Besluit instandlating Geurverordening Gemeente Maasdonk 2011 en de daarbij behorende gebiedsvisies

Kennisgeving op basis v an artikel 139 van de Gemeentewet

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2016 besloten heeft om de “Geurverordening gemeente Maasdonk 2011” met bijbehorende Gebiedsvisies in 2017 en volgende jaren per 1 januari 2017 in stand te laten in afwachting van een verkenning en herziening van het gemeentelijk geurbeleid.

Het besluit is genomen op basis van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij en de Gemeentewet.

 

Nuland en Vinkel maken sinds 1 januari 2015 deel uit van de gemeente 's-Hertogenbosch. Op basis van de Wet algemene regels herindeling is de geurverordening van de voormalige gemeente Maasdonk tot 1 januari 2017 van toepassing voor dit deel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dit tenzij de verordening vóór deze datum door de raad vervallen is verklaard en het Maasdonkse en

Bossche geurbeleid is geharmoniseerd. Hiervan is nog geen sprake. Er spelen, o.a. voor wat betreft het veehouderijbestand en wet- en regelgeving, ontwikkelingen in de veehouderijsector. Om een beter beeld te krijgen van de geurbeleving van (intensieve) veehouderijen in relatie tot geurgevoelige objecten komt er een verkenning van de geurverordening. In 2019 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze wet wijzigt het omgevingsrecht ingrijpend. De Omgevingswet wordt binnen de gemeente ingevoerd en -waar gewenst- wordt

er op de wet vooruit gelopen. Dat kan zich voordoen indien de conclusies uit de verkenning daar aanleiding voor geven.

Voor Nuland en Vinkel dient een op de kernen afgestemde geurverordening te gelden. Daarom dient de Maasdonkse geurverordening in 2017 e.v. jaren van kracht te blijven. Dit in afwachting van een verkenning en herziening van het geurbeleid.

 

 

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 13 december 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 november 2016, reg.nr. 6387395;

gelet op artikel 6 van de Wet veehouderij en geurhinder;

besluit:

de Geurverordening gemeente Maasdonk 2011 met bijbehorende Gebiedsvisies in 2017 en volgende jaren in stand te laten in afwachting van een verkenning en herziening van het gemeentelijke geurbeleid.

 

’s-Hertogenbosch, 13 december 2016.

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. W.G. Amesz, mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Naar boven