Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2017

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling BPZ d.d. 28 februari 2017;

gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet;

besluit:

 

Vast te stellen het Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2017.

Algemeen:

In beginsel dient het totale aanslagbedrag vermeld op het aanslagbiljet, voor de laatste vervaldatum op de belastingrekening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp betaald te zijn.

Daarnaast biedt de gemeente Pijnacker-Nootdorp de mogelijkheid om voor bepaalde belastingen het totale aanslagbedrag maandelijks via automatische incasso te laten incasseren. Hieronder staan de regels omtrent de automatische incasso van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

a. Afschrijvingstijdvak:

periode verdeeld in maanden die aanvangt op het moment waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op de laatste incassotermijn van het aanslagbiljet;

 

b. Jaar:

Tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven;

 

c. Belastingschuldige:

natuurlijk- of rechtspersoon, die is aangeslagen voor één of meer belastingen of heffingen van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp opgelegd heeft gekregen;

 

d. Formele belastingschuld:

het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald;

 

e. Incassant:

de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige vermeld op één aanslagbiljet in maandelijkse termijnen te spreiden.

Artikel 3 Gemeentelijke Belastingen

Automatische incasso is mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen: onroerende-zaakbelastingen, rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen indien het totale aanslagbedrag dat op één aanslagbiljet staat vermeld niet meer dan € 5.000,– bedraagt.

 • 2.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso:

  • a.

   De groene machtigingskaart volledig ingevuld en ondertekend inleveren of toezenden aan het taakveld Belastingen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

  • b.

   Het digitale formulier ‘Automatische Incasso’ op de website van de gemeente invullen en verzenden.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso kan vooraf worden verleend. Indien de machtiging uiterlijk twee weken na ontvangst van het aanslagbiljet is ontvangen door de incassant, kan betaling van de formele belastingschuld plaatsvinden in het aantal termijnen als bedoeld in artikel 8.

 • 3.

  Indien de machtiging tot automatische incasso na de in het tweede lid gestelde termijn wordt ontvangen, heeft dit gevolgen voor het aantal incassotermijnen en op de hoogte van de termijnbedragen. Zie artikel 8.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op de daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten die na binnenkomst van de machtiging aan de belastingschuldige worden toegezonden.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Indien de machtiging is verleend voor aanvang van het opleggen van de aanslag, of uiterlijk twee weken na ontvangst van het aanslagbiljet is ontvangen, wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van 8 incassotermijnen te rekenen vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  Indien de machtiging is verleend en wordt geaccepteerd na de in lid 1 genoemde twee weken, zal het termijnbedrag worden berekend naar evenredigheid van de nog resterende incassotermijnen.

 • 3.

  Indien het totaalbedrag van de aanslag lager is dan € 80,– wordt het bedrag in 1 termijn afgeschreven.

 • 4.

  De incassant heeft het recht, indien de grootte van de belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingschuldige.

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De automatische incasso vangt aan één maand nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2.

  De eerste afschrijving zal, met in achtneming van hetgeen geregeld is in het vierde en vijfde lid, plaatsvinden op of omstreeks de laatste werkdag van de maand, volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. Elke volgende termijn wordt telkens een maand later afgeschreven.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid vindt de incasso, bij een aanslag zoals bedoeld in artikel 8 lid 3, plaats in de derde maand nadat het aanslagbiljet is verzonden. Dit zal, met inachtneming van het vierde en vijfde lid, plaatsvinden op of omstreeks de laatste werkdag van de derde maand, volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 4.

  De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand doch niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

 • 5.

  De incassant heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden af te wijken van het tijdstip van afschrijven zoals gesteld in het derde lid.

Artikel 10 Storno’s

 • 1.

  Indien de automatische incasso van een termijn niet slaagt, ontvangt de belastingschuldige van de incassant een brief, waarin wordt aangegeven dat het totaal nog openstaande bedrag verdeeld over de resterende termijnen wordt afgeschreven.

 • 2.

  Indien de automatische incasso in een volgende termijn voor dezelfde aanslag niet slaagt, ontvangt de belastingschuldige een brief om het totaal van de nog openstaande bedragen binnen tien dagen na dagtekening van de brief te voldoen. Indien de belastingschuldige na de gestelde betalingstermijnen de verschuldigde belasting niet volledig heeft voldaan, zal ongeacht de hoogte van het verschuldigde bedrag de dwanginvordering starten.

Artikel 11 Ontbindende voorwaarden

De automatisch incasso wordt beëindigd:

 • a.

  Indien de automatische incasso gedurende twee opeenvolgende maanden niet slaagt;

 • b.

  Indien de automatische incasso door de bank wordt geweigerd omdat incasso niet meer mogelijk is of omdat het IBAN-nummer is vervallen of geblokkeerd staat;

 • c.

  Indien de belastingschuldige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren.

Artikel 12 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van een volledig ingevulde en ondertekende rode kaart.

Artikel 13 Echtscheiding of ontbinding samenlevingsvorm

 • 1.

  Echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap of van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap of van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande IBAN-nummer dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk schriftelijk een IBAN-nummer mee te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 14 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 15 Wijziging bankgiro-incasso

Wijzigingen betreffende het IBAN-nummer dienen terstond en schriftelijk te worden gemeld aan het taakveld Belastingen van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven met gebruikmaking van het gemeentelijke E-loket op de aldaar voorgeschreven wijze.

Artikel 16 Terugstorting

 • 1.

  Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting wordt gegeven op de door de bankinstelling voorgeschreven wijze. Deze opdracht dient de belastingschuldige binnen 56 dagen na de valutadatum van de afgeschreven termijn aan de bankinstelling toe te zenden.

Artikel 17 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden beëindigd door het inzenden van een volledig ingevulde en ondertekende rode kaart of door het digitale formulier ‘Automatische Incasso’ op de website van de gemeente in te vullen en te verzenden.

 • 2.

  Indien de incasso-overeenkomst door belastingschuldige gedurende de afschrijvingstermijn wordt beëindigd, dient de belastingschuldige het totaal van het nog openstaande bedrag binnen tien dagen na dagtekening van de opzegging te voldoen.

Artikel 18 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2017.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van dit reglement wordt het incassoreglement 2011 ingetrokken, met dien verstande dat het van toepassing blijft voor aanslagen gemeentelijke belastingen voor de belastingjaren 2014, 2015 en 2016.

 • 3.

  Dit reglement wordt aangehaald als ‘Incassoreglement 2017’.

 

Vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2017

de secretaris,

drs. J.P.R. Woudstra

de burgemeester,

mw. F. Ravestein

Naar boven