Gemeenteblad van Lingewaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalGemeenteblad 2017, 42352VerordeningenVerordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Lingewaal

De raad van de gemeente Lingewaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2017

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de ‘Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Lingewaal, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Lingewaal’, vastgesteld op 27 maart 2003 en in werking getreden op 1 april 2003;

Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Lingewaal

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt eens in de twee jaar de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college gaat periodiek na of de uitvoering van onderdelen van in de programma-begroting opgenomen programma’s en paragrafen beantwoordt aan de vooraf vastgestelde doelen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college brengt het onderzoeksplan voor een intern onderzoek, als bedoeld in artikel 2 lid 1, vooraf ter kennis van de raad, uiterlijk op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het onderzoek plaatsvindt.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van het onderzoek.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek als bedoeld in artikel 2, lid 1, worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

 • 3.

  Het college neemt op basis van het plan van verbetering zo nodig organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2017.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Lingewaal.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 23 februari 2017.

De griffier,

H.H. Dame

De voorzitter,

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen