Subsidieregeling Evenementen Weert 2017

Burgemeester en wethouders van Weert;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

 

 

Subsidieregeling Evenementen Weert 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 5;

 • b.

  ASV 2017: de Algemene Subsidieverordening Weert 2017;

 • c.

  calamiteit: een vooraf niet te voorziene gebeurtenis bij een evenement die tot grote financiële schade leidt;

 • d.

  evenement: een professioneel georganiseerde, bijzondere publieke gebeurtenis in de gemeente Weert, die de duur heeft van minimaal een dagdeel;

 • e.

  financieel verslag: een gespecificeerd financieel overzicht van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten en baten ten opzichte van de ingediende begroting;

 • f.

  inhoudelijk verslag: een tekstueel verslag dat een goed beeld geeft van het verloop van het evenement, de bezoekersaantallen, behaalde doelstellingen, resultaten en enkele foto’s;

 • g.

  toetsingsnormen evenementensubsidies: een door het college vastgestelde scorekaart op basis waarvan de hoogte van de subsidie voor een evenement wordt bepaald.

Artikel 2 Algemene bepaling

 • 1.

  Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 ASV 2017.

 • 2.

  De bepalingen van de ASV 2017 zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk voor het organiseren van evenementen.

Artikel 5 Activiteiten

Deze regeling is van toepassing op het organiseren van kwalitatief goede evenementen die bijdragen aan de doelstelling van een gastvrije, levendige aantrekkelijke gemeente voor zowel eigen inwoners als bezoekers uit de regio.

Artikel 6 Weigeringsgronden

In aanvulling op de ASV wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  het verzoek om een evenementenvergunning is afgewezen;

 • b.

  op andere wijze reeds subsidie van de gemeente Weert wordt verkregen;

 • c.

  er voor het evenement al 3 keer subsidie is verleend.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 7 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de datum waarop het betreffende evenement plaatsvindt, middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie dient vergezeld te gaan van een gespecificeerde begroting, voorzien van een toelichting per begrotingspost.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 8 Algemeen

In aanvulling op de ASV 2017 geldt voor organisaties die aanspraak maken op subsidie op grond van deze regeling dat:

 • a.

  het evenement voor iedereen toegankelijk is, ongeacht zijn of haar achtergrond;

 • b.

  de subsidieaanvrager ten tijde van het plaatsvinden van het evenement beschikt over alle benodigde vergunningen en ontheffingen;

 • c.

  de subsidieaanvrager binnen 13 weken nadat het evenement heeft plaatsgevonden een inhoudelijk en financieel verslag aan het college overlegt.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 9 Algemeen

De subsidie voor evenementen is bedoeld om een tekort op de begroting (gedeeltelijk) te compenseren.

Artikel 10 Hoogte subsidie

 • 1.

  De hoogte van de evenementensubsidie is afhankelijk van de score die op basis van de toetsingsnormen evenementensubsidies is bepaald.

 • 2.

  De subsidie bedraagt bij een score van:

  • a.

   0 t/m 74 punten maximaal € 500,-;

  • b.

   75 t/m 124 punten maximaal € 2.500,-;

  • c.

   125 t/m 174 punten maximaal € 5.000,-;

  • d.

   175 t/m 325 punten maximaal € 7.500;-.

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal 35% van de goedgekeurde begroting.

 • 4.

  Het college stelt een beleidsregel vast voor de wijze waarop de begroting wordt beoordeeld.  

Hoofdstuk 5 Tegemoetkoming bij calamiteiten

Artikel 11  

Organisaties van evenementen waarbij zich een calamiteit heeft voorgedaan, kunnen aanspraak maken op een subsidie ‘tegemoetkoming bij calamiteiten’.

Artikel 12 Voorwaarden voor subsidie ‘tegemoetkoming bij calamiteiten’

 • 1.

