Gemeenteblad van Valkenswaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ValkenswaardGemeenteblad 2017, 37742VerordeningenSubsidieverordening beschermde Gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

 

Hoofdstuk 1 Algemenebepalingen
Artikel 1Begripsbepalingen

1 . Monument

 • a.

  onroerende zaak, die van belang is op basis van de volgende criteria:

  • 1.

   architectuurhistorische waarde en/of

  • 2.

   landschappelijke en/of historisch ruimtelijke waarde; en/of

  • 3.

   cultuurhistorische waarde; en/of

  • 4.

   zeldzaamheidswaarde.

 • b.

  gebied of terrein met behoudens-waardige informatie van cultuurhistorische, archeologische of landschappelijke aard.

2 . Erfgoedverordening

Erfgoedverordening Gemeente Valkenswaard 2012

3 . Raad

De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard.

4 . College

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard.

5 . Erfgoedcommissie

De door het college van Burgemeester en Wethouders ingestelde commissie of aangewezen instantie, met als taak het college op verzoek of uit eigener beweging te adviseren over onder andere de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Erfgoedverordening, deze Subsidieverordening en het monumentenbeleid.

6 . Beschermd gemeentelijk monument

Onroerend monument of terrein dat in overeenstemming met de bepalingen van de Erfgoedverordening is aangewezen en geregistreerd als beschermd gemeentelijk monument.

7 . Gemeentelijke monumentenlijst

De lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig de erfgoedverordening als beschermd monument aangewezen zaken en terreinen.

8 . Eigenaar

Degene die het recht van eigendom heeft, alsmede:

 • a.

  de houder van het recht van opstal,

 • b.

  de houder van het recht van erfpacht,

 • c.

  de eigenaar van een appartement,

 • d.

  de toekomstige eigenaar, die in het bezit is van een notarieel opgemaakt schriftelijk koopcontract.

9 . Subsidiabele instandhoudingskosten

Kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn om een beschermd gemeentelijk monument in stand te houden en/of het herstel van de monumentale waarden van een beschermd gemeentelijk monument. Hieronder zijn niet begrepen de kosten, die uitsluitend dan wel in overwegende mate worden gemaakt voor de verbetering van het wooncomfort of aan niet monumentale delen van het beschermde gemeentelijk monument.

10 . Subsidie

Een aanspraak op financiële middelen, door de gemeente Valkenswaard verstrekt met het oog op de instandhouding van een beschermd gemeentelijk monument.

11 . Subsidieplafond

Het bedrag dat gedurende een begrotingsjaar krachtens de voor dat jaar geldende begroting, ten hoogste beschikbaar is voor het totaal toe te kennen subsidie krachtens deze verordening.

12 . Instandhoudingswerkzaamheden

Onderhouds- of restauratiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de instandhouding en/of het herstel van de monumentale en cultuurhistorische waarden van een beschermd gemeentelijk monument.

13 . Bouwhistorisch onderzoek

In een schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouwgeschiedenis en bouwhistorische waarden van een beschermd gemeentelijk monument, bedoeld als onderbouwing voor de aanwijzing van een object als beschermd gemeentelijk monument of als toetsingskader voor de werkzaamheden met het oog op de instandhouding van een beschermd gemeentelijk monument.

14 . Monumentenwacht Noord-Brabant

Een onafhankelijke stichting die inspecties uitvoert en adviezen verstrekt over de aanpak van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op subsidieaanvragen voor instandhoudingswerkzaamheden aan beschermde gemeentelijke monumenten, die beogen de monumentale waarden in stand te houden.

 • 2.

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard is niet van toepassing op de subsidieaanvragen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3 Subsidieplafond

De raad stelt jaarlijks bij de behandeling van de begroting het budget, zijnde het subsidieplafond, vast voor de verstrekking van subsidie ten behoeve van de instandhouding van beschermde gemeentelijke monumenten.

Artikel 4 Abonnement Monumentenwacht Noord-Brabant

 • 1.

  Aan de eigenaar van een beschermd gemeentelijk monument kan een vergoeding worden toegekend van de kosten verbonden aan een abonnement en een driejaarlijkse inspectie van het monument door de Monumentenwacht Noord-Brabant.

 • 2.

  De eigenaar geeft het college en de Monumentenwacht Noord-Brabant schriftelijk toestemming tot het afsluiten van een abonnement en het verrichten van inspecties, waarbij de voorwaarde geldt dat het college een kopie ontvangt van de inspectierapporten.

 • 3.

  Het college sluit een contract af met de Monumentenwacht Noord-Brabant. De jaarlijkse kosten voor het abonnement en de kosten voor de driejaarlijkse inspectie worden 100% vergoed.

 • 4.

