Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2017, 41273Verordeningen15e serie wijzigingen bouwverordening

 

 

Raadsbesluit

Nummer: 170000655

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 7 februari 2017;

B E S L U I T:

 • 1.

  de Bouwverordening Gemeente Lelystad (tekst zoals geldend na de 14e serie wijzigingen, vastgesteld in de raad d.d. 1 april 2012) als volgt te wijzigen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016:

  • A.

   Hoofdstuk 2 De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen

   • Artikel 2.5.5 Ligging van de voorgevelrooilijn

De zinsneden ‘de bestaande bebouwing’ worden vervangen door: ‘het bestaande hoofdgebouw’.

Artikel 2.5.7 Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn

De tekst ‘artikel 3, onderdeel 7, van bijlage II bij het besluit omgevingsrecht’ in onderdeel a en b van dit artikel wordt vervangen door: ‘artikel 3, onderdeel 8, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht’.

 • A.

  Hoofdstuk 9 Welstand

  • Artikel 9.1 De advisering door de welstandscommissie

Artikel 9.1 wordt in zijn geheel vervangen door:

Artikel 9.1 De advisering door de welstandscommissie

  • 1.

   De welstandscommissie adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a jo. artikel 2.10 van de Wabo.

  • 2.

   De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de welstandscommissie met uitzondering van de ambtelijke welstandstoets.

  • 3.

   Het advies wordt gebaseerd op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria.

 • Artikel 9.4 Jaarlijkse verantwoording

De tekst van artikel 9.4 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 9.5 Termijn van advisering

De tekst van het tweede lid van artikel 9.5 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

 • A.

  Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie

 • Artikel 2 Taakomschrijving welstandscommissie

De zinsnede ‘aanvragen om bouwvergunning’ in het eerste lid wordt vervangen door: ‘aanvragen voor een omgevingsvergunning'.

De tekst achter het derde aandachtstreepje van lid 1 komt te vervallen.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

Artikel 4 wordt in zijn geheel vervangen door:

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

Voor de benoeming en zittingsduur van de commissieleden wordt verwezen naar artikel 12b van de Woningwet.

Artikel 6 Werkwijze en taakverdeling

Artikel 6 wordt in zijn geheel vervangen door:

Artikel 6 Werkwijze en taakverdeling

 • 1.

  De adviestaken van de welstandscommissie zijn verdeeld in twee categorieën. Er is sprake van adviestaken door de welstandscommissie als geheel en adviestaken door de secretaris. De secretaris is onder voorwaarden bevoegd plannen goed te keuren of af te keuren, en aan burgemeester en wethouders voor een bepaald gebied of object gemandateerd adviezen uit te brengen. Hij is gebonden aan dezelfde toetsingscriteria als de commissie als geheel.

 • 2.

  De vergadering van de welstandscommissie wordt bijgewoond door alle leden van de welstandscommissie, waaronder de voorzitter en de secretaris. Ter ondersteuning van de welstandscommissie zijn vertegenwoordigers van de afdeling Dienstverlening en een stedenbouwkundige aanwezig. De vergadercyclus van de commissie bedraagt twee weken.

 • 3.

  De ambtelijke toetsing aan de redelijke eisen van welstand kan door de welstandscommissie worden ondersteund. In die gevallen waarin geen welstandsadvies van de commissie nodig wordt gevonden, maar twijfel ontstaat bij de ambtelijke toetser, kan de betreffende ambtenaar besluiten het dossier alsnog voor te leggen aan de welstandscommissie voor advies.

 • 4.

  In gevallen van bezwaar zal voor nader advies de aanvraag alsnog worden voorgelegd aan de welstandscommissie.

 • Artikel 7 De welstandscommissie

De tekst ‘afdeling Ruimtelijke Dienstverlening’ wordt vervangen door: ‘afdeling Dienstverlening’.

De tekst ‘uiterlijk 2 werkdagen’ in het vierde lid wordt vervangen door: ‘uiterlijk één week’.

Artikel 10 Openbaarheid en mondelinge toelichting

De zinsnede ‘bouw- en reguliere plannen’ in het eerste lid wordt vervangen door: ‘aanvragen voor omgevingsvergunningen’.

De tweede volzin van het tweede lid komt te vervallen.

Artikel 11 Supervisor

Het eerste en het tweede lid van dit artikel wordt vervangen door:

 • 1.

