Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2017, 61168BeleidsregelsReglement Burgerlijke Stand 2017

 

Reglement Burgerlijke S tand 2017

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Gelet op: de invoering van Wet Mulder (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek l van het Burgerlijk Wetboek, Stb. 1993, 555) waarin gemeenten worden verplicht een Reglement Burgerlijke Stand vast te stellen.

Besluit vast te stellen: het Reglement Burgerlijke Stand 2017

 

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek {(Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555)};

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160, als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900);

 • c.

  het reglement: het reglement burgerlijke stand van de gemeente Nijmegen (2017)

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is als zodanig benoemd (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • f.

  gemeentehuis: elk huis dat als zodanig is aangewezen met de daarbij behorende beperkingen qua dienstverlening;

 • g.

  trouwen: het voltrekken van een huwelijk dan wel het registreren van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 • h.

  het bureau van de burgerlijke stand: het kantoor of de kantoren van de bureaus Burgerzaken en Publieksdienstverlening van de afdeling Publiekszaken waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt;

 • i.

  Woonplaats: als ingezetene van Nijmegen ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP).

Artikel 2. (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college van Burgemeester en Wethouders kan ambtenaren in dienst van de afdeling Publiekszaken benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college van Burgemeester en Wethouders kan tot buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen:

  • a)

   personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Nijmegen, voor het gebruikelijk voltrekken van huwelijken en partnerschapregistraties;

  • b)

   personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Nijmegen, voor het voltrekken van een bepaald huwelijk of partnerschapsregistratie;

  • c)

   leden van het college van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad.

 • 4.

  De bevoegdheid bedoeld in artikel 2, lid 1 en lid 3, sub b, is gemandateerd aan het hoofd, bureauhoofd Burgerzaken en bureauhoofd Publieksdienstverlening van de afdeling Publiekszaken.

Artikel 3. Benoeming

 • 1.

  De benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand geschiedt voor de periode die gelijk is aan de periode dat betrokken ambtenaar in dienst is van de gemeente Nijmegen en zijn werkzaamheden uitoefent bij de afdeling Publiekszaken.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd:

  • a)

   voor de duur van het uitoefenen van de functie van lid van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen of lid van de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen;

  • b)

   voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode, dag of huwelijk.

Artikel 4. Plichten (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht geen werkzaamheden met betrekking tot het voltrekken van huwelijken binnen de voor hem op de afdeling Publiekszaken geldende werktijden, anders dan in opdracht van het hoofd van het bureau Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken.

 • 2.

  Bij de huwelijksvoltrekking of partnerregistratie draagt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand gebruikelijk een door de gemeente ter beschikking gestelde toga, tenzij het bruidspaar anders wenst. Door of vanwege het hoofd van het bureau Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken gegeven aanwijzingen met betrekking tot de kleding worden door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand opgevolgd.

 • 3.

  Te allen tijde houdt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zich aan de aanwijzingen of instructies gegeven door het hoofd van het bureau Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken

 • 4.

  Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, zoals genoemd in artikel 2, lid 3. onder a. dienen elk wettelijk huwelijk of partnerschapregistraties te voltrekken.

Artikel 5. Vergoeding voor de werkzaamheden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

1. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals genoemd in artikel 2, lid 3, onder a, ontvangt voor ieder door hem afzonderlijk voltrokken huwelijk een vergoeding conform de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Locatie

 • 1.

  Onverminderd wat daarover in de wet is bepaald, verrichten de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  Aanwijzing van een vaste locatie tot gemeentehuis geschiedt door Burgemeester en Wethouders. Als vaste locatie zijn aangewezen: het Stadhuis, de Stadswinkel en het Steunpunt Stadswinkel.

 • 3.

  Op de gemeentehuizen waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt kunnen alle werkzaamheden de burgerlijke stand betreffende worden verricht. Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik geschiedt op grond van het Raadsbesluit 235/1999 door Burgemeester en Wethouders. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Publiekszaken. In de aangewezen gemeentehuizen voor incidenteel gebruik kunnen slechts huwelijken worden gesloten, partnerschappen worden geregistreerd of omzettingen geschieden.

