Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2017, 6401VerordeningenWijzigingsbesluit ijkbundel gemeente Sittard-Geleen

Het college van Burgemeester en Wethouders, d.d. 1 november 2016

Besluit

 

Het specifieke rolprofiel BOA-A (bijlage) toe te voegen aan de ijkbundel van de gemeente Sittard-Geleen.

 

Rolprofiel BOA-A gemeente Sittard-Geleen

Rol: BOA-A

Schaalniveau 7

Specifiek rolprofiel

Versiedatum: 17 oktober 2016

Plaats in de organisatie:

De medewerker BOA-A legt verantwoording af en rapporteert aan de hiërarchisch leidinggevende.

Doel van de rol

De medewerker BOA-A richt zich op extern toezicht, uitvoeren van handhavingswerkzaamheden en bijzondere opsporingsbevoegdheden met de specialismen drank- en horecawet, Domein II, en/of de taakvelden centra Sittard-Geleen en wijk (gebiedgebonden) medewerker.

Hoofdtaken

 • Instellen (strafrechtelijk) onderzoek bij vermoeden van overtreding binnen het taakveld van team Handhaving

 • Opsporen en handhaven binnen het taakveld van team Handhaving

 • Controleren en toezicht houden op de openbare ruimte

 • Handhaving van betaald parkeren

 • Afhandelen van klachten en meldingen

 • Opstellen processen-verbaal en rapporten

 • Adviseren met betrekking tot de toepassing van sanctiebeleid

 • Corrigerend optreden binnen het taakveld BOA.

Aanvullende taken

 • Verzorgen van zowel brede als specialistische (productmatige) dienstverlening, zo nodig inclusief preventief toezicht c.q. handhaving op de gebieden milieu, bouwen, parkeren, gebruik openbare ruimte alsmede – als counterpart van de wijkagent – de openbare orde en veiligheid.

 • Zelfstandig plannen en uitvoeren van controles a.d.h.v. de vergaarde informatie en overeenkomstig het vastgestelde beleid.

 • Fungeren als kartrekker alsmede het instrueren en aansturen van overige Boa’s bij (projectmatige) acties.

 • Fungeren als 1e aanspreekpunt en vraagbaak in- en extern.

 • Vergaren en beheren van informatie, wijkgericht en/of op het vakgebied.

 • Opbouwen en onderhouden van (kennis) netwerken.

 • Bijwonen van vakgerichte bijeenkomsten in- en extern

 • Vervaardigen van managementrapportages

 • Opmaken van specifieke boete rapportgages t.b.v. bestuur en/of gecompliceerde processen verbaal ten behoeve van Justitie

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren m.b.t. het (vak)gebied

 • Samenwerken met andere vakspecialisten en zo nodig deelnemen aan Flexteam acties.

 • Bewaken van processen

 • Up to date houden van kennis en vaardigheden door (zelf)studie/instructie.

Kenmerkende contacten

 • Interne en externe contacten

 • Behulpzaam zijn en/of verkrijgen van begrip

Werk- en denkniveau

 • MBO-3 niveau, aangevuld met specifieke opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en RTGB of afgeronde opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid

 • Enige ervaring

Competentieprofiel

 • Communiceren

 • Overtuigingskracht

 • Stressbestendigheid/conflicthantering

 • Resultaatgerichtheid

 • Integriteit

 • Zelfstandigheid

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen,

drs. G.J.M. Cox,

burgemeester

mr. J.W.C. Aalders, MCCC

gemeentesecretaris a.i.