Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2017, 38646Plannen | ruimtelijkOntwerp-bestemmingsplan Landgoed Klingelbeek

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt

het ontwerp-bestemmingsplan 'Landgoed Klingelbeek'

landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.884-0201.

Inzien

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 13 maart 2017 gedurende een termijn van 6 weken (tot en met 24 april 2017) voor een ieder ter inzage op het stadshuis, loket BWL, Koningstraat 38. Het ontwerp-bestemmingsplan is met ingang van 13 maart 2017 ook op internet in te zien (technische storing voorbehouden).

De interactieve digitale verbeelding van het plan is te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0202.884-0201

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.884-/NL.IMRO.0202.884-0201/

Aanleiding en doel

Het Landgoed Klingelbeek is gelegen aan de Klingelbeekseweg 23 in de wijk Klingelbeek. Het landgoed ligt op een bijzondere locatie tussen de Klingelbeekseweg en de Rijn. Ontwikkelaar Schipper Bosch is sinds een jaar eigenaar van het landgoed Klingelbeek. De vorige eigenaar had plannen voor de realisatie van een woon-zorgcentrum maar deze plannen bleken niet haalbaar. Het landgoed heeft in de tussentijd veel van zijn oude kwaliteiten en uitstraling verloren. Zo is het monumentale hoofdgebouw in verval geraakt en is veel beplanting verdwenen.

In opdracht van Schipper Bosch en in overleg met de wijk, is een masterplan opgesteld. In het masterplan wordt de bestaande villa op het terrein behouden en samen met de omringende gronden in oude luister hersteld. Rekening houdend met de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten wordt nieuwe bebouwing toegevoegd. In totaal wordt op het landgoed ruimte geboden aan maximaal 48 woningen, met name appartementen. Tevens is er beperkt ruimte opgenomen voor ondergeschikte commerciële functies zoals ateliers en eventueel een lichte vorm van horeca.

De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het nu geldende bestemmingsplan 'Hoogstede - Klingelbeek'. Om die reden is een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld. De basis voor dit ontwerp-bestemmingsplan is het masterplan. Dit masterplan is juridisch vertaald in het ontwerp-bestemmingsplan.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze betreffende het ontwerp-bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad (adres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem).

Informatie

Voor informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het indienen van een mondelinge zienswijze

kunt u contact opnemen met de heer Lagerberg, tel. nr.: 026-3773391 van de Afdeling Ruimte.