel 160 Gemeentewet en artikel 2:35 Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin is bepaald dat het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen: a. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd is, behalve op de door het college aangewezen gebieden, mits die hond onder behoorlijk toezicht staat;

Overwegende

 • -

  dat artikel 2:35 APV bepaalt dat het college plaatsen kan aanwijzen waar het verbod om honden los te laten lopen niet geldt;

 • -

  dat door de aanwezigheid van hondenspeelweiden de overlast van en door honden, conform de doelstelling van het hondenbeleid van de gemeente Utrecht, beperkt blijft;

 • -

  dat wordt gestreefd naar een goede spreiding van de hondenspeelweiden binnen de gemeente;

 • -

  dat de hondenspeelweiden dienen te voldoen aan de criteria in het Handboek Openbare Ruimte;

 • -

  dat het beoogde gebied nabij de Vicuslaan voldoet aan de criteria.

Motivering

Bewoners ervaren regelmatig hinder van loslopende honden. Door het aanwijzen van hondenspeelweiden kan deze overlast worden terug gedrongen. Het uitlaten van honden concentreert zich dan hoofdzakelijk op de aangewezen plaatsen. Op andere plaatsen blijft het aanlijngebod van toepassing.

Belangenafweging

Het Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern heeft door middel van een aanvraag Initiatievenfonds een verzoek ontvangen om een hondenspeelweide nabij de buurt De Woerd te realiseren. Dit verzoek wordt door middel van handtekeningen ondersteund door circa 40 in- en omwonenden van de buurt De Woerd. Het Wijkservicecentrum Vleute-De Meern heeft:

 • -

  omwonenden van de beoogde locatie via een wijkbericht geïnformeerd over het ontvangen verzoek en aangegeven daar in principe welwillend tegenover te staan;

 • -

  de omwonenden via datzelfde wijkbericht in de gelegenheid gesteld op het verzoek te reageren;

 • -

  de bewonersvereniging De Woerd (waarvan circa 2/3 van de circa 500 huishoudens in De Woerd lid zijn) geconsulteerd over het verzoek;

 • -

  het verzoek gecommuniceerd via de website van het Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Op het wijkbericht hebben negen mensen gereageerd: acht hebben zich tegen de komst van een hondenspeelweide verklaard, één gaf aan betrokken te willen worden bij de exacte plaatsbepaling en wijze van omheining van de hondenspeelweide. De bewonersvereniging De Woerd heeft aangegeven geen onoverkomelijke bezwaren te zien voor de hondenspeelweide.

De locatie voldoet aan de criteria in het Handboek Openbare Ruimte. Als deze locatie als hondenspeelweide is aangewezen en ingericht, zal deze door de gemeente worden onderhouden. Op deze manier wordt overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk voorkomen en beperkt. Niet is gebleken dat belanghebbende door dit besluit onevenredig worden benadeeld.

Besluit:

Aan te wijzen als aangewezen plaats, zoals genoemd in artikel 2:35 lid a Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht:

de locatie in de groenstrook langs de Vicuslaan;

één en ander overeenkomstig de bij dit aanwijzingsbesluit behorende situatieaanduiding.

Dit besluit treedt in werking een dag, nadat dit bekend is gemaakt.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 18 april 2017.

De secretaris, De burgemeester,

Voor vragen omtrent de hondenspeelweide kan contact worden opgenomen met mevrouw C. Van Zaanen van de dienst Wijken van de Gemeente Utrecht, telefoon (030) 286 93 41.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet met redenen zijn omkleed en moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Het indienen van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan tevens bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener zijn woonplaats heeft een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage 1 situatietekening