  Het betreft een evenement in de gemeente Weert dat naar het oordeel van het college bijdraagt aan de versterking van de centrumfunctie (‘beleving stadskern’) dan wel de identiteit/het imago van (een deel van) Weert.

 • 2.

  Het evenement had voor aanvang een naar het oordeel van het college realistische begroting.

 • 3.

  De organisator van het evenement heeft zich naar het oordeel van het college aantoonbaar voldoende ingespannen om de negatieve gevolgen van de calamiteit te beperken.

 • 4.

  De negatieve gevolgen van de calamiteit zijn naar het oordeel van het college niet in redelijkheid verzekerbaar, dan wel er is sprake van een dermate lokale calamiteit dat een verzekeraar niet tot uitbetaling bereid is.

Artikel 13 Grondslag subsidie ‘tegemoetkoming bij calamiteiten’

De subsidie ‘tegemoetkoming bij calamiteiten’ bedraagt het financiële risico dat naar het oordeel van het college niet (volledig) voor rekening van de organisator dient te blijven, tot een maximum van € 5.000,-.

Artikel 14 Eisen aan de aanvraag

In afwijking van artikel 6 geldt voor aanvragen om subsidie op grond van dit hoofdstuk dat:

 • a.

  de organisator van het evenement binnen één week nadat de calamiteit zich heeft voorgedaan schriftelijk melding moet doen bij het college van het voornemen tot aanvraag van de subsidie;

 • b.

  de aanvraag om subsidie moet worden ingediend uiterlijk 6 weken nadat de calamiteit zich heeft voorgedaan;

 • c.

  een aanvraag om subsidie vergezeld dient te gaan van een:

  • 1.

   gespecificeerde begroting, voorzien van een toelichting per begrotingspost;

  • 2.

   gespecificeerd overzicht van de schadeposten;

  • 3.

   inhoudelijke toelichting op het ontstaan van de schade;

  • 4.

   kopie van de relevante verzekeringspolis(sen) dan wel een toelichting waarom de schade niet verzekerd werd.

Hoofdstuk 6 Vaststelling

Artikel 15 Vaststelling direct

 • 1.

  Subsidies op grond van deze regeling worden door het college direct vastgesteld.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV 2017 hoeft de subsidieontvanger geen verantwoording af te leggen.

 • 3.

  Het college kan besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 16 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 50.000,- per kalenderjaar.

 • 2.

  Het beschikbare bedrag voor subsidieverstrekking wordt verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot subsidieverlening, waarbij alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen.

 • 3.

  Het subsidieplafond geldt niet voor subsidies ‘tegemoetkoming bij calamiteiten’.

Artikel 17 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze subsidieregeling, tenzij dat voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen.

Artikel 18 Inwerkingtreding en duur

Deze subsidieregeling treedt, na bekendmaking, met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Evenementen Weert 2017’.

 

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Weert op 21 maart 2017.

De secretaris, de burgemeester,

Toelichting subsidieregeling Evenementen Weert 2017

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Om interpretatieverschillen te voorkomen zijn in artikel 1 ter verduidelijking enkele specifieke begrippen nader omschreven.

 

In sub b is gedefinieerd wat er onder een evenement wordt verstaan. Onder het begrip vallen zowel culturele activiteiten als andere publieke evenementen. Met professioneel wordt bedoeld dat het evenement goed en vakkundig georganiseerd wordt.

 

Artikel 2 Algemene bepaling

In artikel 2 lid 1 wordt expliciet vastgelegd dat deze regeling voortvloeit uit artikel 3 lid 2 ASV 2017. Daarmee heeft de raad op grond van artikel 156 lid 1 en 3 Gemeentewet de bevoegdheid aan het college gedelegeerd om ter uitvoering van de ASV 2017, binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders, nadere regels vast te stellen. Deze nadere regels bevatten algemeen verbindende voorschriften en hebben dezelfde status als een verordening.

