Plaatsingsbesluit mobiel cameratoezicht Centrum

 

De burgemeester van Amsterdam

Overwegende:

dat de gemeenteraad van Amsterdam op 24 januari 2007 overeenkomstig artikel 151c Gemeentewet aan de burgemeester van Amsterdam in artikel 2.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de bevoegdheid heeft verleend te kunnen besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als dat naar zijn oordeel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde;

dat uit het Plan van Aanpak Mobiel Cameratoezicht Centrum blijkt dat:

 • -

  Stadsdeel Centrum het slechtst scoort op de veiligheidsindex (133), criminaliteitsindex (118), overlastindex (195) en de personenoverlast-index (271) ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde van resp. 103, 96, 120 en 133.

 • -

  De verwachting is dat de omvang van criminaliteit en overlast verder zal toenemen met de toename van de drukte in Amsterdam centrum.

 • -

  Bewoners en ondernemers uit de Haarlemmerbuurt, Wallen, Nieuwmarkt/Lastage, het Spui en de uitgaanspleinen aangeven nog steeds ernstige overlast van (nep)drugsdealers te ondervinden. Handhavers, hosts, straatcoaches en politieagenten bevestigen dit beeld.

 • -

  In vergelijking met andere straten in Amsterdam centrum scoren de Droogbak, Singel, Haarlemmerstraat, Spui, Handboogstraat, Zuiderkerkhof, Pentagon, Sint Antoniesluis, Sint Antoniebreestraat en Jodenbreestraat hoog op het aantal incidenten drugsoverlast en –criminaliteit.

 • -

  In bovengenoemde straten vindt drugsgebruik en -handel plaats, vallen (nep)drugsdealers toeristen en bewoners lastig door te intimideren en bedreigen. Regelmatig gebruiken zij hierbij fysiek geweld met het doel zoveel mogelijk geld te verdienen. Daarnaast is er een verband tussen (nep)drugshandel en straatroof. Regelmatig mondt een deal uit in beroving van de potentiele koper.

 • -

  In deze straten andere openbare orde problematiek plaatsvindt zoals, heling, zakkenrollerij en alcoholoverlast.

voor specifiek het gebied Droogbak, Singel en Haarlemmerstraat blijkt dat:

 • -

  het een druk en kwetsbaar gebied is door de aanwezigheid van inloophuis en gebruikersruimte Blaka Watra en een aantal coffeeshops.

 • -

  het gebied drugsgebruikers en -dealers aantrekt.

 • -

  het aantal incidenten criminaliteit in 2016 ten opzichte van 2015 licht is gestegen van 67 naar 73.

 • -

  het aantal incidenten overlast in 2016 ten opzichte van 2015 met ruim 80 procent is gestegen van 110 naar 202.

 • -

  de stijging opvallend is van het aantal overlast incidenten nepdope ( van 19 naar 33) en openlijk gebruik (van 13 naar 33).

 • -

  de personen-overlastindex Haarlemmerbuurt (waaronder het gebied Droogbak, Singel en Haarlemmerstraat valt) hoog scoort (142) ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde (133).

voor specifiek het gebied Spui en Handboogstraat blijkt dat:

 • -

  het Spui een aantrekkende werking heeft op drugsdealers en –gebruikers vanwege de aanwezige horeca en omdat het een drukke doorgaande route is tussen de Wallen/Nieuwendijk en de uitgaanspleinen.

 • -

  het aantal incidenten criminaliteit in 2016 ten opzichte van 2015 licht is gestegen van 165 naar 170.

 • -

  het aantal incidenten overlast in 2016 ten opzichte van 2015 met ruim 135 procent is gestegen van 64 naar 151.

 • -

  de stijging opvallend is van het aantal overlast incidenten openlijk gebruik (van 18 naar 77) en hinderlijk gedrag in of bij gebouwen ( van 1 naar 11).

 • -

  de buurtcombinatie Burgwallen-Nieuwe Zijde (waaronder het Spui en de Handboogstraat vallen) slecht scoort op de veiligheidsindex (194), criminaliteitsindex (161), overlastindex (325) en personenoverlast-index (511) ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde van resp. 103, 96,120 en 133.

voor specifiek het gebied Zuiderkerkhof, Pentagon, Sint Antoniesluis, Sint Antoniebreestraat en Jodenbreestraat blijkt dat:

 • -

  een deel van de overlast zich vanuit de Wallen/Nieuwendijk verplaatst naar dit gebied.

 • -

  het een kwetsbaar gebied is vanwege de verschillende hofjes en poorten en vele vluchtroutes. De (nep)drugsdealers verzamelen zich op de Sint Antoniesluis, Sint Antoniebreestraat en Jodenbreestraat om klanten te ronselen. Vervolgens wordt de deal gesloten op het Zuiderkerkhof of het Pentagon.

 • -

  het aantal incidenten criminaliteit in 2016 ten opzichte van 2015 licht is gedaald van 72 naar 67.

 • -

  het aantal incidenten overlast in 2016 ten opzichte van 2015 met ruim 17 procent is gedaald van 276 naar 221. Het aantal incidenten is echter nog steeds hoog.

