Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Hellendoorn 2017

Nijverdal, 28 maart 2017 Nr. 17INT00546

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

gelet op:

 • -

  de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • -

  artikel 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de betreffende artikelen van de in de gemeente Hellendoorn geldende belastingverordeningen, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t : vast te stellen de:

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Hellendoorn 2017.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid, onderdeel b van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen in de belastingverordeningen van de gemeente Hellendoorn op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

 • 3.

  De op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 233 van de Gemeentewet, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het gevorderde, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde bedrag. Artikel 2 blijft bij de op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen buiten toepassing.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige voor:

  a. de hondenbelasting;

  b. de rioolheffing;

  c. de vermakelijkhedenretributie;

  aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na het verstrijken van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

 • 2.

  De belastingplichtige voor de toeristenbelasting aan wie niet voor afloop van het kalenderjaar een aangiftebiljet is uitgereikt, is gehouden binnen 21 dagen na afloop van het kalenderjaar bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

 • 3.

  Indien de belastingplicht voor de hondenbelasting in de loop van het belastingjaar ontstaat, dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de belastingplichtige binnen één maand na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet.

 • 4.

  Indien de belastingplicht voor de rioolheffing, toeristenbelasting of vermakelijkhedenretributie in de loop van het belastingjaar ontstaat, moet de belastingplichtige binnen één maand na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet.

 • 5.

  Als formulier van het aangiftebiljet hondenbelasting wordt vastgesteld:

  • a.

   voor het doen van aangifte, het formulier dat in overeenstemming is met het in de bijlage opgenomen model;

  • b.

   voor het afmelden van honden, het formulier dat in overeenstemming is met het in de bijlage opgenomen model.

 • 6.

  Als formulier van het aangiftebiljet rioolheffing wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in de bijlage opgenomen model.

 • 7.

  Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in de bijlage opgenomen model.

 • 8.

  Als formulier van het aangiftebiljet vermakelijkhedenretributie wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in de bijlage opgenomen model.

 • 9.

  Met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel, moet het aangiftebiljet worden ingeleverd of toegezonden:

  • a.

   voor de hondenbelasting, rioolheffing en vermakelijkhedenretributie: binnen één maand na ontvangst van het aangiftebiljet;

  • b.

   voor de toeristenbelasting: binnen 21 dagen na afloop van het kalenderjaar.

 • 10.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden ingeleverd of toegezonden.

Artikel 3 Gebruik nachtverblijfregister ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting

Bij de vaststelling van feiten ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting kan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar het door de belastingplichtige bijgehouden nachtverblijfregister raadplegen.

Artikel 4 Voorlopige aanslag

 • 1.

  De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar kan een voorlopige aanslag opleggen, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aanslagen, zulks naar zijn mening rechtvaardigt.

 • 2.

  De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, dan wel na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan kan:

  • a.

   voor de leges geschieden op grond van de door de belastingplichtige ingevulde aanvraag om omgevingsvergunning;

  • b.

   voor de vermakelijkhedenretributie geschieden op grond van het door de belastingplichtige ingevulde en door zijn/haar accountant gewaarmerkte aangiftebiljet vermakelijkhedenretributie of bij het ontbreken van het aangiftebiljet, de gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de meest recente belastingaanslag over, dan wel met betrekking tot het meest recente tijdvak of kalenderjaar;

  • c.

   voor de rioolheffing op geloosd grondwater geschieden op grond van het meest recente aangiftebiljet dat belastingplichtige heeft ingeleverd ter zake van het lozen van grondwater;

 • met dien verstande dat daarbij op benaderende wijze rekening kan worden gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de gemeentelijke belasting alsmede met andere wijzigingen die voor de heffing van de gemeentelijke belasting van belang kunnen zijn. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag, waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, lager is dan het op de voet van de vorige volzin berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag.

Artikel 5 Rente

 • 1.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990, overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  In afwijking van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 23,00 niet te boven gaat.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  De “Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Hellendoorn”, vastgesteld bij besluit van 5 februari 2013 met kenmerk 13INT00350, wordt ingetrokken op het moment dat deze regeling in werking treedt.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als "Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Hellendoorn 2017".

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,

 

Bijlage behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Hellendoorn 2017

In onderstaande formulieren voor het doen van aangifte wordt in ieder geval gevraagd naar de volgende zaken:

 

Model voor het formulier van het aangiftebiljet hondenbelasting “Aangifte hond”:

 • -

  identificatie van de belastingplichtige;

 • -

  telefoonnummer of emailadres;

 • -

  ingangsdatum van de wijziging;

 • -

  aanduiding hoeveelheid honden;

 • -

  aanduiding wel of geen kennel;

 • -

  datum aangifte;

 • -

  handtekening.

 

Model voor het formulier van het aangiftebiljet hondenbelasting “Afmelding hond”:

 • -

  identificatie van de belastingplichtige;

 • -

  telefoonnummer of emailadres;

 • -

  ingangsdatum van de wijziging;

 • -

  reden van de wijziging: overlijden/verkoop/overdracht van de hond;

 • -

  onderliggende bewijslast van overlijden/verkoop/overdracht van de hond;

 • -

  datum aangifte;

 • -

  handtekening.

 

Model voor het formulier van het aangiftebiljet rioolheffing “Grondwaterlozing”:

 • -

  identificatie van de belastingplichtige;

 • -

  telefoonnummer of emailadres en/of contactpersoon;

 • -

  of er in het tijdvak van de aangifte grondwater is geloosd op de gemeentelijke riolering;

 • -

  het netto-volume van de grondwaterlozing;

 • -

  onderliggende bewijslast;

 • -

  datum aangifte;

 • -

  handtekening.

 

Model voor het formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting

 • -

  identificatie van de belastingplichtige;

 • -

  telefoonnummer of emailadres en/of contactpersoon;

 • -

  of er in het tijdvak van de aangifte, tegen vergoeding in welke vorm dan ook, gelegenheid is geboden tot verblijf met overnachtingen aan personen die geen ingezetene zijn van de gemeente Hellendoorn;

 • -

  aantal vaste standplaatsen;

 • -

  hoeveelheid overnachtingen, onderverdeeld per maand en categorie;

 • -

  een berekening van de verschuldigde toeristenbelasting;

 • -

  datum aangifte;

 • -

  handtekening.

 

Model voor het formulier van het aangiftebiljet vermakelijkhedenretributie

 • -

  identificatie van de belastingplichtige;

 • -

  telefoonnummer of emailadres en/of contactpersoon;

 • -

  aanwezigheid van een vermakelijkheid;

 • -

  aantal bezoekers;

 • -

  accountantsverklaring;

 • -

  datum aangifte;

 • -

  handtekening.

Naar boven