Gemeenteblad van Sint-Michielsgestel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint-MichielsgestelGemeenteblad 2017, 42547VerordeningenVerordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2017;

 

besluit om vast te stellen

 

Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks vergunning, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

Geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Odour units (ouE/m3. P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Bebouwde kom: gebied A zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte kaart: Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Sint-Michielsgestel.

Buiten de bebouwde kom: de gebieden B, C en D zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte kaart: Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Sint-Michielsgestel.

Artikel 2. Aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, 2 en 3 van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Sint-Michielsgestel.

 • 2.

  Het gebied als bedoeld in lid 1 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie en bijbehorende gewaarmerkte kaart (Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Sint-Michielsgestel).

 • 3.

  Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in de artikelen 3 en 4 van deze verordening wordt verwezen naar de in het tweede lid genoemde Normenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Sint-Michielsgestel.

Artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet en artikel 3.115, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2, lid 1 van deze verordening:

 • A.

  Woonkernen 2,0 odour units / m3.

 • B.

  Bedrijventerreinen 5,0 odour units / m3.

 • C.

  Bebouwingsconcentraties 7,0 odour units / m3.

 • D.

  Buitengebied 10,0 odour units / m3.

Artikel 4. Andere waarden voor de afstanden

 • 1.

  In afwijking van artikel 3, lid 2 van de Wet en artikel 3.116, lid 1 en 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen of ten minste 40 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen, en

  • a)

   het uitsluitend dieren betreft van dezelfde categorie(en) als die, welke overeenkomstig de vergunde situatie voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening mochten worden gehouden, en

  • b)

   het aantal dierplaatsen en de locatie daarvan tussen de 50 en 100 meter afstand tot het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom danwel tussen de 40 en 50 meter afstand tot het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom niet afwijkt van het aantal en de locatie overeenkomstig onder de onder a. bedoelde vergunde situatie.

 • 2.

  In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet en artikel 3.117, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object, ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen of ten minste 40 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen, en:

  • a)

   het uitsluitend dieren betreft van dezelfde categorie(en) als die, welke overeenkomstig de vergunde situatie voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening mochten worden gehouden, en

  • b)

   het aantal dierplaatsen en de locatie daarvan tussen de 50 en 100 meter afstand tot het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom danwel tussen de 40 en 50 meter afstand tot het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom niet afwijkt van het aantal en de locatie overeenkomstig onder de onder a. bedoelde vergunde situatie.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Sint-Michielsgestel”.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. De Geurverordening vastgesteld op 10 juli 2008 vervalt op het moment dat de “Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Sint-Michielsgestel” in werking treedt.

Artikel 7. Overgangsrecht

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu is ingediend voor het aanhoudingsbesluit van 5 november 2015, blijft de geldende norm op moment van indienen van de aanvraag van toepassing.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 9 februari 2017.

 

De raad voornoemd,

 

de griffier,

 

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

 

de voorzitter,

 

mr. J.C.M. Pommer