  Het contract wordt automatisch en stilzwijgend verlengd. Ook in geval van een nieuwe eigenaar.

 • 5.

  De (nieuwe) eigenaar kan de schriftelijke toestemming, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, weer schriftelijk intrekken.

 • 6.

  Het college kan in bijzondere gevallen of bij misbruik het contract ontbinden.

Artikel 5 Behandeling

 • 1.

  Het college is bevoegd tot het verlenen, vaststellen en uitbetalen van subsidies als bedoeld in deze verordening.

 • 2.

  Aanvragen voor verlening van subsidie worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 3.

  De volgorde van binnenkomst wordt bepaald door de datum van ontvangst van de volledige aanvraag zoals bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Grondslag en werkingssfeer

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op aanvragen van subsidie voor werkzaamheden aan beschermde gemeentelijke monumenten, die beogen de monumentale en cultuurhistorische waarden in stand te houden.

 • 2.

  Het college stelt een formulier vast voor het aanvragen van verlening van subsidie op grond van deze verordening.

 • 3.

  Het college stelt een formulier vast voor het aangeven van de start en het einde van de werkzaamheden.

 • 4.

  Het college stelt een formulier vast voor het aanvragen van vaststelling van de subsidie op grond van deze verordening.

Artikel 7 Toezicht

 • 1.

  Het college is bevoegd personen aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de aan de ontvanger van die subsidie bij de subsidieverordening opgelegde verplichtingen.

 • 2.

  De ontvanger van de subsidie is verplicht door het college aangewezen personen toegang te verschaffen tot het beschermde gemeentelijk monument waarvoor subsidie is verleend en inzage te geven in zijn instandhoudingsboekhouding en de administratie, alle gevraagde inlichtingen te verstrekken en medewerking te verlenen in het vormen van inzicht in het stadium en de kwaliteit van de aangevraagde instandhoudingswerkzaamheden.

   

Hoofdstuk 2 Subsidie

Artikel 8 Subsidiabele instandhoudingskosten

 • 1.

  De subsidie wordt verleend over de subsidiabele instandhoudingskosten.

 • 2.

  De subsidiabele instandhoudingskosten van de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, worden bepaald aan de hand van beoordeling op noodzakelijkheid, soberheid en doelmatigheid, of moeten gericht zijn op het voorkomen van verval of vervangen van materiaal dat gebreken vertoont en zijn functie verloren heeft.

 • 3.

  De hoogte van de subsidiabele instandhoudingskosten wordt bepaald door de meest recente versie van de “Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten”.

 • 4.

  De kosten van bouwkundig, bouwhistorisch en interieuronderzoek vallen onder de subsidiabele instandhoudingskosten zoals vermeld in artikel 8, eerste lid, mits het onderzoek noodzakelijk is en uitgevoerd is door de Monumentenwacht Noord-Brabant of een ander, naar het oordeel van het college, gekwalificeerd bureau.

 • 5.

  Het college kan in bijzondere gevallen van de leidraad, genoemd in het derde lid, afwijken.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De subsidie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, bedraagt voor een beschermd gemeentelijk monument:

 • 40% van de subsidiabele instandhoudingskosten.

 • Hierbij geldt dat de subsidiabele instandhoudingskosten minimaal

€ 1.250,00 moeten bedragen.

•Het maximaal uit te keren subsidiebedrag bedraagt € 7.500,00.

 

Hoofdstuk 3 Procedure

Artikel 10 De subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om verlening van subsidie moet schriftelijk door de eigenaar bij het college worden ingediend op een daartoe beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  De aanvraag bevat in ieder geval:

  • a.

   een recent (< 3 jaar) bouwkundig inspectierapport van de Monumentenwacht Noord-Brabant;

  • b.

   (detail)tekeningen van de bestaande situatie en de nieuwe situatie, waar nodig voorzien van beeldmateriaal;

  • c.

   een per onderdeel op een bouwkundig inspectierapport gebaseerd bestek of werkomschrijving;

  • d.

   een naar arbeidsuren en materialen uitgesplitste en gespecificeerde actuele begroting van de kosten;

 • 3.

  Het college kan van de aanvrager ten behoeve van een goede beoordeling van de subsidieaanvraag, naast de in het tweede lid genoemde gegevens, aanvullende gegevens verlangen, zoals een rapport betreffende een bouwhistorisch onderzoek.

 • 4.

  Indien de subsidieaanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager door het college in de gelegenheid gesteld om de subsidieaanvraag binnen vier weken aan te vullen. Indien de aanvrager van deze gelegenheid geen gebruik maakt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Voorwaarden

 • 1.

  Met de uitvoering van de instandhoudingswerkzaamheden mag niet worden begonnen voordat het college heeft beslist over de aanvraag om subsidie.

