AanwijzingsbesluitSortimentslijst bomen met verruimde stamomtrek voor vergunningsplicht

 

 

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard besluiten om op grond van artikel 4:11, lid 2 onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2017 (APV) onderstaande boomsoorten aan te wijzen waarvoor het vellen niet vergunningsvrij is wanneer de boom een stamomtrek heeft van 2.0 meter, gemeten op 1.30 meter hoogte.

 

Hierbij is het volgende overwogen:

  • In artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2017 (APV) is bepaald dat het vellen van houtopstand in beginsel vergunningsvrij;

  • Tevens is bepaald dat dit niet geldt voor bomen met een stamomtrek van 2 meter, gemeten op 1.30 meter hoogte, voor door het college aan te wijzen boomsoorten

  • Het college wil deregulering nastreven door meer bomen als kapvergunningsvrij aan te merken;

  • De weigeringsgronden uit de APV zijn op bepaalde boomsoorten doorgaans niet van toepassing.

  • Daarom is bepaald dat bepaalde boomsoorten vergunningsvrij geveld mogen worden tot een stamomtrek van 2 meter (in plaats van 1 meter), gemeten op 1.30 meter hoogte.

     

Artikel 1: aanwijzing boomsoorten

Het vellen van een boom, die behoort tot een van de hieronder genoemde boomsoorten, is vergunningsvrij wanneer de boom een stamomtrek heeft van minder dan 2.00 meter, gemeten op 1.30 meter hoogte:

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Abies Spar

Acer platanoides Noorse esdoorn

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn

Alnus glutinosa Gewone els

Alnus v spaethii cv Alnus v spaethii cultivar

Amelanchier lamarckii Amerikaans Krentenboompje

Araucaria Slangenden

Betula pendula Ruwe berk

Betula pendula cv Ruwe berk cultivar

Betula pubescens Zachte berk

Chamaecyparis Cypres

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn

Crataegus laevigata cv Tweestijlige meidoorn cultivar

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna cv Eenstijlige meidoorn cultivar

Fraxinus excelsior Gewone es

Fraxinus excelsior cv Gewone es cultivar

Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’ Eenbladige es

Larix Lariks

Picea Spar

Pinus Den

Populus alba Witte abeel

Populus x canadensis cv Gewone populier

Populus x canescens cv Grauwe abeel

Populus nigra cv Zwarte populier cultivar

Popupus tremula Ratelpopulier

Populus tremula cv Ratelpopulier cultivar

Prunus avium Zoete kers

Prunus padus Vogelkers

Prunus serrulata cv Japanse sierkers

Prunus x subhirtella cv Voorjaarskers cultivar

Pseudotsuga menziesii Douglas

Quercus palustris Moeraseik

Quercus rubra Amerikaanse eik

Robinia pseudoacacia Schijnacacia

Robinia pseudoacacia cv Schijnacacia cultivar

Salix alba Schietwilg

Salix alba cv Schietwilg cultivar

Salix x babylonica ‘Tortuosa’ Kronkelwilg

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ Treurwilg

Sorbus aria Meelbes

Sorbus aria cv Meelbes cultivar

Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes

Sorbus aucuparia cv Gewone lijsterbes cultivar

Sorbus intermedia Zweedse meelbes

Sorbus intermedia cv Zweedse meelbes cultivar

Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Gedeelde lijsterbes

Thuja Westerse levensboom

 

Artikel 2: inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag waarop de APV Valkenswaard 2017 in werking treedt.

 

Valkenswaard, 15 november 2016.

 

burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

de burgemeester, de secretaris,

drs. A.B.A.M. Ederveen drs. R.F.W. van Eijck

Naar boven