Kennisnemen van de bestuurlijke reactie op de motie “Kansen voor uitbreiding Zuidas” en instemmen met een reservering voor het vervolgproces uitbreiding grootstedelijk gebied Zuidas. (2017, nr, 76/174)

 

Nummer 76/174

Agendapunt 23

Datum besluit B&W 31 januari 2017

Onderwerp

Kennisnemen van de bestuurlijke reactie op de motie “Kansen voor uitbreiding Zuidas” en instemmen met een reservering voor het vervolgproces uitbreiding grootstedelijk gebied Zuidas.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 174);

Gelet op:

 artikel 169 van de Gemeentewet;

 artikel 41, lid 9 van het Regelement van orde voor de raad van Amsterdam;

 artikel 169, lid 3: passieve informatieplicht van de Gemeentewet;

 de Verordening op grond van artikel 212, eerste lid jo van de Gemeentewet;

 artikel 6, eerste lid van de Financiële verordening Gemeente Amsterdam;

Besluit:

  • 1.

    kennis te nemen van de beantwoording van motie 1224.16 inzake de kansen voor uitbreiding Zuidas (zie bijlage 1);

  • 2.

    kennis te nemen van het vervolgproces inhoudende:

• het opstellen van het Strategiebesluit voor het gebied tussen Amstelveenseweg en Schinkel

• het opstellen van een Gebiedsuitwerking voor het gebied tussen Amstelveenseweg en Nieuwe Meer.

• De besluitvorming over de uitbreiding van het grootstedelijk gebied Zuidas aan het college van B&W voor te leggen nadat de resultaten van bovengenoemde onderzoeken zijn afgerond. Naar verwachting medio 2017.

3.in te stemmen met het reserveren van € 560.000,- aan benodigde proceskosten voor het vervolgproces uitbreiding grootstedelijk gebied Zuidas.

3. Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

3. in zijn vergadering op 16 maart 2017.

De plv. voorzitter

J.S.A. Vroege

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Naar boven