 

In lid 2 wordt bepaald dat alle bepalingen van de ASV 2017 van toepassing zijn, tenzij er in deze regeling van wordt afgeweken.

 

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van de ASV 2017. Dat betekent dat het college niet alleen bevoegd is te beslissen op aanvragen voor subsidie en deze vast te stellen, maar deze bijvoorbeeld ook mag intrekken of wijzigen als ook alle andere bevoegdheden mag uitvoeren die voortvloeien uit de Awb, de ASV 2017 en deze regeling, voor zover de raad deze niet aan zichzelf heeft voorbehouden.

 

Artikel 4 Doelgroep

In dit artikel wordt de doelgroep beschreven, die voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking kan komen. De doelgroep sluit aan bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

 

Artikel 5 Activiteiten

De subsidie op grond van deze regeling is uitsluitend bedoeld voor activiteiten die hier expliciet zijn genoemd.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

In dit artikel zijn enkele aanvullende weigeringsgronden opgenomen. Zo komt de aanvrager niet voor subsidie in aanmerking indien het verzoek om een evenementenvergunning is afgewezen. Verder is geen evenementensubsidie mogelijk als er al op andere wijze subsidie van de gemeente Weert wordt verkregen.

Conform de beleidskaders van de raad is daarnaast opgenomen dat een evenement niet op grond van deze subsidieregeling voor subsidie in aanmerking komt indien er al 3 keer eerder subsidie is verleend.

 

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

 

Artikel 7 Eisen aan de aanvraag

In artikel 15 ASV 2017 staan de eisen opgenomen waaraan een subsidieaanvraag dient te voldoen.

 

In artikel 7 lid 1 is een aanvullende eis opgenomen. De aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling moet middels het formulier worden ingediend dat het college hiervoor specifiek heeft vastgesteld. Hiermee wordt geborgd dat het college over alle relevante informatie beschikt om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Lid 2 betreft een afwijking ten aanzien van artikel 15 lid 2 ASV 2017. De stukken die bij de aanvraag moeten worden ingeleverd zijn specifiek afgestemd op de aard van de activiteit. Deze stukken zijn noodzakelijk om de aanvraag te kunnen beoordelen.

 

 

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

 

Artikel 8 Algemeen

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen.

 

Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 

In sub b staat de verplichting dat de aanvrager op het moment dat het evenement daadwerkelijk gaat plaatsvinden tenminste over alle benodigde vergunningen en ontheffingen beschikt. Deze worden integraal met de evenementenvergunning afgegeven. Zonder deze vergunning kan het evenement niet plaatsvinden en is een evenementensubsidie niet aan de orde.

 

In sub c is opgenomen dat de subsidieaanvrager binnen 13 weken nadat het evenement heeft plaatsgevonden een inhoudelijk en financieel verslag aan het college overlegt. Dit verslag is niet bedoeld als verantwoording, maar biedt het college inzicht in het verloop van het evenement en de gerealiseerde doelstellingen en kosten/baten.

 

 

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

 

Artikel 9 Algemeen

In dit artikel is expliciet opgenomen dat de evenementensubsidie uitsluitend bedoeld is om een tekort op de begroting (gedeeltelijk) te compenseren. Wanneer een organisatie zelf over voldoende middelen beschikt om in de kosten van het evenement te voorzien, is er geen subsidie mogelijk.

 

Artikel 10 Hoogte subsidie

In lid 1 en 2 is geregeld wat de hoogte van de evenementensubsidie per categorie is en hoe deze wordt bepaald.

 

In lid 3 is bepaald dat de subsidie maximaal 35% van de goedgekeurde begroting kan bedragen. Dit houdt in dat de aanvrager tenminste 65% op andere wijze moet bekostigen.

 

In het kader van transparantie, het rechtszekerheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel, is het van belang dat een evenementenbegroting steeds op dezelfde wijze wordt beoordeeld. Daarom is in lid 4 geregeld dat het college hiervoor een specifieke beleidsregel vaststelt.