 • -

  de buurtcombinatie Nieuwmarkt/Lastage (waaronder het gebied Zuiderkerkhof, Pentagon, Sint Antoniesluis, Sint Antoniebreestraat en Jodenbreestraat valt) slecht scoort op de veiligheidsindex (117), criminaliteitsindex (116), overlastindex (147) en personenoverlast-index (183) ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde van resp.103, 96,120 en 133.

dat in deze gebieden een reeks maatregelen ter handhaving van de openbare orde zijn genomen:

-Gerichte inzet van handhaving en politie

Gemeentelijke handhavers en politie worden gericht ingezet op die plekken en momenten waarop de overlast het grootst is. Daarnaast is op 1 december 2016 in het kader van het ‘Binnenstad Offensief’ extra handhaving en politie ingezet.

-Algemeen overlastgebied

De gebieden vallen binnen het Algemeen Overlastgebied (APV). Personen die zich binnen dit gebied schuldig maken aan de verstoring van de openbare orde kunnen een verblijfsverbod opgelegd krijgen.

-Dealeroverlastgebied

De gebieden vallen binnen het Dealeroverlastgebied (APV). Personen die zich binnen dit gebied schuldig maken aan de verstoring van de openbare orde door (nep)drugs te verhandelen kunnen een verblijfsverbod krijgen. Daarnaast zijn op 5 januari 2017 de twee Dealeroverlastgebieden samengevoegd en is het gebied uitgebreid om de dealeroverlast beter aan te kunnen pakken.

-Messenverbod

In de gebieden geldt een Messenverbod (APV).

-Alcoholverbod

De gebieden vallen binnen het Alcoholverbodsgebied (APV).

-Veldwerk

Veldwerkers spreken overlastgevers op straat aan op gedrag en leiden mensen waar mogelijk door naar zorg.

-Fysieke maatregelen

Stadsdeel Centrum heeft verschillende fysieke maatregelen genomen om overlast tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van (meer) verlichting, het verplaatsen of verwijderen van bankjes en andere objecten, het inzetten van extra reiniging en het snoeien van groen voor beter zicht.

-Stad in balans

In het startdocument ‘Stad in balans’ constateert het college dat het aantal inwoners en bezoekers uit binnen- en buitenland toeneemt. Het zet onder meer op een rij welke maatregelen het college nu al neemt op de terreinen waar knelpunten ontstaan. Zo komt in de binnenstad meer ruimte voor fietsers en voetgangers, worden illegale hotels bestreden en blijft de stad inzetten op spreiding van bezoekers gedurende het jaar en door de stad om de drukke binnenstad te ontlasten.

-Gedragsbeïnvloeding een andere kijk op handhaving

Bij gedragsbeïnvloeding gaat het erom bepaalde doelgroepen te bewegen tot gedrag dat in overeenstemming is met de wettelijke regels. Bij de druk bezochte gebieden zijn waarschuwen en verbaliseren onvoldoende effectief omdat de bezoekers dagelijks wisselen.

-Persoonsgerichte aanpak in het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (ACVZ)

In het ACV werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie (OM) en diverse hulpverlenende instanties samen, om via een persoonsgerichte aanpak veelplegers en criminele overlastveroorzakers aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn de Top600 en Top400 aanpak en het veelplegersspreekuur. In 2016 werden personen die herhaaldelijk de APV hebben overtreden op de agenda voor een casusoverleg geplaatst.

-Project aanpak intimidatie (nep)drugsdealers

Het projectplan ‘Aanpak intimidatie (nep)drugsdealers stadsdeel Centrum’ zet in op drie pijlers: een repressieve en een preventieve aanpak van de aanbodkant (gericht op straatdealers) en preventie aan de vraagzijde die vooral is gericht op toeristen.

dat de burgemeester in december 2015 gelet op artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2.24 van de APV heeft besloten tot het plaatsen van camera’s in stadsdeel Centrum

a) in het Wallengebied en Nieuwendijkkwartier,

b) op het Leidseplein en het Rembrandtplein en omgeving (Uitgaanspleinen),

c) in het gebied Stationseiland

tot en met 31 december 2019.

dat bovengenoemde maatregelen onvoldoende hebben geleid tot het gewenste resultaat te weten het terugdringen van drugsoverlast en –criminaliteit;

dat het uitbreiden van het cameratoezicht in stadsdeel Centrum in aanvulling op de bestaande maatregelen derhalve noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde;

dat de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;

dat in die afweging aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht moet worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy;

dat de burgemeester de (verstoringen van de) openbare orde in het stadsdeel Centrum permanent volgt;

dat het besluit tot cameratoezicht onmiddellijk zal worden ingetrokken indien cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde;

Gelet op artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2.24 APV;

Brengt ter algemene kennis dat hij heeft besloten:

 • 1.

  Aanvullend aan het bestaande cameratoezicht in het Centrum (Wallen/Nieuwendijk, Uitgaanspleinen en Stationseiland), in de gebieden

  • -

   Droogbak, Singel en Haarlemmerstraat,

  • -

   Spui en Handboogstraat,

  • -

   Zuiderkerkhof, Pentagon, Sint Antoniesluis, Sint Antoniebreestraat en Jodenbreestraat

waarvan de begrenzing is aangegeven in de bijgevoegde plattegronden, mobiele camera’s te plaatsen.

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit geldt voor de periode van 6 maart 2017 tot en met 31 december 2017.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en in werking treedt op 6 maart 2017.

De burgemeester van Amsterdam voornoemd,

mr. E.E. van der Laan

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen zes weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Cameragebied Droogbak, Singel en Haarlemmerstraat

Cameragebied Spui en Handboogstraat

Naar boven