Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2017, 65320BeleidsregelsUitvoeringsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen voor graven en asbezorging. (Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

a. gemeentelijke begraafplaatsen:

Gemeentelijke begraafplaats: Akerstraat, Akerstraat te Heerlen;

Gemeentelijke begraafplaats: Heerlerheide, Kampstraat te Heerlen;

Gemeentelijke begraafplaats: Imstenrade, Imstenraderweg te Heerlen;

Gemeentelijke begraafplaats: Randweg, Randweg te Heerlen;

Gemeentelijke begraafplaats: Sint Jan, Sint Janstraat te Heerlen;

Gemeentelijke begraafplaats: Mariarade, Op de Wijenberg, te Heerlen;

Gemeentelijke begraafplaats: Nieuw lotbroek, Heerlerweg te Heerlen.

b. graf: een zandgraf of grafkelder.

c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen kunnen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand.

d. asbus: een afgesloten bus ter berging van as van een overledene.

e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen.

f. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen bijzetten of begraven en bijgezet of begraven houden van stoffelijke resten;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

3. het doen verstrooien van as;

4. het aanbrengen van grafbedekking.

g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke resten.

h. particulier kindergraf: een particulier graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen begraven en begraven houden van overleden kinderen tot 12 jaar en levenloos geboren kinderen;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

3. het doen verstrooien van as;

4. het aanbrengen van grafbedekking.

i. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

j. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

k. keuze graf: een particulier graf gelegen op een uitgekozen plek op de begraafplaats. Het betreft bestaande graven waarvan de grafrechten zijn verlopen. Nabestaanden of rechthebbenden kunnen de locatie van het graf kiezen. Ook zijn deze graven te reserveren, met uitzondering van graven die voorkomen op de door het college opgestelde lijst van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

l. galerijgraf: bovengronds particulier graf in de vorm van een galerij;

m. grafveldtype: gedeelte van de begraafplaats omsloten door begroeiing dat zich kenmerkt door toepassing van soortgelijke grafbedekkingen.

 

Artikel 2. Openingstijden

1. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek opengesteld van 09.00uur tot 16.00uur. Tijdens de zomertijd zijn de begraafplaatsen op donderdag geopend van 09.00 uur tot 19.00 uur.

2. In afwijking van het gestelde onder lid 1 is de begraafplaats Imstenrade dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00uur en zijn alle begraafplaatsen op 1 november alsmede de zondag vóór en de zondag na 1 november opengesteld van 08.30 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 3. Indeling en uitgifte der graven

1. De particuliere graven worden onderverdeeld in:

a. graven uitgegeven voor de tijd van 10, 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 overledenen; het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen;

b. kindergraven uitgegeven voor de tijd van 10, 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 overledenen; het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen;

c. keuze graven uitgegeven voor de tijd van 10, 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 overledenen; het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen;

d. galerij graven uitgegeven voor de tijd van 10, 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 overledene en/of het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen.

 

Artikel 4. Uitgifte en reserveren keuzegraven

Het is toegestaan een graf met of zonder grafbedekking uit te zoeken. Voor zover er beschermwaardige grafbedekking beschikbaar is houdt de beheerder van de begraafplaats hiervan een lijst bij. De grafbedekking blijft eigendom van de gemeente en mag onder voorwaarden (zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen) worden aangepast.

Bij de reservering van een graf wordt de standaardprocedure voor grafuitgifte gevolgd. Dat wil zeggen dat een aanvraag voor grafuitgifte wordt ingediend bij burgemeester en wethouders. Bij de daadwerkelijke begraving wordt het restant van de betaalde grafrechten verrekend. Hierbij wordt afgerond op hele jaren naar boven.

Bij de uitgifte van keuzegraven dienen in overleg met de beheerder van de begraafplaats twee locaties te worden aangewezen. Indien het om technische redenen niet mogelijk blijkt te zijn een graf te delven op de locatie van de eerste keuze wordt er uitgeweken naar de tweede keuzelocatie.

 

Artikel 5. Asbezorging

 

Na de crematie bestaan er de volgende manieren van asbezorging:

1. Plaatsing in een particulier urnengraf.

Urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het onderbrengen van ten hoogste 4 asbussen met of zonder urn(en).

2. Plaatsing in een urnennis.

Urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste 2 asbussen met of zonder urn.

3. Verstrooing

Verstrooiing op een strooiveld of bestaand graf.

 

Artikel 6. Begraafplaats Akerstraat, Akerstraat te Heerlen

Dit artikel is van toepassing op de begraafplaats Akerstraat, aan de Akerstraat te Heerlen. Indeling begraafplaats:

a. Particuliere graven;

b. Particuliere kindergraven;

c. Particuliere urnengraven;

d. Keuze graven;

e. Strooiveld.

 

Artikel 7 Begraafplaats Heerlerheide, Kampstraat te Heerlen

Dit artikel is van toepassing op de begraafplaats Kamptraat, aan de Kamptraat te Heerlen. Indeling begraafplaats:

a. Particuliere graven;

b. Particuliere kindergraven;

c. Particuliere urnengraven;

d. Particuliere urnennissen

e. Keuze graven;

f. Strooiveld.

 

Artikel 8 Begraafplaats Imstenrade, Imstenrade te Heerlen

Dit artikel is van toepassing op de begraafplaats Imstenrade, aan de Imstenraderweg te Heerlen. Indeling begraafplaats:

a. Particuliere graven;

Grafveldtype A

Grafveldtype B

Grafveldtype C

b. Algemene graven;

c. Particuliere kindergraven;

d. Particuliere urnengraven;

e. Particuliere urnennissen

f. Strooiveld.

 

Artikel 9 Begraafplaats Randweg, Randweg te Heerlen

Dit artikel is van toepassing op de begraafplaats Randweg, aan de Randweg te Heerlen. Indeling begraafplaats:

a. Particuliere graven;

Grafveldtype A

Grafveldtype B

Grafveldtype C

b. Particuliere kindergraven;

c. Particuliere urnengraven;

d. Particuliere urnennissen;

e. Strooiveld.

 

Artikel 10 Begraafplaats Sint Jan, Sint Jansstraat te Heerlen

Dit artikel is van toepassing op de begraafplaats Sint Jans, aan de Sint Jansstraat te Heerlen. Indeling begraafplaats:

a. Particuliere graven;

b. Particuliere kindergraven.

 

Artikel 11 Begraafplaats Mariarade, Op de Wijenberg te Heerlen

Dit artikel is van toepassing op de begraafplaats Mariarade, aan Op de Wijenberg te Heerlen. Indeling begraafplaats:

a. Particuliere graven;

b. Particuliere kindergraven

 

Artikel 12 Begraafplaats Nieuw Lotbroek, Heerlerweg te Heerlen

Dit artikel is van toepassing op de begraafplaats Nieuw Lotbroek, aan de Heerlerweg te Heerlen. Indeling begraafplaats:

a. Particuliere graven;

b. Particuliere kindergraven

 

Artikel 13 Slotbepalingen

1. Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.

2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerlen 2017.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen op 4 april 2017.

 

 

wnd. secretaris,

drs. D. Schipperheijn

burgemeester,

R.K.H. Krewinkel