 • 2.

  De eigenaar zal het gemeentelijk monument na voltooiing van de instandhoudingswerkzaamheden in een goede staat onderhouden teneinde het behoud op basis van de gesubsidieerde werkzaamheden voor een periode van 10 jaar na de vaststelling van de subsidie te waarborgen.

 • 3.

  Het college kan aan de subsidieverlening nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 12 Weigeringsgronden

De subsidie kan worden geweigerd:

 • 1.

  Met de instandhoudingswerkzaamheden is begonnen voordat op de aanvraag om subsidie is beslist.

 • 2.

  Binnen een periode van 10 jaar vóór de aanvraag met geldelijke steun van overheidswege dezelfde instandhoudingswerkzaamheden aan hetzelfde onderdeel van het gemeentelijk monument zijn getroffen. Voor buitenschilderwerk geldt een periode van 5 jaar.

 • 3.

  De voor het verrichten van de instandhoudingswerkzaamheden noodzakelijke vergunningen niet zijn verleend.

 • 4.

  De kosten van de instandhoudingswerkzaamheden op grond van een verzekeringsovereenkomst zijn gedekt.

 • 5.

  Met het treffen van de instandhoudingswerkzaamheden het belang van monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend.

Artikel 13 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  Binnen 26 weken na de verzenddatum van de beschikking tot verlening van subsidie moet gestart zijn met de instandhoudingswerkzaamheden.

 • 2.

  De instandhoudingswerkzaamheden worden uitgevoerd conform het bepaalde in de beschikking tot verlening van subsidie.

 • 3.

  De aanvang van de instandhoudingswerkzaamheden dienen van tevoren te worden gemeld bij het college.

 • 4.

  Binnen 24 maanden na het besluit tot verlening van subsidie voor de instandhoudingswerkzaamheden, dienen deze instandhoudings-werkzaamheden waarop de subsidie betrekking heeft te zijn voltooid en bij het college te worden gereed gemeld.

   

Hoofdstuk 4 Gereedmeldingen vaststelling subsidie

Artikel 14 Gereedmelding en subsidievaststelling

 • 1.

  Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat:

  • a.

   de in de aanvraag opgenomen instandhoudingswerkzaamheden bij het college zijn gereed gemeld, gecontroleerd en akkoord bevonden.

  • b.

   een overzicht is overgelegd van de getroffen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instandhoudingswerkzaamheden en de daarop betrekking hebbende rekeningen en betalingsbewijzen.

 • 2.

  De hoogte van de vast te stellen subsidie wordt berekend op basis van de bij de verlening door het college aanvaarde kosten van de instandhoudingswerkzaamheden of de werkelijke kosten van de instandhoudingswerkzaamheden als deze lager zijn.

Artikel 15 Uitbetaling van de subsidie

De betaling van de subsidie geschiedt binnen 5 weken na bekendmaking van het besluit tot vaststelling van de subsidie op een door de aanvrager opgegeven bankrekeningnummer.

Artikel 16 Intrekking en terugvordering van subsidie

Het college is bevoegd tot het intrekken of wijzigen van de subsidieverlenings – of subsidievastellingsbeschikkingen, en tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van reeds uitbetaalde subsidiegelden. Ten aanzien van deze bevoegdheden is afdeling 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht onverkort van toepassing.

 

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college in het belang van de instandhouding van een beschermd gemeentelijk monument afwijken van de bepalingen van deze verordening. De erfgoedcommissie adviseert over de afwijking.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 19 Overgangsbepaling

Aanvragen die zijn ingediend voordat deze verordening in werking treedt worden afgehandeld op basis van de regels die gelden op het moment van de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Valkenswaard van 23 februari 2017.

Artikelsgewijze toelichting op Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepaling

Artikel 1 Begripsbepalingen

De belangrijkste begrippen uit de verordening zijn in dit artikel gedefinieerd.

Artikel 1.8 Eigenaar. Eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen geen aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie op basis van deze verordening. Hiervoor zijn aparte financieringsmogelijkheden zoals belastingaftrek en restauratiehypotheken bij het Nationaal Restauratiefonds. Alle financierings- en subsidiemogelijkheden zijn te vinden op www.monumenten.nl.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

Dit artikel geeft aan waar de verordening op van toepassing is. Het betreft de werkzaamheden aan beschermde gemeentelijke monumenten waarmee de monumentale waarden in stand worden gehouden.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is een instrument om *open einde financiering* tegen te gaan. Jaarlijks stelt de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting de hoogte van het budget vast voor de subsidie van beschermde gemeentelijke monumenten krachtens deze verordening. Dit is tevens het subsidieplafond.