 

Hoofdstuk 5 Tegemoetkoming bij calamiteiten

 

Hoofdstuk 5 heeft betrekking op een bijzonder aspect dat zich bij evenementen kan voordoen: een calamiteit. In algemene zin stelt het college zich op het standpunt dat organisatoren van evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen, niet voor alle onverwachte gebeurtenissen het volledige financiële risico hoeven te dragen.

 

Artikel 11

In dit artikel is de aanspraak op een eventuele subsidie ‘tegemoetkoming bij calamiteiten’ geregeld.

 

Artikel 12 Voorwaarden voor subsidie ‘tegemoetkoming bij calamiteiten’

In dit artikel zijn de voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan om voor een subsidie ‘tegemoetkoming bij calamiteiten’ in aanmerking te komen.

 

Artikel 13 Grondslag subsidie ‘tegemoetkoming bij calamiteiten’

In dit artikel is de subsidiegrondslag opgenomen waarop aanvragers maximaal aanspraak kunnen maken.

 

Artikel 14 Eisen aan de aanvraag

In sub a is geregeld dat de organisator van het evenement binnen één week nadat de calamiteit zich heeft voorgedaan, schriftelijk melding moet doen bij het college van het voornemen tot aanvraag van subsidie. Hier is voor gekozen omdat de calamiteit een dermate lokale gebeurtenis kan zijn, dat het belangrijk is dat het college in een zo vroeg mogelijk stadium in kennis wordt gesteld. Wanneer de gebeurtenissen nog recent zijn, kan het college kennis nemen van de calamiteit en zich hierover een goed oordeel vormen.

 

In sub b is bepaald dat de aanvraag voor subsidie ‘tegemoetkoming calamiteiten’ binnen 6 weken moet worden ingediend. De aanvraag kan vormvrij geschieden; er is geen specifiek formulier vastgesteld.

 

In sub c is geregeld welke stukken bij de aanvraag moeten worden ingediend. Deze stukken zijn noodzakelijk om de aanvraag te kunnen beoordelen.

 

 

Hoofdstuk 6 Vaststelling

 

Artikel 15 Vaststelling direct

In artikel 12 ASV 2017 staan de bepalingen opgenomen hoe het college de aangevraagde subsidie vaststelt. Afhankelijk van de hoogte van de subsidie worden subsidies direct of achteraf vastgesteld. In artikel 12 lid 6 ASV 2017 staat echter opgenomen dat het college categorieën van subsidies of subsidieontvangers kan aanwijzen, waarvoor de subsidie altijd direct wordt vastgesteld. Dit betekent dat de subsidieontvanger in die gevallen geen aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

 

Ten aanzien van de subsidie op grond van deze regeling, heeft het college bepaald dat deze altijd direct wordt vastgesteld. Dit voorkomt onnodige administratieve lasten voor zowel subsidieontvanger als de gemeente.

 

Door middel van lid 3 behoudt het college zich het recht voor om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen. Indien uit deze controle blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt, of dat de subsidieontvanger niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is het college bevoegd om de subsidiebeschikking te herzien.

 

 

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

 

Artikel 16 Hardheidsclausule

In dit artikel is de hardheidsclausule opgenomen. Hierin is bepaald dat het college gebonden is aan deze regeling en daarvan in principe niet kan afwijken.

 

Het college kan alleen afwijken indien er sprake is van:

 • -

  bijzondere omstandigheden; en

 • -

  onredelijke gevolgen; en

 • -

  gevolgen die onevenredig zijn in relatie met de doelen, die door deze regeling worden gediend.

 

De toepassing van de hardheidsclausule dient beperkt te blijven tot zeer bijzondere gevallen. De toepassing en motivering daarvan dient duidelijk uit de betreffende subsidiebeschikking en het onderliggend subsidiedossier te blijken.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding en duur

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 18 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

 

Toetsingsnormen evenementensubsidies

 

Naar boven