Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2017, 50803Plannen | overigVoorbereiding bestemmingsplannen en structuurvisie voor ruimtelijke ontwikkelingen, gemeente Weert

Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij voornemens zijn onderstaande bestemmingsplannen en structuurvisie voor te bereiden. Ten aanzien van het voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd, kunnen geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Te zijner tijd zal een ontwerp van het betreffende bestemmingsplan en de structuurvisie ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op de plannen. In het huis-aan-huis-blad 1Weert en via een officiële bekendmaking op de website www.overheid.nl (en ook te bekijken via weert.nl/bekendmakingen) zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe men kan reageren.

 

Bestemmingsplan Tuurkesweg 7B en 9

Het bestemmingsplan voorziet in de herverkaveling van een bestaande bouwmogelijkheid voor 2 nieuwe woningen tussen de bestaande woningen met huisnummers 9 en 9a.

 

Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een hoteltoren met casino en bioscoop op de hoek Ringbaan-Noord/A2.

 

Bestemmingsplan Binnenstad 2017

Actualisatie van het bestemmingsplan Binnenstad 2009. Het plangebied omvat in grote lijnen de binnenstad van Weert, te weten het gebied binnen de singels, inclusief de Stationsstraat, het Stationsplein en de Maaspoort. Het gedeelte van de Parallelweg tussen de Driesveldlaan en het Stationsplein en het gedeelte van de Sint Maartenslaan vanuit het Stationsplein tot aan de Drehmansstraat behoren ook tot het plangebied. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door het kanaal. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de St. Rumoldusstraat en de Wilhelminastraat. Aan de oostzijde wordt het plangebied globaal begrensd door de Recollectenstraat, een deel van de Biest, Emmasingel, Vogelsbleek en Begijnenhofstraat, de Maria Wijnaard, de Windesheimstraat, de Wittevrouwenstraat en de bebouwing op de hoek van de Roermondseweg en de Maaseikerweg.

 

Een kaart van het plangebied is raadpleegbaar via www.weert.nl/bpbinnenstad2017.

 

Om de vitaliteit in de binnenstad te behouden is het uitgangspunt om detailhandel compacter te maken en zo het kernwinkelgebied kleiner te maken, naast dienstverlening en kantoren met baliefunctie wordt een verruiming van functies voorgestaan binnen de singels en het stationsgebied (kantoren zonder baliefunctie, cultuur en ontspanning alsmede onder voorwaarden ambachtelijke bedrijven en functies op verdiepingen). De bestemming Centrum wordt, voor zover gelegen buiten het kernwinkelgebied en met uitzondering van de Maaspoort gewijzigd in Gemengd als er al geruime tijd een andere functie aanwezig is dan detailhandel dan wel er sprake is van een langdurig leegstaand pand. De eigenaren van deze panden worden aangeschreven. Mocht toch nog de mogelijkheid worden gewenst om een winkel in het pand te vestigen, dan wordt hiervoor een binnenplanse afwijking opgenomen. Dan moet de winkel binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ook daadwerkelijk gevestigd zijn. Tevens wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming Centrum (winkels toegestaan) te kunnen wijzigen in Gemengd (winkels niet toegestaan) bij panden die langer dan drie jaar leeg staan (buiten het kernwinkelgebied en met uitzondering van de Maaspoort). Verder worden onder nadere voorwaarden aanvullende woonmogelijkheden geboden.

  

Eerste partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025 ‘Visie op het stadshart’

In de visie wordt de ruimtelijke ontwikkelingsrichting van de binnenstad van Weert geschetst met onder andere beleid voor het compacter maken van het kernwinkelgebied zodat deze wordt afgestemd op de behoefte. In de aanloopstraten wordt herbestemming naar andere functies voorgestaan. Verder vindt functieverruiming plaats met bijvoorbeeld cultuur en ontspanning, kantoren zonder baliefunctie alsmede onder voorwaarden ambachtelijke bedrijven en functies op verdiepingen. De thema’s horeca en evenementen zijn toegevoegd aan de visie. Tevens wordt ingegaan op fietsenstallingen, fietsen, klimaatadaptatie, gezonde stad, meer spel- en beweegaanleidingen, de ruimtelijke opgave bij achterkantsituaties, het verminderen van winkelmeters en nieuwbouw woningen onder voorwaarden.

 

Weert, 29 maart 2017