Artikel 4 Abonnement Monumentenwacht

In dit artikel is opgenomen dat abonnementskosten en inspectiekosten van de Monumentenwacht Noord-Brabant voor eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten voor vergoeding in aanmerking komen. De reden hiervoor is de aangetoonde positieve invloed die de inspectie en het contact met de Monumentenwacht met de eigenaar hebben op de bouwkundige staat van monumenten.

Artikel 5 Behandeling

Dit artikel regelt dat het college bevoegd is voor het verlenen, vaststellen en uitbetalen van de subsidie binnen het door de gemeenteraad jaarlijks vast te stellen subsidieplafond. Tevens wordt hierin de volgorde van behandeling van de aanvragen geregeld.

Artikel 6 Grondslag en werkingsduur

Dit artikel vermeldt de werkwijze voor het aanvragen van een subsidie, het vermelden van start en einde van de werkzaamheden en het vaststellen van de subsidie op grond van deze verordening.

Artikel 7 Toezicht

Om te beoordelen of de subsidie voor de instandhouding van het beschermde monument wordt gebruikt, kan om toegang tot het pand/ locatie worden gevraagd en om inzage in de stukken die betrekking hebben op de werkzaamheden.

Hoofdstuk 2 Subsidie

Artikel 8 Subsidiabele instandhoudingskosten

Subsidie wordt enkel toegekend als de voorgenomen werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het behoud van het beschermde monument. Daarnaast moeten de werkzaamheden sober en doelmatig zijn van aard. Reconstructie (van onderdelen) is niet subsidiabel en werkzaamheden louter ter verfraaiing van het beschermde monument komen niet in aanmerking voor subsidie. Wel kan subsidie verleend worden voor het voorkomen van verval, zoals schilderwerk en het verbeteren van funderingen. Ook het vervangen van materiaal dat gebreken vertoont en zijn functie verloren heeft is subsidiabel. Daarbij kan gedacht worden aan kapotte dakpannen en gebrekkig voegwerk waardoor de afwatering weer goed functioneert.

De “leidraad subsidiabele instandhoudingskosten” wordt door het Rijk opgesteld ten behoeve van de bepaling van de hoogte van de subsidiabele instandhoudingskosten bij aanvragen om subsidie voor rijksmonumenten. De expertise van het Rijk op het vlak van monumentenzorg en het bepalen welke noodzakelijke werkzaamheden om monumenten te behouden wordt gebruikt om te bepalen welke werkzaamheden bij subsidieaanvragen voor beschermde gemeentelijke monumenten subsidiabel zijn.

Artikel 9 Subsidiehoogte

In dit artikel is de (maximale) hoogte van de subsidie geregeld.

Hoofdstuk 3 De Procedure

Artikel 10 De subsidieaanvraag

In dit artikel is geregeld aan welke eisen de subsidieaanvraag dient te voldoen wat er gebeurt wanneer de aanvraag onvolledig is.

Artikel 11 Voorwaarden

Op basis van dit artikel zijn/worden aan de subsidieverlening voorwaarden verbonden.

Artikel 12 Weigeringsgronden

In dit artikel staan een aantal gevallen genoemd wanneer de subsidie in ieder geval geweigerd wordt.

Artikel 13 Verplichtingen subsidieontvanger

Dit artikel regelt de verplichtingen van de subsidieontvanger na verlening van de subsidie.

Hoofdstuk 4 Gereedmelding en vaststelling subsidie

Artikel 14 Gereedmelding en subsidievaststelling

Met het beschikken van de subsidie (voorafgaand aan de werkzaamheden) wordt de subsidie in principe ook vastgesteld. Wel dient de subsidieontvanger te kunnen aantonen dat de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk zijn uitgevoerd en dat aan de verplichtingen zoals geformuleerd in de beschikking is voldaan.

De definitieve subsidie is in principe gelijk aan de verleende subsidie. Wanneer blijkt dat de werkelijke instandhoudingskosten lager zijn dan bij de verlening aanvaarde kosten wordt de definitieve hoogte aangepast vastgesteld.

Artikel 15 Uitbetaling van de subsidie

Dit artikel regelt de uitbetaling van de subsidie.

Artikel 16 Intrekking en terugvordering van subsidie

Dit artikel regelt de bevoegdheid tot het intrekken of wijzigen van de subsidieverlening alsmede dat eventueel te veel ontvangen subsidie terug gevorderd kan worden.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausule

Dit artikel bepaalt dat het college in bijzondere gevallen mag afwijken van de verordening wanneer dit in het belang is van de instandhouding van beschermde gemeentelijke monumenten. De Erfgoedcommissie adviseert over de afwijking.

Artikelen 18, 19 en 20

Deze artikelen spreken voor zich.