Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2017, 55875Overige besluiten van algemene strekkingNadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen

HEEFT BESLOTEN:

 

de Nadere Regels parkeren op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 als volgt te wijzigen:

 

Artikel I

 

Aan artikel 4 (Bewonersvergunning schilwijken) worden aan het derde lid de volgende onderdelen toegevoegd, die als volgt luiden:

 

 • k.

  het complex op de hoek Nieuweweg/Oostersingel, op de percelen kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie G, nummers 5299, 3679, 4645, 6214, 6306, 6340, 6341, 6348, 6659, 6660, 6685 en 6686;

   

 • l.

  Boterdiep 9 t/m 25 (oneven) – onderdeel van het complex De Jakobijn;

   

 • m.

  het complex Merckt aan de Grote markt (Naberstraat).

Artikel II

 

Aan artikel 5 (Bedrijvenvergunning) worden aan het zevende lid de volgende onderdelen toegevoegd, die als volgt luiden:

 

 • k.

  het complex op de hoek Nieuweweg/Oostersingel, op de percelen kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie G, nummers 5299, 3679, 4645, 6214, 6306, 6340, 6341, 6348, 6659, 6660, 6685 en 6686;

   

 • l.

  Boterdiep 9 t/m 25 (oneven) – onderdeel van het complex De Jakobijn;

   

 • m.

  het complex Merckt aan de Grote markt (Naberstraat).

Artikel III

 

Aan artikel 6 (Bezoekersvergunning) wordt een vijfde lid toegevoegd dat als volgt komt te luiden:

 

 • 5.

  Bewoners van onderstaande adressen of van onderstaand gebied komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel:

  • a.

   Boterdiep 9 t/m 25 (oneven) – onderdeel van het complex De Jakobijn.

Artikel IV Inwerkingtreding

 

Deze wijziging van de Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2014 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 28 maart 2017

De burgemeester,

Peter den Oudsten

De secretaris,

Peter Teesink

Toelichting

Artikel I

Door toevoeging van het gestelde in artikel 4, derde lid onder k en verder wordt bereikt dat (toekomstige) bewoners van de genoemde adressen niet in aanmerking komen voor een bewonersparkeervergunning. Dit, omdat de parkeerdruk in de betreffende gebieden (Binnenstad-Oost; Ciboga; centrum) hoog is en het aantal (toekomstige) zelfstandige woningen groot is, zodat de parkeerdruk in de openbare ruimte onacceptabel hoog wordt.

Artikel II

Door toevoeging van het gestelde in artikel 5 lid 7 onder k en verder wordt bereikt dat degenen die (in de toekomst) een beroep of bedrijf uitoefenen op de genoemde adressen niet in aanmerking komen voor een bewonersparkeervergunning. Dit, omdat de parkeerdruk in de betreffende wijken hoog is.

Artikel III

Het gehele CiBoGa-terrein is geen betaald-parkeren-gebied. Dit betekent dat geen van de bewoners in aanmerking komt voor een bewoners- of bezoekersvergunning. De adressen Boterdiep 9 t/m 25 (oneven) – onderdeel van het complex De Jakobijn – maken geografisch onderdeel uit van het CiBoGa-terrein. Om die reden ligt het in de rede om (toekomstige) bewoners van Boterdiep 9 en verder evenmin in aanmerking te laten komen voor een bewoners- c.q. bezoekersvergunning. Bovendien is er ter plaatse geen parkeergelegenheid in de openbare ruimte; dit is een extra reden om de bewoners van deze adressen ook niet in aanmerking te laten komen voor een bezoekersvergunning.