Artikel 7. Voorwaarden voor aanwijzing van een gemeentehuis

 • 1.

  Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik geschiedt pas nadat het bruidspaar heeft gekozen voor een huwelijkssluiting in een locatie binnen de gemeentegrenzen, anders dan het gemeentehuis. De dag, het tijdstip en de locatie zijn uiterlijk zes weken vóór de huwelijkssluiting schriftelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar gemaakt.

 • 2.

  Als gemeentehuis kunnen slechts worden aangewezen gebouwen waarvan het gebruik een permanent karakter draagt. De aanwijzing van een gemeentehuis voor incidenteel gebruik mag niet leiden tot strijd met de openbare orde of de goede zeden hoe ook genaamd.

 • 3.

  De beheerder van de locatie stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting ter beschikking aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de huwelijkssluiting wordt bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis.

 • 4.

  De tot gemeentehuis aangewezen locatie dient voor de duur van de huwelijkssluiting voor ieder vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn. In de tot trouwzaal bestemde ruimten mag gedurende de gehele plechtigheid niet worden gerookt.

 • 5.

  De gemeente is niet verantwoordelijk voor het regelen van parkeervoorzieningen ter plaatse. Dit dient geregeld te worden door de hoofdbewoner/eigenaar.

 • 6.

  Indien de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt is deze geheel voor rekening van het bruidspaar.

 • 7.

  Voor de inrichting en aankleding van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk. De aanpassing van de locatie vindt plaats in nauw overleg met de beheerder. In ieder geval dienen een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig te zijn. Aanwijzing leidt, anders dan bij overeenkomst, niet tot enige verantwoordelijkheid van de gemeente voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie.

 • 8.

  De mogelijkheid bestaat dat een gebruikersvergunning noodzakelijk is, bijvoorbeeld als er meer dan 50 gasten aanwezig zijn. Dit dient geregeld te worden door het bruidspaar.

 • 9.

  Het niet voldoen aan de bepalingen van dit artikel kan voor de gemeente reden zijn de huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

Artikel 8. Kosteloze huwelijksvoltrekking ofpartnerschapsregistratie of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk.

 • 1.

  Onverminderd wat daarover in de Wet is bepaald, wordt tweemaal per week gelegenheid gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk.

 • 2.

  Van het bruidspaar of partners dient tenminste één persoon ingeschreven te staan in de GBA van Nijmegen.

 • 3.

  Het voltrekken van kosteloze huwelijken en het registreren van kosteloze partnerschappen vinden plaats in de Stadswinkel. Behalve het bruidspaar zijn maximaal 15 personen toegestaan.

 • 4.

  De randvoorwaarden bij de kosteloze ceremonie zijn:

  • a)

   De kosteloze huwelijksvoltrekkingen en kosteloze partnerschapregistraties worden volgens een door het hoofd van het bureau Burgerzaken vastgesteld schema voltrokken;

  • b)

   De kosteloze huwelijksvoltrekkingen en kosteloze partnerschapregistraties duren maximaal 10 minuten;

  • c)

   Er vindt geen voorgesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die de voltrekking sluit;

  • d)

   Er wordt geen persoonlijke toespraak gehouden tijdens de ceremonie;

  • e)

   Er wordt geen geschenk gegeven door of vanwege de gemeente.

Artikel 9. Betaalde huwelijksvoltrekking ofpartnerschapsregistratie of omzetting van eengeregistreerd partnerschap of van een huwelijk

 • 1.

  Op maandag tot en met woensdag van 10 tot 12 uur wordt gelegenheid gegeven voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapregistraties met een eenvoudige ceremonie.

 • 2.

  De randvoorwaarden bij de eenvoudige ceremonie zijn:

  • a)

   De huwelijksvoltrekkingen en de partnerschapregistraties worden volgens een door het hoofd van het bureau Burgerzaken vastgesteld schema voltrokken;

  • b)

   De huwelijksvoltrekkingen en partnerschapregistraties duren maximaal 10 minuten;

  • c)

   Er vindt geen voorgesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die de voltrekking sluit;

  • d)

   Er wordt geen persoonlijke toespraak gehouden tijdens de ceremonie;

  • e)

   Er wordt geen geschenk gegeven door of vanwege de gemeente.