  De gemeente of ontwikkelende partij kan voor bepaalde gebieden een supervisor aandragen. De gemeenteraad benoemt de supervisor.

 • 2.

  Plannen die door de supervisor zijn beoordeeld behoeven daarnaast niet nog eens langs de welstandscommissie voor een gewogen oordeel. De ambtenaar vergunningen toetst het plan pro forma en neemt het advies van de supervisor over.

 • Artikel 12 Advisering

De tekst ‘afdeling Ruimtelijke Dienstverlening’ in het eerste lid wordt vervangen door: ‘afdeling Dienstverlening’.

Artikel 17 Jaarlijkse verantwoording

In het eerste lid van dit artikel wordt een aandachtstreepje toegevoegd:

‘In welke categorieën van gevallen burgemeester en wethouders de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen niet aan de welstandscommissie hebben voorgelegd en op welke wijze zij in die gevallen zelf toepassing hebben gegeven aan de welstandscriteria’.

Er wordt een derde lid toegevoegd aan dit artikel:

 • 3.

  De ambtelijk coördinator welstandsbeleid verstrekt de gegevens ten behoeve van de ambtelijke welstandsadviezen en de welstandssecretaris neemt deze op in het jaarverslag.

 • Er wordt een nieuwe bijlage toegevoegd aan het Reglement voor de welstandscommissie: Bijlage A ‘matrix rolverdeling welstandsbeoordeling’.

 • Er wordt een nieuwe bijlage toegevoegd aan het Reglement voor de welstandscommissie: Bijlage B ‘Protocol ambtelijke toetsing’.

 • 2.

  Dat op een aanvraag om omgevingsvergunning, die is ingediend vóór inwerkingtreding van de onder 1. genoemde wijzigingen en waarop op dit tijdstip nog niet is beschikt, de bepalingen van de Bouwverordening van toepassing zijn, zoals die luidden voor deze wijziging, tenzij de aanvrager aangeeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

Lelystad, 7 maart 2017

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage A

Matrix rolverdeling welstandsbeoordeling

Bijlage B

Protocol ambtelijke welstandstoets

 • 1.

  De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de commissie met uitzondering van de ambtelijke sneltoets en het ambtelijk welstandsadvies. Zie bijlage A voor de uitgangspunten voor de rolverdeling van de welstandsbeoordeling.

 • 2.

  Indien een ambtenaar in enige vorm betrokken is bij een te beoordelen aanvraag maakt de ambtenaar deze betrokkenheid tijdig kenbaar en wordt de aanvraag door een collega beoordeeld of aan de welstandscommissie voorgelegd.

 • 3.

  Het geven van een mondelinge toelichting door de aanvrager is, op verzoek, mogelijk.

 • 4.

  De ambtenaar motiveert zijn oordeel schriftelijk op basis van door de gemeenteraad vastgestelde welstandscriteria.

 • 5.

  De ambtenaar draagt zorg voor de administratieve afhandeling van het welstandsoordeel.

 • 6.

  Indien de ambtenaar overleg met de welstandscommissie noodzakelijk acht, is hij of zij hiertoe gemachtigd. Voorafgaand aan het overleg geeft de ambtenaar aan of het gaat om collegiaal overleg of om een formele adviesvraag. Het overleg kan resulteren in een ambtelijk advies of er kan worden overgegaan naar punt 8.

 • 7.

  Indien een plan eerder ambtelijk beoordeeld is, kan het daarna alsnog aan de welstandscommissie worden voorgelegd (bijvoorbeeld bij bezwaar). De welstandscommissie beoordeelt het plan vervolgens op haar eigen wijze, op basis van het gemeentelijk beleid. De welstandscommissie is niet gehouden aan de uitkomst van de ambtelijke beoordeling.

 • 8a.

  De ambtenaren kwalificeren zich door opleiding en ervaring om aanvragen te beoordelen op redelijke eisen van welstand. Indien van voornoemde ambtenaren geen gebruik kan worden gemaakt wegens afwezigheid of een calamiteit, wordt de advisering door de welstandscommissie overgenomen.

 • 8b.

  Naarmate de omvang en complexiteit van de te beoordelen plannen toeneemt, worden ook aan de uitvoerder van dat advies hogere eisen gesteld, zoals beschreven in de Welstandsnota 2015.