Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2017, 64295Overige besluiten van algemene strekkingAanpassing begrenzingen Wijken en Buurten Vlaardingen

De gemeente heeft besloten de begrenzingen van de Wijken en Buurten in Vlaardingen aan te passen:

 

Verdere informatie is te vinden bij de sectie Basisregistraties, te bereiken via tel: (010) 248 4000.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met bovengenoemd besluit dan kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is genomen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a afdeling facilitair VIA, sectie Basisregistraties, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: de naam en het adres van belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een kopie van het bestreden besluit of van de bekendmaking van het besluit, de gronden van het bezwaar, een volmacht indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

Voor de schorsing van dit besluit kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dit vereist, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.