 • 3.

  Op alle dagen van de week wordt gelegenheid gegeven voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapregistraties met een standaard ceremonie.

 • 4.

  De randvoorwaarden bij de standaard ceremonie zijn:

  • a)

   De bruidsparen kunnen hun voorkeur uitspreken voor de buitengewoon ambtenaar die het huwelijk of partnerregistratie sluit;

  • b)

   De huwelijksvoltrekkingen en partnerschapregistraties duren ongeveer 30 minuten;

  • c)

   Er vindt een voorgesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die de voltrekking sluit;

  • d)

   Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden tijdens de ceremonie;

  • e)

   Er wordt een geschenk gegeven namens de gemeente.

Artikel 10. Leiding van de dienst

 • 1.

  Het hoofd van het bureau Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het hoofd van het bureau Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken zorgt voor de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 11. Reservering huwelijk

1.Een huwelijksdatum kan maximaal 1 jaar vóór de huwelijksdatum worden gereserveerd nadat de huwelijksaangifte heeft plaatsgevonden.

Artikel 12. Openstelling

 • 1.

  Met uitzondering van de tijdstippen voor huwelijksvoltrekking zijn de openingstijden van het bureau burgerlijke stand dezelfde als de openingstijden die voor de afdeling Publiekszaken zijn vastgesteld.

 • 2.

  Door of namens het hoofd van bureau Burgerzaken worden tijdstippen en locaties aangewezen als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het hoofd van bureau Burgerzaken, worden geopend op zaterdag, zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. Openstelling vindt plaats als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 4.

  In bijzondere gevallen kan het hoofd van bureau Burgerzaken besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 13. Schakelbepaling

 • 1.

  De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekking zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 • 2.

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het college van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Nijmegen 2017.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op dag na publicatie.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 28 maart 2017.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

 

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

 

Toelichting op het Reglement burgerlijke stand Nijmegen 2017

Algemeen:

De wet draagt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een aantal taken op. De ambtenaar van de burgerlijke stand is in de uitvoering van zijn taken zelfstandig en staat als zodanig niet in een hiërarchische verhouding, noch tot collegae, noch tot het gemeentebestuur. Door het afleggen van zijn ambtseed heeft hij zich persoonlijk verbonden tot vervulling van de hem door de wet opgedragen verplichtingen. Het aan de ambtenaar van de burgerlijke stand opleggen van bepalingen of van verplichtingen niet overeenkomstig wettelijke bepalingen, kan worden bestraft met een maximum gevangenisstraf van twee jaar of een geldboete van de vierde categorie (365 Sr). Via een werkverdeling en de aanwijzing van de leiding van de dienst wordt voorkomen dat de ene ambtenaar van de burgerlijke stand tot een andere beslissing komt dan een andere ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt de uniformiteit bewaakt. Het hoofd van het bureau Burgerzaken wordt belast met de leiding van de dienst en draagt voor de uitvoering van de werkzaamheden de verantwoordelijkheid. Hij bewaakt voorts een goede dienstverlening aan klanten van de dienst.

Benoeming, schorsing en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand is ingevolge de Wet van 14 oktober 1993 (Stb. 1993, 555) met ingang van 1 januari 1995 in handen gelegd van Burgemeester en Wethouders. Tevens is het College van Burgemeester en Wethouders het aangewezen orgaan dat regelend optreedt ten aanzien van het bureau en de ambtenaren van de burgerlijke stand. De nieuwe Wet bepaalt verder dat door gemeenten een reglement burgerlijke stand dient te worden vastgesteld.

Er is een aantal redenen waarom het Reglement burgerlijke stand wordt gewijzigd:

 • 1.

  De terminologie in het Reglement is aangepast aan de termen in de huidige organisatie.

 • 2.

  Kleine wijzigingen en aanpassingen.

 • 3.

  De kosteloze huwelijken worden in de Stadswinkel voltrokken.

Artikelsgewijs:

Artikel 1: Begripsbepaling

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand moet in dienst zijn van de afdeling Publiekszaken.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 1:16 d, 1e lid, Burgerlijk Wetboek).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan al dan niet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking en de uitvoering van de daarmee samenhangende handelingen (artikelen 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2: Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Lid 1, stelt de beperking dat alleen ambtenaren werkzaam bij de afdeling Publiekszaken tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Het belang hiervan is gelegen in het feit dat de aanwezigheid van vakkennis hierdoor meer is gegarandeerd en dat de noodzakelijke professionaliteit wordt gewaarborgd.

In dit artikel staan de verschillende categorieën buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand vermeld.

Artikel 3: Benoeming

Lid 1 bepaalt dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode wordt benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente en werkzaam is bij de afdeling Publiekszaken.

De bevoegdheid bedoeld tot benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand is gemandateerd aan het hoofd, bureauhoofd Burgerzaken en bureauhoofd Publieksdienstverlening van de afdeling Publiekszaken.

Het tweede lid stelt dat een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een bepaalde periode wordt benoemd. Voor de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand die gebruikelijk huwelijken voltrekken, is de periode vijf jaar.

Bruidsparen die bij hun huwelijk of partnerregistratie iemand naar eigen keuze als ambtenaar willen hebben, kunnen een verzoek indienen tot benoeming van een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

Leden van het college van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad worden in de hoedanigheid van onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd, uiterlijk voor de periode dat zij lid van het college van Burgemeester en Wethouders, respectievelijk raadslid zijn.

De bevoegdheid bedoeld tot benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag is gemandateerd aan het hoofd, bureauhoofd Burgerzaken en bureauhoofd Publieksdienstverlening van de afdeling Publiekszaken. Het mandaat biedt de praktische mogelijkheid om binnen redelijke termijn een buitengewoon ambtenaar voor het voltrekken van een huwelijk voor één dag aan te wijzen.

Artikel 4: Plichten (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn verantwoording schuldig aan het hoofd van het bureau Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken, die de leiding heeft over de burgerlijke stand.

Landelijk is een discussie geweest over het toelaten van gewetensbezwaren bij ambtenaren van de burgerlijke stand. De discussie ging met name over gewetensbezwaren uit geloofsovertuiging bij het sluiten van een huwelijk of partnerregistratie van personen van hetzelfde geslacht. In Nijmegen zijn er geen ambtenaren van de burgerlijke stand die dergelijke gewetensbezwaren hebben.

Om te voorkomen dat in de toekomst problemen ontstaan, wordt van iedere buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die gebruikelijk huwelijken en partnerregistraties sluit, verlangd dat er geen gewetensbezwaren zijn. Bij de benoemingsprocedure van een nieuw buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze eis onderdeel uit van de selectie.

Artikel 5: Vergoeding voor de werkzaamheden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Alleen de buitengewoon ambtenaren die gebruikelijk huwelijken en partnerregistraties in Nijmegen voltrekken, krijgen een vergoeding. Dit gebeurt overeenkomstig de rechtspositieregeling die is vastgesteld in Nijmegen. De overige buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Artikel 6: Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun werkzaamheden in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is een daartoe door het bevoegde bestuursorgaan aangewezen locatie. Indien er zwaarwichtige redenen zijn, kunnen de werkzaamheden ook elders binnen de gemeente worden verricht (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 1:64 Burgerlijk Wetboek). Hierbij kan worden gedacht aan de sluiting van een huwelijk in een ziekenhuis of in een huis van bewaring.

Op 15 december 1999 heeft de Gemeenteraad besloten dat trouwen in Nijmegen mogelijk is op in principe alle locaties. Daarnaast heeft de Gemeenteraad de bevoegdheid tot aanwijzen van een trouwlocatie gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Deze bevoegdheid is vervolgens gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Publiekszaken.

Het mandaat biedt de praktische mogelijkheid om, anders dan bedoeld in de eerste alinea van de toelichting op artikel 4, binnen redelijke termijn een gebouw aan te wijzen als gemeentehuis voor het voltrekken van huwelijken.

Artikel 7: Voorwaarden voor aanwijzing van een gemeentehuis

Aanwijzing van een locatie als gemeentehuis ten behoeve van de huwelijksvoltrekking is slechts mogelijk indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet tijdig duidelijk zijn wanneer het huwelijk wordt voltrokken zodat administratieve voorbereidingen kunnen worden getroffen. Voorts dient de beheerder van de trouwlocatie zijn medewerking te verlenen zodat de ambtenaar zijn werkzaamheden naar behoren en in zelfstandigheid kan uitvoeren.

Ook moet de openbaarheid zijn gegarandeerd en mag er geen gevaar bestaan voor de openbare orde. In verband met het vereiste van openbaarheid dient de locatie ook vrij en niet al te moeilijk toegankelijk te zijn. Algemeen gesproken mag niet het risico worden genomen dat de huwelijksvoltrekking in strijd met de wettelijke bepaling plaatsvindt.

Artikel 8: Kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk

In artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 tot regeling der heffing van regten wegens de verrigtingen van den ambtenaar van den burgerlijken stand is geregeld dat tenminste tweemaal per week gelegenheid moet worden gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrekking. Nijmegen geeft op de maandagochtend tweemaal gelegenheid.

Er is veel vraag naar kosteloze voltrekkingen. In dit verband wordt verlangd dat een van de betrokkenen in de GBA van Nijmegen is ingeschreven om in aanmerking te komen voor een kosteloze voltrekking. Er worden alternatieven geboden voor de kosteloze voltrekkingen, namelijk op maandag, dinsdag en woensdagochtend waarbij tegen een redelijk tarief een plechtigheid van maximaal 10 minuten in de trouwzaal van het Stadhuis wordt geboden. Hierbij wordt geen persoonlijke toespraak gehouden, er is geen voorgesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand en er wordt geen presentje van de gemeente Nijmegen overhandigd.

In de Stadswinkel is een kamer gemaakt voor het voltrekken van huwelijken. Deze ruimte zal gebruikt worden voor huwelijken. Alle kosteloze huwelijken worden in deze ruimte voltrokken. Bij deze huwelijken mogen het bruidspaar en maximaal 10 andere personen aanwezig zijn.

Artikel 9: Betaalde huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk

Er zijn twee categorieën van betaalde voltrekkingen. Als alternatief voor kosteloze voltrekkingen worden op maandag, dinsdag en woensdagochtend tegen een redelijk tarief een eenvoudige plechtigheid van maximaal 10 minuten in de trouwzaal van het Stadhuis geboden. Hierbij wordt geen persoonlijke toespraak gehouden, er is geen voorgesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand en er wordt geen presentje van de gemeente Nijmegen overhandigd.

Voorts is er de standaard ceremonie. Bij deze huwelijken en partnerschapsregistraties kan een keuze gemaakt worden uit meer dan tien buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, die ieder op hun eigen wijze een passende invulling geven aan de ceremonie. De ambtenaar die het huwelijk of partnerregistratie voltrekt heeft een voorgesprek met de betrokkenen. Hierbij worden de onderdelen besproken die bij de plechtigheid naar voren komen. Ook worden hier de elementen van de persoonlijke toespraak besproken. De standaard ceremonie neemt ongeveer 30 minuten in beslag en er wordt een passend cadeau overhandigd namens de gemeente.

Artikel 10: Leiding van de dienst

Ingevolge artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994 wijzen het college van Burgemeester en Wethouders de ambtenaar van de burgerlijke stand aan die is belast met de leiding van de dienst. Uit praktische overwegingen en om adequaat te reageren op veranderingen is het hoofd van het bureau Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken aangewezen voor de verdeling van de dagelijkse werkzaamheden van de burgerlijke stand. Het hoofd van het bureau Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken dient daarvoor wél zelf als ambtenaar van de burgerlijke stand te zijn benoemd en beëdigd

Artikel 12: Openstelling

De reguliere openingstijden op werkdagen en de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen alsmede de overige daarvoor door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen dagen of tijdstippen waarop de gemeentelijke dienst niet of slechts voor bepaalde diensten is geopend, moeten worden bepaald.

Dit geldt tevens voor de tijdstippen waarop reguliere huwelijken worden voltrokken. Het gemeentebestuur heeft zich bovendien uitgesproken voor de mogelijkheid om op ieder moment van de week te kunnen trouwen.